Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
@ "ΑΜΥΝΑ ΜΝΗΜΗ, "ΟΥ 'ΜΜΕ ΝΕ ΠΕΕΑ. Ο' «τΡιιιαλαι·» ΗΤΑΝ |Σ0'|ΕΜΤ||(0|
ε“Μ2Ο]6 |'ΡΑΦΕ'|'Α| |Σ'|'0Ρ|Α Ω
` Για Πρώτα φορα σε Ευρωαα'ι'κὸ θα αναμετραθομν Γαλλία - Γερμανία
ννΜαΜ5εΝτπΑσοωκκΜτ
. ' ΜΕ'
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 'ΟΥΛ|ΟΥ 20'|8 | ΤΜ" Ι € | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 893 | ΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
0 κ. ΜΜΜ ι π 0 Στ. Καζαντζ6γλομ 0 Α. παταω
μετον Πανα0αναῖκο χ . < ζ μεταν ΑΕΚ με τον "ΑΜ
ι στο 'Μαλον 3 ·' ο στο Παλι" στο (Μειωσα
Με ολλαν6ία5
Με Πολωνία5 Με ολλαν6ία8
 ατακα ΜΜΜ και Στα τΕχΕιιΕιι
ΤΕΝιεΜ Αστεια;" ΝΑΝΑ κιιιιιΣΕι
έβγαλε ματια
μεταΛσμαοραλ Π  
και το «Μι» ' ·
005 τον συστήνει '
' Μαορεινα φυγει
ανβρει ομαδα
στο ΝΒΑ μέχρι
τι5 5 Αυγουστου
Π Σημερα ο 'σιιανα5 για
να ειιικμρωθει τι μεταγασφα
Π Τελειωνει του γκσλκιιιερ.
με τον Φερναντεθ να ειναι
ο Πρωτο5 στα λιστα
' Προταθακε και οΓιολ
Π Ανοιχτο για Πιατι και δανατα
για Λοσι5 ΑλμΓιεατο
Μ @τα “ . ¦ Η '
ΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΟΡ|ΝΟ ' Σ χ
Τσαγνωστο|ρανοαρὡτοε . 3
αντΜαλο5ταεΕθνικΒ < ¦ |
στο Μολῳαιακ6 . Κ .
` 2 “ ' 'γ ' · 33κονο!|Αρ εντινο3|σκλα!|οτρ|αχ¦|λ|ο!|κοφτα|5!α|σσ|ζητησει
γ . Ι - ι ο
ε η' μα οτ και τραματσὁνιτανα
Έ Στο ω σωἶιιαρει μεροε στι5 ιι οιισνασει5“`
 _ =εΛιΔΕ= ω κ
 .μέγ:.;·- τα
ΜΜ0ΦΦψ σι· °°ΦΦ
“οι ι υ
«ΔΝεΝΤιΜοΣ  · _ 1 λιιοκΑΛνιιτΕι ^ κ Ο Μ Δ κ ^ " ” Ι Ζ ε Τ ' κ ^ κ Π Σ Ϊ
ΜΜΜ Ϊ ι ιιΕιιΕιιΕΞττοιιΔιιιΕοΑιιο 
την0λλαν6ίαοΔικἑφαλοε ν __ ~_ Μία όμως εμΠιστεωὸμσοτε. ΗΕΗΒ.
 Φ ζ_ κ γ 2νεοιωιιοι Μ
ΔΝΔΝΕΩΣΕ _ .τ -' Η ι, ·
Ο κιΒΡΔκιΔΗΣ
· Στον Ατρόμητο μέχρι το 20' 9
· Τελειώνει μεΑβροω Μελ
· πλω ο Βρύζα. απατα Βέροια.
ακολομθεί ο Ελεωῳὁαομλοε ¦
"Ρ0ΦΥΜΚ|ΠΕ0| ΣΤ" Φ|ΝΜΜ|Λ ΠΑ ΜΜΜ ΜΜΟ Μ' ΣΕ"ΕΜ ἔ“ἐ
' Το διπλο αγωνιστικο¦ιτλανο
του κατσααγια ' Πιο ααρσγωγικό
και ηγετικό ρόλο ο Μανταλοε