Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ά .......;........
Ό με3μεδά2εε πρἶ6φοβε :ζ Ο Ο
ΠΑ ΤΑ ΠΑ|Δ'^ ΣΑΣ! 
 Με». .Λ
“ για να ανακαλύψετε
τον ήρωα μέσα Με!
ΠΡΟΒΑΡΕ| ΕΝΔΕΚΑΔΑ
τιΜιι; 1,30 ε ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Α|Γ|(
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1108
ς ~ .
 κι τ τ έ έ
- α . η _ |Δ
` ` ι · 47- ω Ρ Μ ·- ' '
_Μιὡ¦ , #-` _ έ ' - ΑΜ ·// › . Ι
Ι γ θ κ
` ι ω Ό Μ ΑΜ· “ | . ., ·' ¦ .Ξ 
_ ή .._ . . _ μ _ _.“
| | Η | #43/ .. .' .Ο 
Ο ··· ρ· ἑΔ¦,|_μ-- .ο
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑ| Η ΕΓ|(Ρ|Σ|·|
: ι _ -π ο ·
ΕνκΑιι·ιΑ ΠΑΤΟ!" Αοκ:ΝΑ |'|ΡΕ| >- · 7 ;.,_ _ , γ. . μ _ Η Ν ' Τ°Υ|Β^Ν ΜΕΝΑ"
ὴ'|'|·|.ΝΕ[ΑΑ|·| ΡΕΒΑΝΣΑ|'|Ομ ΟΝ ΑΝΑ! Ο Ο 4 η Ο · ' Κ
_ < .τ τοιΑΜΣτΕΡΝτΑΜ
πιτ 2ο ιογΛιον,,ι-ι ΡΩΜΗ: ·
Μ ΜΜΜΜ¦“ 
νι·ο ν
Μ _ _' “ἴ Ϊ Δ
; ΜιιΒιιοονΜΕεΜι;ἔι·ο
οἶονΜιΞΓΝΝιιΕιῖΑτονΜἔι -· ω - _ ” “ ?ΝΑ 
ι “ Ο ι' ΠΝΑ'
|τὅἶ.ιιιιιιιιτΑτ»
οο·ιἶοἰι·Μ · .. - ) ω
ΜΜΜ _ Ν . .
Μ* . - __ γ / α Απε κι εΜιΞιΣ >_
Με τοκ ιιΑοκ ττιιΝ οΜΑΝΔιΑ .  κ "°|°Τ|κο|» '_ μ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Γ. ΖΑ|ΡΗΣ Π “ - ' Ϊ :_ 7° “ Σαβ, 20-31, 48 8/
ΜΜΜ· @Μ ιΞ
ιιι·οτΑ Φνι·ΑΜΕ
ΜΑΧΗ ΜΕ...
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
για να 'τότε Βαρόμετρο ιι ιιαραμογ|'|αιια8όιιοιιλοιι η __;: _. _ ο κοΝΤοΝΗ: ΑΝΟ|ΓΕ|
στο «ταμειο» |ιἔἐ στον ΗρακΑιὶγια του: ιιῷκτε5 __ ` Το" ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΒΝΕ ΠΑΕ.
νἔἔι ω _- 3 ο , ` ζ Ο .Ο ΜΜΜ ΜΕΣΩ·- · ιι νι·ιο:κιιτιι τον, το ΜΜΜ
· ΚΛΕΨΥΔΡ^Σ · ·ι·ιιτ απο. και ιι ιιι·οοιιτΜιΑ
το ΜΗΝΥΜΑ Ε
'σον κορΥπςΠοΝ / ΦΝΜΕΣ Γ|Α τνΝιΞΡι·ΑτιΑ
Ο τον ΑΡι-ι Με οΜιΞΝοιΑ
ΑΑΑ|·| Μ|Α... ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗ!
Β ' Παράταση στην αγωνία για ΜοκΝιλ ε
“ι“69ιΝΜ“
' θετικέε οι ενδείξειε για παραμονή του ζ
' Σελ. 35
' οι εναλλακτικέε λύοειε
σε Ευρώπη και ΗΠΑ »ι το. 35
ΜΚΟΒ ΜΠΟ· ΝΕ Κ. "ΕΟΡΠΑΑΝ ' ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΜΜ ΣΥΝ'ΖΟΥΝ ΓΕΩΡ|'|ΟΥ ΝΑ' ΟΑΣ|ΑΕ|ΑΑΝΣ
τω!» 'ΜΒΜ ΜΕΣ ἶὲΜ_·ίέΜ ἴ©1ἐΣΠῶ=ΚΟῖ) Π ΙΜΔΞ: Ι;τΞΕΜ:Ε ΜΗΝ Η Ο' κ 4ῖἐ-Ξ)ΙΞΡ; Ι-ζΩίΩΝΕϋΜ
ΕΒΕ.- .