Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
τ - έ
 '='“ἴιἱ; ' ' · :.ἡἐΞ2ὲἩ :_ ·
 ·ι· τ λ
 ο ἀιοο εΜ@ωμΜὲ» οοι ι ·Μκοι»
7 ΜΜΜ το ποντο γιο νο ούρων τον τεχνικό του ολυμπιοκοο
“Γ ζ Ζ  Οι τοτιονοι στελνουν τον Ποοτογολο οτιοκ
στο λιμονι με 4ετε5 ουμβολοιο
έ ΑΠΟ ο|ΓκεΪΡ^Σ κοιΖ ελοτ στο Σεβιλλη
ΜΜ·ΜΜΜΜΜ·ΜΜΜΜΜ"Μ ο" 24 ΜΑΙον2οιο | ΑΡ.ονΜον 4.280 ι τιΜι-ιτ€
<  ο
Μο 7 Φο Ι  τι
ΓΕΡΜ^Ν'κ 7 ο Ο "Μ, ΕΣΤΩ ΚΔ' ΑΡΓΑ,
ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝ
τττττι8:τιν:οτ“3  ο ΕΒΓΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ·
τι:τιιττ2::ιτ“τιιτοο _ Ι. ~ ΜΜΕ το ΜΙ" ΦΜΑ
' · οΕτοΣΣΕ ΝιΕι>Μιιι
Μι... ΜΜΜ τον ολοι
ΣΤΗΝ 'τι ΟΠ"
' Οι «Προστνοτ». με κοοοφοιο τον Βιγιοφονιε5.
^ ' επἔἶολλεΟττΜοντον κοοοοοτττιτ5 Δεκ
 :Ξ`ι δεν εκονε ουτε.. φοοιτ
ι ονὲκττιοον τιθικο γιο το οτινεχειο
.ΜΜΜ κοι κλωνοοιοο5 οι οκοοεο
μ ` ' 'ΔοοκΟλοοΣοοιτὁο5
ο;; ἐνο ορολοβει τον Τοοοοοι λογω Ετιτο
 Σογχοριτἴτιοΐο του Στοομοτοονι οτοο5 οοικτε5
ο: ' Πονογιωτοοο5: «των ολοοωοοοτιε
ο' Ξ μεμιοιιττοτο οσο εχοοοετιετοχει›
«ο οοοομιομο5
του Αρη τοι ο... ονοοροιιο5 Εοιιιι5»
Ε α""Σ Μ ΜΑ'
Ϊ' 'Μ' "Υ 'Μ
κι ο , @
ΑΝΟΔΟΣ ΜΕ
ΣΥΝΑ|ΣΘΗΜΑ
' ο Φρογκοιιλοκο8 οποκολὐιπει η η η
το μυστικό που έστειλε τον ομοδο ". Μ Τ · ο· ενω. Νοε ' κ. ΜΜΜ μ ΝΑΙ-Μωβ
οπο το ·Ι Ι στο +5 «Τον ΜΜοΜνον `ιῖ'- . '. Φο ΜΜΜ' ·ΚοΜΒ τον " γ 7 ,γ ΜΜΜ" Με
' Η διοικοὐοο επιτροπή το ποιΜΜοΜο ῦ οπλο ΜΜΜ κια ι ον οΜϋο.κοοΜΜγ
που έμοθε οπο το λάθη τιι5 κοι τον "ΜΜΜ, λ . στον 'άδειο' Μ· όργια» στο “πιο ο Μο·
ο Νιὁιιλιο5 που τον μετομόρφωοε
ΛΧὶ"ΧὶΨ
Η Ξ οιιΛοιιιιΕι>ιτΕΕγιιοιιιΞ   “ ,_ _ _ ·ιτ·“ιτι“τιτι"ιιι“ι;¦ττ:“ιιτ
__ ;;οΩΜ9 ΛΠ0ΤΗΝΕΜΜΥΡΝΗ · ο _ ι ο ζ . Ι ΕογιΕιιιοτοιιιιιΕΔο
ιιιιΣιιΛι·οΛιιιΣΕ · · ;  
  ' - _ ο' Ι ;__ Ι -. ζ μεΔτιρΖ]ἐτΓἔἑτἶΜ
οτον τιτοτ)τ οτι το τ ντολιτ
της οιΟιλιτοιτ5 τιτντι ΜΗΝ ΜΜΜ»
λογω τον οιιιιτττωνιο9 ττιιι το τον ΔΕΚ
'Διιτιλειτοιιιτ οιιιγτιο
ΜΗΝ τον Πνοοιτ
' Ο Οοζοιινιοιι8 οκτ¦τοττ.τοι
ολοτιιτ κοι τον ιιοοοιτιτοιι
  ο 7 , .   “ο
' Ο κλοοο5 ονοιξε το σκετο ο Μοκ σωρογιοε το ὁιττλο με εξοιοετιλογκολ στο 77
'ΕχοοειτενολτιοΠονιωνιοεοτο89"ΣτομνττμοτοοΠοικιλιὁτιοφιεοωοετττνικοο|βιτ5  
'ΦοβοιγιοθλοοοτοοΜοοτολιὁοτιοοτοοοτιοτιοτοκεοτονοοοΘεοτιονοο · '