Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· | ¦| 4 " 'Ρ|'· · |
Κερδίστε '|0% έκτπωση .. . ·   ¦ ¦
γιο τις ὁτοκοΠὲς ως κττνοτττ1ς    ' '
τπτ'Γ κρὸτΠοὴ ως στη Ηοτει5.ωΜ!
ΣΕ ΕΞΕΛ|Ξ|·|
το ΠΡΑΞ|Κ0Π|·|ΜΑ
ΕΡΝΤ0ΓΑΝ
κι ΑβΕΜΒΑ|Ν0Υ&ΟΥΔΟΥΡΗΣ¦ κ. Φ|Λ
ωωω μ
μή!)
Εμ ΜΜΜ Μ ·ΜωωωωΜ Μαι Μι ο Η" ΜΜΜ Μ·ῶ- “πἡΜω τι· ΡΜωιι '- ΦΜΑ ΙΙ·
ὑΜ· ΜΜΜ να γῇ·η|ὶ'ἩΜμ'ιἩ ων" ΗΜΜ|ω@@ΜἩωΜἩ ΜΗ· κωωωωΜΜΜΜ .5Μ
Ιω 1 :ΦΜωΜΠ Μ μομ·ω:Μ ΜΜΜ; Μ Μ
ω Μι ωΜωΜ ¦·.¦“.ωῳω ωωῳΜ Μ
ΜΜτωωΜ Μαη!. ΠΜ Μ πιο γηαἰτ·ωΜιωψἩ Μ Μμ'ΗΜ5ἩπΨ ΜΜΜ ω.
Τ “ 'Με ειναι-'ι .ωμ¦·.Μ.Μ“ωῳω ΜΜΜ@π· '
ἑ“Μι @οι αὴμπψΜωὺ ὡ-¦ Β". Μα· τι @ω Μὴ μια
ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
· .χ  _
τ “ω. Θ ¦ μ.
Η κΡ|ΣΗ ΠΗΝ ΤΟΥΡΚ|Α
ΔΗΜ|0ΥΡΓΕ| ΕΥΚΑ|Ρ|ΕΣ
Γ|Α ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
·`°ἑ
Σ.Γ.κΑΠοΠὸΥΔὸΣ.Γ. 'ΡτΣοΣ“ |
μΧτ
|ΣΧΥΡ0 το ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ0
ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓ|Κ0Υ
ΚΥΜΛΤ0Σ
σελ. 640