Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Α. ώ ..'δΒΝ_"ιἐ;ΞἙΞη:.“' . γ
.' τεμ Δ να ί . ·· “ ν ' . ῇ. τ . Ρ·Δ#·::·__ω
·;κτχιιιιι τιιι>ιιιιιιττ ν ιιιι ιιιι 
ΣΑΝ...πι>ΔΞικοπι-ιΜ  ο
Ελεγχόμενη εκρηεη στο πλαίσιο ασκηση5 πραγματοποιηθηκε εεω απο το «Μαρακανα» κατα τη διαρκεια του σόου ·    4
ιιι>0ιιιιιιιτιι ιιιιν ΔΕιιιιΕι περιποιηση πιο ειπα τη ιιιι>ι ιιιιι Μιλ ιοιιιιι,
πιο οιιι ιιιι τιιιιι ΤΟΥΜΠΑ τε 6 πιει,
ΔΕιιιιιιιιιιτΔιυιτιιιιιιιτ Π|ΣϊΗΣιιιιιοιιιΔιιιιι0ν ιιιοιι κλιιιιτ
ιιιΠΡ0κΡ|Σ|ι Επι τον Μια Μι ιιιττΕιιι ΕιιΕιι ιιιιιτι0ιχΑ
'κι . .
Φ τλιιελτιιιι . · 5 ΣεΛιΔεΣ
ενια-ΑκτιπΜιιιι › , . ° . _ -. ι ° ° _. 090°ΦΦ
. ~ 9 · · _. . $ .°
Μπιουτ @@ ό · ' _  .. ·
. ·_' ν',
. ·“ _ . ·
Με ΜΚΟ 
' 'διο με εκείνο στην 0λλσν6ία
το “λεω του Πετρωη για τον ΠΑΣ
Π Πόθο5 να κρατηθεί το Μαν»
'Σημερα σε κυκλοφορία τα
εισιτηριανια το μστ5 στο Περιστερι
ι ¦ η η ί γ. > 1 . _ Ι ¦ '¦··:·
' “Ψ `ί ·;.·:' . "' ' Γ ·ὅγ.' “ ε |
ι . . . · . . Ρ .Μ
ί ' Πριμ εκτοε συμβολαιων ' Βιντεοκαλεσμα · ..
· ¦ . . για καθε ένανποδοσφαιριστη απότην ΠΑΕ για τον 2006 αγώνα
.ι·_"" - ` __ σε περίπτωση που αποκλείσουν τη5 Ενωση8 στην Ευρώπη
ΜΜΕ ·· του5 Ολλανδουε ' Και ο Πατίτο υποψηφι05
2ο ΕΚΑΤ_ ΠΑ ΣΑΜΑρΗ ¦, τ ι ¦ ' Ο Ιβιτ5 προβληματίζεται για την αποατολίι
μόνο για την 3αδα 'Αλλού τομυαλο
τπ8 μεσαία5 γραμμπ8 των «φευγατων» Γαλλων
ί Ι “ ε . ` ι -` ¦ ¦ ` “ 7 ' ./
.ί . γ Ολα ανοικτα γι'α|το συστημα. . 7 _
μ δοκιμασε ο Βικτορ και 4-2-3-]` - Υ _ - _
·ΤρελαλεοταηΖενίτ ΦῦρΞ υγ" Η) Με" τ _ " '
στηνΜπενφίκα ι ε -' ο γ _ μ ·
·ΗΣτοουκπροσφερει 7 _ ' ' ' 7_ ε · η Π τ'
Μεκατ.στηλεβερκουζεν 'ῦ ' ° '. = .. 
γιατον Παιοδόπουλο ή ' η .η Ἡ ι . ·°' - -> `
. “ 4 ·· ` ·' 
. ι η ί | ρ
.1 Αλαφουζοε και Ζιλμπερτο
κ κανουντην υστατη προσπαΒεια
ϋ0ΣΜΕΜἔο ΪΓ|Δ ΤΗ ΓΗ ΤΗΣ_“ κι · μ ~ ,_ _> 7· έ:::ι:ι:;:ι:ιι:π:::“
ουσ-ΜΜΜ .. Ε"^ΓΓΕ^|^Σ ι ' ΜατΜΜ
τωσυνετοιρισμουστηνκΕΔ. | Ό Ι ›
ω°Μ"π ΜΥΡωἡ"Μ Η. Κ0ΥΚ0ΥλλΣ: «Στην έρημο φαινοντα5 την όαση» ΜΜί · Π^Τ “ΑΛΟΗΣ Ε"|ΣΗΜΩΣ
- Ι _ ε έ
για τα ΜΜΜ
'γ 4.. ι
αρνηση των «πρασινων» και · κ!