Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
τ ΣτΡΛΣ“κΑ“ττ ΜτἩον“ΠΤῖΪΞΒΞΦτιΜ› τον στη
ε: 7 “ως-κ, .μΜ._.“..ῖ¦, . ¦_4,¦..η μ
 Η ΜΠΑΙΝΕΙ;" =  
ΤΜ" "ΤΑ ΜΕΝΑ 
ΨΨΤΜ$ΕΝΤἩΑθΟΑ£.θΡ
Άκρων | τετΑπΗ8·ονΝ·ον2ω8 | ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ4.273 | πω” -  Κ ν ζ Ι 7. '.«0νόμοετπ5βΩρὐτπτΜ» 
0 Ε10Ν0Α0ΤΗθΗΚΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣ|Α|| ΜΜΜ 0ΣΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
ΣΑ' ΧΑΡΑΞΕ_Τ0 ΜΟΝΟΠΑΤ| ΣΤΑ ΜΕΑΑ0ΥΝΕΝΑ
τὸ“τΤ<οΛ
τΗΣ ΖΩΗΣ τον η
' Από 60 μέτρο σκόραρε
ο Μσν·ότηε απ νίκη
Με βελτιωμένπ8 Εθνικήε
με 2-| επί Με ΑυστρσλΤσε
Π Γκολ κο· ο Μόντολο8
πΔοκ .μ
ΜΑ ΑΝΑΣΑ
«ΜΕΤΣ ΠΟΥ ΕΧ0ΥΝΕ «Τ0 ΜΠΑΣΚΕΤ ΒΑ Τ|ΝΣ| «ΝΑ ΠΑ|Τ0ΥΜΕ | «ΔΥΣκ0ΑΣΣ ΒΡΑΔ|ΕΣ_ «0| ΒΑΣ|ΑΑΚ0ΤΤ0ΤΑ0ΤΣΡ0|
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΒ"ΝΕΡ|Ν0ΤΗΤΑ ΣΤ0Ν ΤΕΛΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΑΤΤ0ΦΑΣΕ|Σ, ΤΟΥ ΒΑΣ|ΑΑΚ0ΤΤ0ΥΛ0Υ
ΣΤΗ ΙΠΠΑΣΙΑ» Τ|Α ΤΜ ΑΣΚΤΖΗ» Τ0Υ ΗΜΜΥ» Α ΣΩΣΤΟΣ Ο ΔΡ0Μ0Σ» ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΜ»
' Τρτ£τέ5 συμβόλωο
του ηροσφὲρετ ο Δ·κέφολ05
' Πορομένετ το ενδτοφἑρον
ντο τον Αμττντούλ Στοοκὸ`
στη λίστο των στόπερ ο Σούντζ·τ5
' Μ" ΜΜΜ
Τ" 'Η' ΜΑ'ΥΜ
τ. ο “ΜΜΜ “ΝΕΤ Η “ΑΝΤΑ ΒΡΕοκκΕ Η Αντ" τον" τον Με· Με τον Με"
 - λ ΠΑΝΜποκτΗτΕ·τοΜντοτ
ἔσω-τ  
ΣΕ ΣΑΛΠ|ΓΓ|ΔΗ
9 έξω 
' Με την άδειο τον Ανοστσσ·66π .
 π Τον ΣΑΜ Δ|ΑΖΥ|'|0
που έχει" ποίξετσχε86ν ή κ η .
ωθο 'Τ τ τκ;¦ῳ._ ~.~τ:.=“ν:,.:`,: :των ων τη. Η;
ένσνΧρὁνο 'ΣυνεχίζοΜ· · Η ΗΟΜΜΕ ΑΜ 6 Μ ΐ
ο·οντιδρόσει5τωνοργσνωμένων Ά 'η ὁΜ-¦-ΟΠΟ μεΟψΙΟΜΜΟ: τ (η'
 ΌντιΠρΟτωνοΠν*ω τρωθωλε“ωκὅΤ~ 'ΝΟ "` ΜΒΑ ` Υ
Η η 7 ι ΪΣ@ΐοΐ0τωοΟΜ5ω Ι (η^“Μ"Ή”“ “τ ν ' ' ` ' | ·
η - . __ ':ω.'ΠΜΟΘΜεοΠωυ ·' ' .τ 
Ο ΓΡΑΜΜ^ἩκοΣ ' ΜΜΜ" ΜΑΜ ΔκΑκοτΜττΗ
ΜΑΡΤ|ΝΣ· «ΚΛΕ|ΝΩ
ΣΤΟ Τ|ΜΟΝ| · “Με Ζ|ΛΝΠΕΡΤ0 ττΔτΩΜΡΑκΔκκ κ
“έ°5“ρΜΜἡΜΜΕθΜ ΣΤΟΝ οΛΥΜΠ|ΑΚ0» ΜΗΝΥΜΑ ΠΔ τον τοση" κτ· ΜΜΜ" 
ἔ=%1ῖὲἴ:ἑῖΞ%Ἡ?° «Δ|ΕΡΡΕΥΣΕ» Η ΝΕΛ ΜΜΜ ΠροχΩΡΔ ΑΜοεκτοΣ ΠΑ των Ντρεϊπερ