Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
2” ἰ·=ωω:·ω“ :ιΞῖῖΞ›ὶέ·Γ=ΜΠ·1:ΜῖηΩω ή 'Φ
 Γ '  -κ-¦ Έγραψε ΜΜΜ 
το @ως "8 Μι·
 - !_ ΜΜΜ
 Ϊ :τ ΜκΜῦΨἩΜΡ[[email protected]ς Ἡ" τ" "ΜΝΗΜΗ @“¦ῇΜῇ
Μωβ ΜΜΜ Μ ΜΜΜυΙΜ Μ ΜΗ Μ] ω ΜΒΜ
|ἩΜΗ|"Εἔ'|-'Π"|"Π' [Ἡ¦|ΜΠΠΗ||'Μ'“ΓΜΕΗ _ ·
Η" κι Ειπε: Ειπε· οι" Ι""ῇ· "Η",
ὲ·Μ--Μ
Πι· Μι· ΕΜΗ!" Η: νε:ννηΙ·Μ· οΠΜν"