Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
 χαΕΣ·ΝΑ ·ΣΗΑΗ·κΑ
 ΑΗΜαΣ·ΕγΜΑτΑ
ΑΑΑΑΣογΗ
Το «ΣκΗΗ·κο»
ΠΑ ΒΕΣΕΝκοΦ
α 2γΜΩΣΕιΣ ΑΑΣκΑΡΗ
| Στο ΗΕΡ|οΩΡ|ο ΤΗΣ
Ι ' κΑΗΡΩΣΗΣ (3 μμ.) ω 40
ΑΓΓΞΑΠΞΣ
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ _
ΕΝΩ ΕΧΕ' ΑΡΧ|ΣΕ| Η ΑΝΤ|ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ Γ|Α
ΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ», Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
:Η Σελ 14,15,48
 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣ|ΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
' ΠΡΟΤΑΟΗΚΕ Ο ΜΠΟΥΓΑ.|.ΔΗΣ 
' Ο' ΛΟΓΟ' ΠΟΥ Ε|ΝΑ|
ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ Ο ΝΤΕΣΟ
' ΡΥΣ|Ο: ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ ΑΛΛΑ ΟΧ| ΚΑ|
ΤΕΛΕΥΤΑ|Α. ΤΟ «ΜΠΑΛΑΚ|» ΣΤΟ |.Κ.Α.
Σε θολό τοπία
βαδίζει ο ΑρΗε
Τ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο ΚΑ|
ΠΕΜΠΤΗ 21 |ΟΥΛ|ΟΥ 2015  ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1113 Τ|ΜΗ: 1,30 €
|Δ|ΩΤ|ΚΟ ΤΟΜΕΑ η
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
ο ΗΕῖΗεΡΣ
ΑΝτ|-ΤΕΗπΣ
 ΗΩιΡΑ
Ι ' Με ΣΗΕιΣΕ ο ΜΙΣ
Ο _` ! ΝΑ ΜΗΝΑ
' 1 'ι 
μ .Η Η ι
' ΣΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ 0 ΛΕΤ0Ν0Σ
Δ|ΕοΝΗΣ ΓκΑΡΝΤ-ΦοΡΓογοΡΝΤ,  
ΕΝΑ «ΕΡΓΑΛΕ|Ο» Γ|Α ΟΛΕΣ Λ . Η
Τ|Σ ΔΟΥΛΕ|ΕΣ »4 Σελ 38.39 ΜΒ ΠΜ'
' Ο ΠΡΕΛΕΒ|ΤΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Γ|Α ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΟΜΑΔΕΣ
0' ΝΕΕΣ ΦΑΝΕΛΕΣ
   Η ΞΡ©ΜΠΝ©ΒΕΤ ΔΕ|χΝΕ|
«ΠΕΡΑΣΕ» Η ΠΡΟΤΑΣΗ Στον αγώνα Με 0λλανδίαε _,
τογ ΗΑΝΑοΗΝΑῖκογ θα ΠρΡβαΑε· την ΣΥΜΗ
(12-2› ΠΑ ΤΗΝ ΑποκΤΗΣΗ ΕΞ' «ΜΝ ν·“ το Π“·δ·»·“νΓ·
ΑΜΕΡ|κΑΝΩΝ ΗΑ|κΤΩΝ Η Σελ 41 τα' “Μό Με “ΜΜΕ- 
· ΜΠΕΣ κΑ· Σε ΣΜΗΜΑ ι _
ΠΑ ΕπιαΕπκ Θ ϊ τ
ΕΕΡ0|Α
00ΣΝ|ΑΔ|·|Σ: ·
α γΗετΡΑψε 4επΣ
ο ΗικαΣ ΜεΑ·ΣΣΑΣ
«ΕΝ|ΣΧΥΣΗ...»
ΜΑΜ):
ΜΑΡΣΣῖΓ-ΑηΑΞ 2-2
Ζ1 0/
' ΑΝΗΣΥΧ|Α Τ|Α ΤΟ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΟ
' ΜΕΝΕ| Ο ΠΕΔΡΟ ΑΡΤΣΕ!
»ι Σελ 2,45 Π
ΞΑΗαΗ
ΕΚΛΕ|ΣΕ
ΚΑ| ΣΒΑΡΝΑ
Ο Ν|ΚΗΣΕ ΤΗΝ Π|Ρ|Ν (1·Ο)
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΜΜ ©Δ@@ΨΝ   
_ ' · · Ι Σ · _
#0 Α·κΕοΑΑοΣ ΕΕ] τεΗΗΗΣΕΗΜΕτΑΑΕΣ
ΤΟ ΚΟ|ΝΩΝ|ΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ' Η
Ό  Δ ΗΡοΣΔοκ·ΕΣ Μ κοΣΜ4ο |ΤρῆΗογΣχ
“ ΜγΑοΣ ΠΑ Γ. ΑΜΗΝ
' ΤΕΛΟΣ ΚΑ| Ο ΤΣΑΛ|ΚΗΣ·
ΤΟΝ Δ|ΑΔΕΧΕΤΑ| Ο ΚΑΣΔΟΒΑΣ|ΛΗΣ!
Χ; ια Δ Δ
. Η _ /.
ΣΕΠΠΕ
› ογΡΣΣ @Η τογΜΗΑ ΠΑ ΜΗΝΗΜΑ ΔΤΜΣ·ΑΣ '
ην'. Δ
“ · Νέα 6-11
ΚΜΔ·Α ΗΜΜΥ»
ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΕΞΕΛ|ΞΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΟΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑ|ΚΤΗ ΚΑΟΩΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΟΕΝΤΑ ' ΠΑΕ: ΚΑΤΑΒΑΛΑΜΕ ΤΗ ΜΕΤ|ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΟΕ|Α
' ΣΑΦΕ|ΡΟΠΟΥΛ0Σ: ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΠΟΤΕ 83.000 ΕΥΡΩ
' ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑ| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
' ΜΕΟΟΔΕΥΟΥΝ Τ|Σ Κ|ΝΗΣΕ|Σ ΤΟΥΣ
Ο' ΕΠ|ΦΑΝΕ|Σ ΗΡΑΚΛΕ|ΔΕ|Σ Η Σελ 12,13
ΧΑΝΤΜΠΟΛ: Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑ|ΚΩΝ