Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μι Το ΝιοΜιΝο ογ 
κΑι ΜΝ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
Ν ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΝΕ
.7ἔὲι·ε“ -“ "` ι  
Μαύρη θύλακα
“ ΜΠΟΝ” -.'ι'ζ·:·ί·ζ "'·ζ
Η: 0-80.
› Σελ. Ξ
:·Ξι;·Ξ>:ι:ιι:ιΞ
αρχη οι
αλλάζουν
στροΤηγικη
ΕΠι5'ιΞυΠ" που
ο νέο οίμο που ι ιού!!
*ι σον ήδη Το μ · μορο οι ομνιοξι ὐχοι¦
Μ 'Εβολ νοιο μόιιτις ὁηεζες, ' ;  . _ χ
 ΝΝΑ» μος Ϊ  έ ' ι   
ιιΑΝο ΑΠΟ 2.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΗΓΑΝ ΣιΛ)ικΑΣιιιΡιΑ ¦
·ηελ·ιιι
η ; “Ι Οι τιροσφιιγες γκρεμιζουν Η δεξίωση
ι' τον ΕΝΦ|Α ΔικΔ.ηΣιι Μι ΑΝΑΤΡΟΠΗ η Δώρο και
· ο προεδρος
'Δημιουργείται δε6ικοσμένο γιο αποζημιώσεις
ΟνΟσ›εη;.ι:ΎιΟμ:Μ
› Σελ.. ΑΟ”
›ΣΕΛ.5
ΧΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΜΑΣ η _
Προκαλεί ϊ
0 «Τούρκος»
Τζόνσο > Η
εΜιΑι:ι_ι·ι ΚΜ*ΠΛΡῆΧΗΜΞΝἑἙ£ΜΕΣΑΠΥ ο:ΒΕ:Η:
ενοΥ·π ΠΑ 
π ολη· έ