Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
θ"ΥΡΡ0ΣΔΗΝΑΣΑΗΑΑΑΝΒΑΗΕ|ΤΕΧΗ|Η0ϊΔ|ΗθΥΗΤΗΣ ὰ , .
ΠΗΝΜΗΜΜΤΜ ΗΜ | Τ·ιΤιιι·ισνλΜΜ· ΜαλΜΜΤ | ΤΗΝ·
ε _ Το... ΕΑΜ-'ΜΚΟ Το"
ε '·_ἔ οΝειΡο
' «και μα5 ο κορυφαιοε αθλιιιὴ5 στην ιστορια του αθλὴμοΙοε»
γραφει τι ονοκοΤνωοιι Με αμερικανικΠ5 ομοοηον6ίοε
Π «Ελιιιζω να μεταφερω τον Πειρο μου και το Πόθοε μου» 6Τιλωοε
.κιιΕιιλιιιιΕιιιιο2ιιι8ιιιιιιλΕκο“*
_;¦ῖῇιειιΣ ιοιιι·ιιιλολιικλ,
έ · Τ ^) ή οιιιιιιιιΕλΕνιλιιΔιΕιιι
.  Τ ἙΗΑΗΕΑΗΑΤΑλλΗλΕΣ
·  κλι και...
ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ
.- Ι “ Η
Π 0 νεο5 Τιρὁε8ραε Με Μνκαε
καλείται να Βρει το λύση
με Το Νανα. ιι οποία δεν μετέδωσε
Την κλήρωση
· ολο το πρόγραμμα
και οι ημερομιινΤε3 τωννΤέρμιΤι
· :κοΡΔι>ε ΣΤΗΝ προιΤοΝιιΣιι, ο κ. κλι:ΔΡιιΣ και ο ενΔι·Τ. ΜιχοΣ
ΚΟΡΥΦΑ|Α... Θελει ΝΔ ειΝλι εΤοιΜο: ΠΗΡΕ Το «33» ΔΡοροΤΡΔΦονΝ κλι ΣχοΛιΔ20νΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ "ΤΑ ΤΗ ΡΕΒΔΝΣ ΠΔ ΤΑ... ΧΡΩΜΑ ΠΔ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ἡ “ Με ΤΗ ΣΕΝΤ εΤιεΝ <4/8› Τ0ΥΧΡ|ΣΤΟΥ Τον ΤιοΡΤοι·λΛον Φορ
0 ΣΤΡΑΗΑΤΣ0Η' ΜΑΡΞ' 0Τ| 0 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ! Η'ΗΗΤΗ ΕΞ ΕΤΑΖΕΤΑ| ΑΤΗ) Τ0Η 0ΑΥΗΗ|ΑΗ0 0 ΕΗ|θΕΤ|Η0Σ
ΤΗΣ ΡΑΧ0Η0ΗΑΑ|ΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠ Χ ΤΗΣ ΑΣΤ0Η ΒΙΛΑ. ΕΝΠ ΗΑΡΑΗΕΗΕ| ΑΗ0|ΧΤ0 Τ0Υ ΡΗΤΗ0|'Η
· 0ΜακἡρθεοΤονΔικέφαλο _ ,“ ΒΑ ΗΡ|ΗΕ| Τακ ΣΤ0Χ0 Η!) Τ|0ΥΡ0ΗΑ
με 350.000 και παει στα Ζενίτ _ _ Ι· 4 Η
  ΤιοΝΤλΡει ΣΤΗΝ" - ·
αλλαξει γνώμη ο Χαιζιιισαῖαε
κοινα παεισΤιιΣτεαομα  μ ως η.
Π 0αιιολογισμοε '  η
τομ0αΤερμιιεεκ ο  _ '7 ι .7
ζ' , ·κ2 ϊ "·¦ Π | Π
. ; ·` = _Π Με ο Μ] ο Ο 9ο Π ο νε ο ρ ω Ϊ 'Δοοκολη τιεριιιτωοΠ,ολλοοοοοβιβοομο5
"κκ". @ ρ ρ Ι Ϊ τ (ζ ω» ζ ΜΗ υ Αν ν' Με ομαδο8ιοο μιιορεινατονοΤειλειδονεικο
. 'Με 4-2-3-Ι οΤοχθεαινο 6-Ι εοίτοο Αρη Λεμεσού _ , , . .
  Π  ·__ “ ' Δύο γκολ ο Βιγιοφανιε5. ορεοον οι <<ιιροοινοι» Μωῇ % οΙο λι¦οΗιρ= 28[ο›τεαοοαιΞΙκΞΞτΞἐμἑτοὸηἔἐἑΟΥβΟΦη
ο ο . ..Για ομοσ οΙαχθιικαν ειιολλο/5αναιιλη αιικο'8 ι τ Η Η Η Ϊ Η Ι Ἡ
κΑΤΑ 94% ›. ρ ρ ι υ ρων “ οοιεκΒοὰ8 ι . ΙΜ .ο Ανγκο
.ΜλΒ σε  Μ"5454 και ΠοικΙε5 ΟΤΤΟ την οκοδΠμιο
ανσμειρἡσει5 στα κύπελλα
  “' ΜΑΧΗ «Α|ΩΝ|ΩΝ» Γ|Α ΓΚΑΝ|'|Ρ|ΕΛ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΕΛ|ΔΕΣ