Πρωτοσέλιδο Real News: Νέο φόρο "κρύβει" το πλαστικό χρήμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἔκ .99
 ΙΜ Τ:
5 _ `
η' `  _ ή :- Δ Ο ' “ι ι 1 3' Ο!  ,Ο Ϊ
Νωνν.τοΟΓ9Γ ω κγρΙΛκ" _ _ 'Ο - η
Ξ 31.7.2οτΒ - <
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Ο)  402 ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
Ε ΕΚΔΟΣΗ Με ΜΝ' Με οωωωΜΜωω
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ :ί
Η Α Λ Η Θ Τ Ν Η Ε ο Η Μ Ε Ρ ι Δ Α “Η 2( “ΜΒ'"Μ"'Μωωῳἔἱ
Η ·
Με·
νι Ι
Γ“·'
ΤΟΜΟΜΔΙΟΠΑἩΜ0ΜΜΜ
Με ΔΑΠΑΝΕΣ θο μετρουν
ά ά γιο νο «παεί» ο ΜΜΜ
εο φο ρ ο “ω- “ο
εοογνεῆωτΒ κο· ΜΜΜ
που6ενθοΜμΜΜυο
Φρόσω ωρών (ΡΟ5›
'Ι ' Ο | Τ 'Ο ' Α | πο·ο·Μ·ονΜΑ·
ΗπΑΡΜτΗιΗ τοΣκΑ χ ((κ υ ε|)) ΜΜΜΜ
ΚΟ' το “ΟΧ|» ΑΜ ΜΝ" οποΜον
ἔ θοιεθεΙοε·σωτονεο κώεοτα
, ¦ ύ
_ γη πῇοριρμε5 με Μωαβ
Ο ΑΓΝΟΣΤ0Σ ΔΙΑΛΟΓΟΣ του υπουργού ΠροσΙι1- :%@¦ΒἙ 
ρω του ΠοῆἰτΠ με τον πρωΟυοουργὸ μετα! τον ο ,
θόρυΒο Που ξέσπασε γη την επέμΒυοη Με ΕΛΑΣ. Μωκω¦
σε υπό ΜΜΜ κτίρ·υ στη θεοουῆονίκΠ
_ ΗΜ
ν ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΑ|ΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡ|θΜΟ
ΑΠΟΔΕ'ΞΕΟΝ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ μὴ] στην τὰ» γκι
«ενδεχομενε5 ΠιτρΟκοῆουθΠσει5ΟΠο μεγ(ιΜ ΙδιωτικΟ
συμφέρονω η Μο υηττρεοίε5 με διεθνεἰ5 υνυφορέ5»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ · “ _ ΣΤΑΥΡΟΣ οΕοΔοΡΑκΗτ
«ΕΠωφ8Μς γω ΠΙ ο | ί ' Ο · «Ο 'ΓοΙΠρΟς ἑΧοι τον
Χώρο Ο ενδυνάμωσΠ Λε ΕΞΥΠ] ω ο ΠΕ ο
; ως σΧἐσΙ1ς ως Ν.Δ. με β ς φ β ρ
ή, ΠΑΣΟΚ κατ Ποωιυ»  Α . Π για Η" ΜΙΝΙΜΟ»
ΗΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ
8 ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ ΣτΡΔΠοτικογΣ
ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΣΥΛΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
χ 2 
Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΗΡΟΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΑΠΟΝΑΛΥΠΤΕ| ΣΤΗΝ «Ν»
“ο οΑΝΜοτ μ . _, .
Β ΜΑ' Η Ιατροι". Ζούσε ο 06ερΦ65 μου
“ΜΜΜΜ Ξ ΤΡΕΜοΥΜΕ έω- οτον ο 60ῆοφον05 του έδωσε
τ Μ ΒΑΣΑΝ·ΠΗΡ·Α» το χορ·οτικῇ Βοῆῇ Η"