Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ῶιοΜο8«οιΜνο) ι «οι ακουω «ΜΜΜ 0λΜ·οκ65. "Αα “ αΜυΜυετου χρονο «ΕαοιΜο γιοτου "ΑΜ
Μουν ΜΝ· υ μ ο Μι οι ΜΜΜ» χ 4 ο ΜΜΜ ο "ΑΜ Ώ( ο γιο του Με· ΜΜΜ που".
οΑιοι οι ΑΜΜΑΝ Γιο οΛγυιιιΛκο, Μο.
 κι ΜΜΜ Μου,
Π _| Ψ ΜΜΕ" ιι ΜΜΜ Το" ΜΜΜ ΜΑΣ
-ἐπουιοἩοιΣιΠοοἘουΜου" ΜΜΜ"
ι ΔΜτοΕιιιιιιιιιιιυΔιιοΔυΣοιΛιου
Η. ΝΜ°γΜ Γ. Μωβ Η". Μαθε Ρ ΤΤ. :ΕΜ  ΜΝγ¦
ι ὁ.)
ΜΜΜ" ιιΛι·οπιΑ:ιι
 τοιιιΛιπιιιΜοιι.
Η οι ιιοοπΜιιιιΔΜΕι:
_ ΚΛΗΡΩΣΗ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΑΤ ΑΠΟΨΕ!
ΣΕΡ|Φ ΧΑΠ0ΕΛ Α|Κ Γ'0ΥΡΟΤΤΑ
Τ|ΡΑΣΠΟΛ ΜΠΕΡΣΕΒΑ ΔΓ Δ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Γ|ΒΡΑΛΤΑΡ ΣΕΝΤξΤ|ΕΝ ΑΖΑΛ|(ΜΑΡ
ο Ο  
26 ΗΤ 'ουλιου. Κοοο·ι.οκοκο 26 Ιουλιου. 0λλονοιο 28 'ουλιου.Λεωφοοο5 28 Ιουλιου. Μια 28 |ουΜου,0λλου6ιο
2 ο 3 Αυγουστου εκιο5 ἑ6ρυ5 2 ή 3 Αυγουστου, Τουμιιυ 4Αυγουστου. εκτο5 ὲορο5 4Αυγουοτου. ΠΑΠΑ 4 Αυγουοτου. εποε ἑ6ρο5
ΜΝΗΜΗΣ 5 ΠΑΝ ΠΛΝΛθΝΝΝ|ΝΒΣ 4 ΔΕΝ @3 ΠΑΣΓ|ΛΝΝ|ΝΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΕΛ|ΔΕΣ ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΝΤΕΛ|Ρ|Ο
ΚΔ' ΟΝΕ|ΡΑ
' 388
υ ° . '
“Ψ ξ, 'ή :ο Ο
. ΜΜΟ ω ΜΝ ξεχωρ¦οω Εειχοὁνιο μετο·ονυνι·ιοοοονοτἡ5 | ί 'κλείυουνητἡσειεοιοποδο'
οΪηΜοΦο¦ω ¦οΟΠοΜ“ΜνΜΠωζ κολειτοι νο πετυχει ουτοηου6εν ιικρουσογιοτον23χρονο διεθνη Σουιι60 όχιυονογιοτπ Νορβηγιο
. ΜΜΜ Μ ΜΜΟ ο ΜΜΜ κατάφερεω5 ΜΜΜ κόντρο στον Αγιοε φορ. θοειιιιιεινουν οι «Προσινοι» αλλο κοιγιοτον0λλονδἰο
' Ο Γ ε ΠΜ Λε ο ο ΙΟ ο _ ι «Οχι» του Ρινολνιι στην κολον. Π Εχει δολωθείω5 έδροτο Περιστέρι.
ΜΥ Ου γκι γι οφ Ι ΜΜπΜπ(4μ¦Μ3.Βυ θέλε|^θΜο ὁμω3γωΜ|ΜσΜθΜ
ο Γ. Νοικοκυω8 με τον 0 Δυο· Τοαολἑο8 με τον παοκ ' "¦Μ"Ε"" "Μ "Η Λ" Η "Μ" Η κι( Μ ο Σ¦_.κ°ζ"πωΜυ νο εουοΜίεουν στου8 «Ζωσιμἀδε5»
Ολυμπιακό στο ΜΜΜ Βελγίου _ στο ΜΜΜ" Με ΟΜΜισ$ ω ΕΜΠ" ΠΜ ΜΜΜ" ωεστρεωνοωων Πολων'ο ΜΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:
ΣΤΡΛΤ|ΩΤ|Ν0 'ΤΡΛΤ|Ν0'ΤΝΝΛ ΝΑ' ΧΑΟΣ ΣΤΝΝ ΤΟΥΡΝ|Λ, ΕΝΤ0ΝΝ ΑΝΝΣΥΧ|Λ ΣΤΝ ΤΕ|Τ0Ν|Λ ΝΑΣ Φ