Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Δ Α ΠΕΜΠΤΗ 2| |ΟγΛ|0Υ 20% ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.309 ΤΜ" ϊ €
Ϊ]ἑΝτΡοΜ5“ΜΑωΜτΔεκΔτακΠ· . η' ΑΝΩ·
Ξ!! Μτ0νΑτΜΞτΝτιΑτΠΗ'Ν0ΡΒΗ”τΜ :ΗΠΑ  ζ4_“)Ξ:3¦
ο ΜΝΗΜΗΣ ττοττΕΔ“τΕ
=σ›τ“ντττΜ
κτπτ“τΛτ“ντπτ Μ· που ή
ΤΟΥΣΛἶΝΤΕΣΜἑ|3ΥΜΑΣ0,
ΔετχνοντΑτννΜσΜϋ __ 
ΕτωοτντΛτ 3 · ¦-·' '
ττΛτΔΕῖΡῖι-ΜκΜΛττκΛ / τ
ΣΕΑ|ΑΑ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΠ·ΑΝΤ|ΠΑΑ0ΥΣ
Το «μυστικο» οττλο ττ15 ΧοΠοελ.
η ·οοΠολίοτου Αγιοξ.
ο... Ενωοίτη5 ΙΜ Σεντ Ετιέν
κο' το μοτ5τττ5 ΑΙΚ
ΠΑΝΕ ΣΤΟ Ρ|Ο
ΒΟΥΡΝΑ - ΦΑ ΡΡΑ! α°γ"ῖ
Π Μοτο τἑλ08 στηνσγωνίσ για την ΚΔ' 
ωλωἡτρωκω την ΜΜΜ Με _ '
· Ασημένιοε ο Τεντόγλου  Μ
στομΜοε στο Παγκόσμιο ΕφΜων
Π οτ κληρώσεΒ  Μ
των πρωταθλημάτων χόντμπολ 
κόντρα στονΑπόΜωνσ Λεμεσού '
(8.30 μμ.. ΕΡΤ3¦ Ν82)
Γ' ρ Αν
κΑτΜΜτΜΛνΜΜτοτ¦ το. '
ΜτντοΡΜπΑνΑ0ΗΜκοτ · Δ
'ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΠΑΡΕΣ Α'Α||ΡΑ'ἩΑΤΕΥΣΕ|Σ Ζ|ΑΝ||ΕΡΤ0 · ΑΡΧΕΝΤ|"0Σ |'|Α Η" Ρ|"ΑΑ'Π|, |||ΕΖΕ| ΑΑ' Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ
Π Πρώτη εντὁε ἑ8ρσε εμφάνιση
για δονε·σμὸστπ Στε60ω.
ΑΠ ΟκΛΛΥΠΤΗ Ρ|Λ
καθυστερεί τον ΒορέΜ
· | · | -' | -° . τ Ι τ τ τ· ' 0ΑΙΡ0ΜΗΙ0ΣΝ||ΗὶΕ3·|Ϊ0ΝΜΠ0ΥΠΗΝΠΡ08ΑΠΕΝΕΡΑΑΕΓ|ΑΙ0ΠΑΝΠ|0ΝΣΑ|ΠΗΙΑΝ“.
τ: .των τκπΕΔονχω ΠΕΠ”
 Μο ΜΝ τοπ ΜΜΜ 4
ε - οττΒΛτονντπΠτεπ Ι
“ ~'τΜ"5ω· “
τ ·. η /ω' _ “ τ : ¦ ,_· - μ _κΣενὸρτοοΠὸτ·5ΗΠ
· ` Ι τ .
. · · . τ ·  _ τ ὅ τ τ · τ ἔγτοτον κολομβτονο
Ι _ , .- · ' τ ' ' ·' Πόντο ὁννὸιἀτὸ - α
. . Δ . . -      
- θ η ' κ - .τ ά _υ_ ·)=ω.Λ._` _ ' “ μ `-> δ > Ρ .
.'Μ  . . ϊ Α κ , Ο Α Αν | Α Π ¦ Α
` ' τ τ . | . γ τ ι >
. ' ' . Δ ¦ -- 
Ω μ ·:||`· ΦΜ““ ν· 
!ιΙι'