Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι  Ι *Κέ  _#_/·  Η·
4 516;  ο   Η'
|55Ν έΖ41·4584
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
|'|ΑΡΑΣΚ|·|Ν|Α
Δ|·|ΛΩΣΕ|Σ
ΡΠΠκπ ` μ Η»
ΤΡιΤΗ2ΑγΤονΣΤογ 2016 ΑΡιοΜοΣ1·125  ' β" ` /
Δ7 ἀ7 =κ`»_ 7 ''Τ Η Ο ^ ι Μ  Μ Σ
, 'Η .7  τ Ἡ Ϊ" ΜΒΜ»
ΝΗΛ Τρ ΑΣγΜΗπΤο |.Β ;ῖ|' ἴ ΜΜΜ
Απο ΤοΣζοπγΣ Τογ Μα Η - 8
__Θ Κ -  · _ 
κ ^ Κ “*“
ΌΛΑ 3/7,
Πε5 ·
 πόσχονΤα· ο·
ι ΜΗ: Τ·ογΝεΣ, ΑΜΑ Με Μπαρ ΚΑΤ ΓΚ0ΥΝ'|'ΕΛ|, Η ΑποΣΤοΛΗ Τογ Με  ΤΤ
ι Η ΑΝ'|'ΕΡΛΕΧῖ «ΜΗΝ» ΜΜΜ: _ ; ' · έ
ι 100 πΑοκΤ:ΗΔε: ΤΑ:·ΔΕγογΝ Μο ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΗ οΕ::ΜοΝ·κΠ! ΜΜΜ
ι εΜΦΕ: Με πογΤΤογΡΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝεΩ:Η Τογ :γΜΒοΜ·ογ ΤΟΥ η _Χ Χ @ΜΜ
ὴδλΤΝὸἱΧΡΥὶ·κοπογΛοΣ έΣῖΜὁΜΗὶΕ ΚΑΤ ΑΝΑκο·ΜΝΕΤΜΜο ΤΗΝ ΚΑΕ πΑοκ