Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
48 κ_/ "Η “£"£Μ ΣγΗΑτεΗΜοΣ
Ι Ε /
1 “ /1 ` ὅ /° / ` Σ ΣΤΗΝ οικοτΕΗΕ·Α
· / / Τογ ΗΑοκ ΠΑ το
 Ψ _| _ Μ -/ Ψ ΗΑ·χΗ·Α·-ΣΤΑοΗο
Γ Σ .ΣΑ Η “Σ.~ . - 
Ι_ ΣΣΣ! _ . Ί ` Σ _ἔΑΗοΜοΣΦγΜογ:1124 Τ|ΜΗ:1,30€ Με ΤΟΝ ^Γ|^Ξ
κ Ρ .Ρ
· -κ ' ΗΑρκΤΣΗΑΕΣ ΑΠ· Η 0Λ0 Το
γ ¦ /Ύ Τ_ἶ>
ήεΑογΗ ΝΑ ΣγμΗΑΡΑΣΤΑῳ
:ΑΗΑΜεΝΕΤΑκ(ΗΑΧΗἙ ”ΠΑ Ε
' γ ¦. Ο 
_ Η Π Σ χ
ΣΕΡΑ$ΣΤΑ ΕκΔ “ 
Η: ε·Π9Χ“.ΠΗ  Α -,
, η Α Δείπνη μετὁφροση ο 
Η ` " Η ΞΩΤοτΡΑΦ·Α
"ΟΥ |'|0ΣΤΑΡΕ
ΣΤΟ ΗΑεεΗοοκ/
ο ΑΝΓ|(0ΑΕΖ°Σ
Τ^ΒΡΜ| γ Ξ Η Η ' · Πο 'ΒΑΝ ΣΤΗ οεΣΣΑΑοΗ·κΗ
_ Α Η Η.
«ΠΑΕ'|'ΗΕ» Μ ΕΥΡΩΠΗ · γ .; Π ΠΑΣεΜΑκΗΣ ΣΤΗ «ΗΜ
Π «Το Μο ΣοΒΑΡο·, Το ΗΑΤΣ ε·ΗΑ· ΗΜ ΑγΣκοΑο ^ Ξ «" "Ρ°ΚΡ'Σ" "ο χε" Τ°ἔλ›Ξ1_Μ
^"° Το ΠΡΩΙ-ο», Ε|"Ε ἱξ|ΤΣ ΣΤ°γΣ "^|ΚΤΕΣ _ ΝΕΑ ΣΕΝΑΡ|Α Γ|Α ΓΚ0ΥΣΤΑΒΟ Μ|'|00Υ (ΖΒΧΡ0Ν0 Φ0Ρ ΤΗΣ ΡΑΣ|ΝΓΚ ΚΑ0ΥΜΠ)
' Δ"ΗοΣτοΑΗ ΣῖΗῖδΑΑΑἩΔῖβῇ ΜΝΗΜΗ"
ς 1- η”
χχ ι ε. `ὶ··ΑΗΗΗΣ τΣεΡΗ·ΗΗΣ
ΒΗΜΑ: ΜΑΣ· ΣΑΡΗοΗτκ, ΗΑΗ·Ηε· τ. ΗΑΗΑΑοΗογΑο ΚΑ| οΑ·ΒεῖΡΑ. ΗΠΑ Απο ΑΗοΑΑΩΗΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (ο-ι› Η ΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΤΜΗΜΑ 0-2
κΑΕ ΗΑοκ  ς _ ὰ
«ΣΤΗΝ ΚΑΡΑ|Α Μο ` η
Ο ΠΑΟΚ» ι· 
8' “Ἡ
' ΜΠΕ" ΣΤΗ «Μ»: ΔΕΥΤΕΡΟ  Ι 
ΣΠ|Τ| ΜΟΥ Η ΘΕΣΣΑΛ0Ν|κΗ Σελ 33 ' | Η δ Α
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ Γ. ΚΑΑΑΪΤΖ|ΑΗΣ ΣΤΗ «Μ»: ΦΑ ΑΕ|Τ0ΥΡΓ0ΥΜΕ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ ' ΣΗΜΕΡΑ Η «ΠΡΩΤΗ» (18:30 ΜΕΤΗΟΡΟ|.|5 95,5)