Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οΔΗΓιΕΣ χΡπΣΗΣ κ0Δικ0ν ΕκπΤοΣΗΣ¦
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδσ ηττρε¦||ο|.ηοτε|ε.εοπι
κσι επιλέξτε προορισμό κσι ξενοδοχείο. Στη φόρμο
κράτησης, πριν την πληρωμη, εισάγετε τον κωδικό
στο πεδίο “Χρήση κωδικού έκπτωσης'
κοι επωφεληθείτε οπο την έκπτωση ίδ%.
κωδικός έκπτωσης: ΗΟΟΜΡΗΕΕ5ΟΝΒΑΥ · Περίοδος κρέπησης: 2Π|6|2ΠΤ ο - 3Τ|7|2ΠΤό
Περίοδος ισΕιδιού: 20|6|2ΠΤ ο - 30/6/20] 7
ΨΜ ΔΠΟ|ά/ΧΕ|ΣΤ|κΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΔ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΡΗΕΕ ΞΟΝΟΔΥ!
Κερδίστε ί0% έκπτωση
γισ τις δισκσπἐς σος. κσνοντσς
την κροτηση σος στη Ηοιε|5.εοιη!
Οροι ΧρησιμοποιοσΙε τον εκσιωιικο κωδικο γιο νο λοΒεΙε εκπτωση Η]^ ν σε ενο οποιο Βε5Ι ΡτιεΘ ΟοΞτοοΙΘε Εενοδοκειο ως Με οσοι Η πληρωμη ως
οιομονης Θο πρεπει νο γινει οηΙιηΘ ιη στιγμη ως κροΙησος Η εκπτωση οφορο σΙο ηρωιο δωμοιιο ως κροιοσος ΚροΙησο εως τις Ἡ 'ομλιοο ΖΠΤ6 Διομονο
εως ης 30 Τομνιομ 20” ΟΙον κροσιμοποιειΙε Ιον συγκεκριμενο εκπιωΙικο κωδικο δεν μηορειΙε νο σογκενιρωσειε η νο εξοργμρωσειε οιονοκιερεμσεις Ιου
ηρογρομμοΙος Με εοιη@ Βεροια Ο εκπΙωιικοε κωδικος ισχυειγιο οο|ιοε κροιησσ μεσω ως ισιοσελιὁος ηηρ Νε! Με εοτο Η ηροσφορο δεν μπορει
νο σονὸοοσιει με σποιοὁηποιε ολλη προσφορο Η ηροσφορο προοποΘεΙει ιην επιιι1κη εισογωγο τομ εκπιωιικοο κωδικομ πριν τον πληρωμη ως κροιτισης Η
εκπιωσο οσοιρειιοι σε περιπιωση εσιστροφης κρημοιων λογω οκσρωσοε της κροΙηοης_ σονολικο ο μερικο
3Τ||Π7||Τό
ΕΒΔΟ ΜΔΔΑ #37ό
<@›
Μ_ίτεεειιποον_στ
ι το ΕΛΛΗΝ||(Ο
ΚΑΛΟΚΑ|Ρ|
ΣΤΟ |Ν5ΤΑθΠΑΜ
σελ. 30
σο. ΡοκεΜοΝ σο
σελ 22
Η ΠΑΡΕΝθΕΣ|·|
Ο ΚΟΣΜΟΣ Μ0|ΑΖΕ|
ΝΑ ΕΧΕ' ΠΑΡΕ'
ΦΩΤ|Α
ΧΩΡ|Σ ΣΩΣ|Β|0
ΣΤΗΝ ΠΛΓΚ0ΣΜ|Α
ΟΛΛΑΣΣ0ΤΑΡΑΧ|·|
ΕΝ|ΣΧΥΕ|Ά| ΚΔ'
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ __ σε ί
Η ΑΝΤ|ΕΥΡΩΤ|Α|Κ|·|
ΔΥΝΑΜ|Κ|·|
,Μάτ
:ο σελ._ Ζι-Τ  χ  Ο