Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
εκ Η οσον Η" 
.φ ῦ_ ΞΕ·· '···ῳ'  4 = “Ξ
"'( Π|σ|νπ© “
_ · 5 ' Ἡ" _ “
€ 'ΙΩΞἑυΜυΜ111»·:μΠΜ:Ήωυ31ωωμυΔωυω ΙΜ 
_ Ι η' 'σελ.5 '
Στη φυλακή οδπγῇθηκσν μόνο και γιος που οργάνων· 
' @Ξ
- < ν( ¦ >
'Ο έ _, “ ._ ι ηΠ'_|_ 1'5ἔ
η = ·' 4 1 Δ η 'εμ 1. - ¦
ς -. .
' · ¦ |'“.'· Ἡ ',`
7 _ Ί γ Ρ ά ν
8 ¦ ¦ Ι_·;' ¦»_ ι Ϊ Μ
Ο η ^ μ
Ξ .= ' η · Ί . Η
7 “: η · _ κ
¦ έ -': 4 > ..· . ὶ '
Ω Ο' ' “η : Π Π /^'Ι' ὅ ι
7 >. Μ_:;;-. έ
 Μέ Ύ
· ` α Η ς
νι" ν" διώξουν Μ Η
σελ. 4
| | Μ
]7ἶ ΜΝ' σ `1ἔ:
π” “ω ξ
η ω η;” Λ
¦ ΜΜΜ»ΜΜωΜΜΜΜΔΜν:ΜΜΜΜΝΗΜΗ-Μ
κΕΛΛΗΝ|ΔΑ ΜΑΝΑ  πεΡ|ΠΕΡΑ έ Ή
η ΣΤΗΝ ΜΜΜ  ΙΝ Ύ "ΜΜΜ
 30ΕΣΣΑΛοΝ|κΗΣ | μ] Ι' 
 Ρ Φωκιων" με
_ ' ΝΑ γνωστο ΜΜΜ
` ` <··ΜωνπΜ“
σελ. ω  ?`= 7 σελ. π