Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
εΞετΑ:ει κΑι  .Δ ¦ 
' Αν δεν προχωο Πω του Σιλντενφελντ. Ό
¦ . . . οφ
03ΙχοονοεΑογεντινοεεινοιππρωτο λυση ο
Π Φιλικο (6 μμ.) προπονητικοσ χοροκτπρσ
με τον Απολλωνσ Λεμεσοσ στο κορωπι 'Ι
ΜΒ' οΑοΝ ΚΑΜΕΝΑ' ΚΛΑΜΠ!. Φ 
ΒλΕΠΕ| ΒΑΝ ΜΜΜ ΚΑΙ ΝΠΡ0ΚΧ0Φ  |'
γ - 'Σκλποοτοοχπλπ με3-5-2`πεισμστσοσ ολο κοιμε...τοβονι
Π «κλειδί» στον σξονσ ο πωπω ΟΦοοι.
ΜΜΜ ο Στρσντμπεογκ. σργπ στπν ΜΑΝΑ επονσφοοσ.
ψ κσνειεσκολσ το λσθο5σντῇέστεί 3·
' Στο γππεδο ο Χενοικοεν γισ Με «οροοτν6υε»
:ο Μο .εΝτπεΘΑ.6π ©@ πο6γοο¦ιοο ογὡνων |8/Μ-24/Μ
ΣΕΒ|ΛΛΗ-|ΝΤΕΠΕΝἩΕΝΤΕ εΑΝτΑ οε¦ Φιλικό οτε εποπτ2ιιο
ιΝτιΑΝΑ οιΒεΡ-ΑοΣ ΑΝτΖεΑεΣ ΣπΑΡκε. πΝΒΑ . οτε 5ι>οπτ4ιιι›
κρονΖεϊι>ο-ΒιτοΡιΑ ΜΑΙΑ. Πωσ σο οπο· οτε 5Ροπττιιι>
ΑτΡ 500 ονΑειΝτκτοΝ. ι σε Ημιτελικ65 οτε 5ι>οπτ6Νο
Ατι> 25ο κιτεΜπονεΑ. Τελικ65 οτε 5ι>οπτ8πο
Με Ατι> 25ο ι·κΣτΑΝτ. Τελικόε οτε εροπττΝο
` / Ροππιι|8 Ι ΜΑθΥΑΠ ΝΑθΥ|)|.1, Αγώνα οτε 8Ρ08Τ5Ηυ
--Μ“·ΨΡ:π“·ΜκΜ | ΜΜτ·αΑιαΜ | πως | Απ.αΑΜΜ ^ΤΡ5ω ογ^Σ'ΝΜο"·Μ'Μ οπ”ο"6"°
' «ω"Μ°ὅἩἔ Η ΝΝΑ ΔΕΝ ΒΑ Μ"ΜΠΣΕ| ΑΠΟΨΕ
η “ΜΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ "ΡΠΪΛθλ""Μ0Σ
Λ" ΔΕΝ ΑποοΑΣιΣτοΥΝ ΜΗΤΕΡΑ
ΣοΒ^Ρ0ΪΜΕΣ
“ ” ε γ  - ν ΤΡ0"0"0|"ΣΕ|Σ
ΜΑ ΣΗΜΑ εκΑοιἩ προεΑπον ζ = Π" ΜΒΜ-Μ" Η"
"Α Τ°γΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ
ΕΥΡΩ·ΛΝΤ|'|Μ0ΥΣ ΨέΜἔζ
"Λ κ - τιΑ των ΩΡΑ
5 Μ ΑπΑιτει ΝΑ πετονΝ
λΝΤΜΜΓ|·| πεπιεεοτει>οι
ο ι·ιΑ ΝΑ ΝειΝονΝ το,
' ϊ Ι _ __ ¦ (κΑι ΠΑ πι>πτΑοΑΗτιι›
κΑι πΑε'ιΑοντ
Π Ο ΝΑΜΑ δήλωσε
ότι ο Χοτζπισοῖο5 θσ πάει
δονεικὁε στη Στεάουα γισ νο
δοθει ο Βσοέλσ στον Δικὲφσλο
· Τον διέψευσε ο πσίκτπε
· Φεύγει γισ Αντερλεχτ Α Ζενίτ
ο Μοκ ενσντι 3 εκστ.
ΔΟΞΑ κ^| χρΗΜ^ ΜΑΜΑ ΝΑοιιΝΑτΑ ιιΑτοττΑειοΝΑ ει>χττΑι κΑιτνΖιιτΑ ΝετιιΝ Αεκ ν _  " ι κσθεεΕσμπνοκσι σλλοσ
'0Π^ΣἐΧε·Μ“220-000, . τιιιιοΑττοιι κΑιεπιονΝιΑ οΝΑΝΑτΖτο τον ΑΑΝε'ι'ΑΑ,  “ζ λ μεμύλι56νκ0λσε2ΧοΟγι0
Μ ϊ“ωΜ°Χἡ ΜΜΜ"  ιιΑ Αποκιιιτιι Ακι>Αιον επιοετικον ο οποιοι ΑνΑΖιιιΑ ;¦ ο Αν ' ΕΜΠ' Μο ο "Ο"
230.000 με τον Μόνωση ' Ηττα . . ' Λοχειο θεωο ουν
του "ΜΜΜ με2·' σπότπν Πιρίν η 4 "ΜΥ "Με" ΜΝ (Μ"οπ› “Α0 ΕΑΠ" ΜΥ ζ 7 τον Μπελκοοοσι
ΚΑΙ θ"ΑΜΜΠΕΡ|ΠὶΕ| 4 Ασιγι`συτοκστελπξσν
Μ' γ  οτπνοπὸκτπσπτοσ
ΧΡΥΣΗ Π πο ΒΑ
Π ΗΕθνικπ πολο ν'κπσετπΣερβἱπ ·
στο Μονοοοτοο ΜΜΜ Ρίο ~
· χρυσοε κοι ο Μωβ. 5 το  ι
Παω!! σο ΕΜΜΜ6 ΜΝ" η ';Οι Γσλλοι ΜΜΜ τον Ενγκογκ ·
· Χωρι8Ποσειδωνοπ Μ χοντμπολ ” ῖΣτἩοδο ὅΜΜο.
- ' ” _ - λβετικοἘπμοσῖῖῦμστσ γιοῖονΆνγκο
Β' Π"""ι "ΗΡοΠθελει νσ'6ῶῖἑΜΜβμπε
στον Ολῖιμῆισκο