Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
90Μἔ©Μ:!09^ΝΙΕΜἑΠ ΜΜΕ;@Α.ΨἔΞἔΒΜΟΝΞΒἑΝ.ίΕ.ΕΜἑ9007! . .. .ΒΔ .0000 ΟῖϋΒ0ΨΒΡ.
Τ0000τ0-κΛΙ0ΕΛΔΜ.00000000000ΕΕ0Ε00ΕΕΜ50ΜΕΔ 24/5 03.30 0τΕ5Ε0Μ400
0ΛγΜΠΕΑκ0ΣΕο0κΑΕ-Μ@0κ0ΣΛ0κΑΕΒΑ5κΠυΑ00ΕυρΑππΕΛ·κ0Σ3ωΜΜ 26/5 Μο” 0π[email protected]Μ0
ΡΕΑΛΜΑΔΡπΗΣ-ΑτΛΕ0κ0ΜΜΜ.0ΕΕΑΩΗΑΜΡι0050ΕΑωετΕΜκ0Ε 28/5 21.45 0π90ΜιΗο
ΜΜΜιοΕΑΝ0Μχ0ΕΜ0ΜΕΜοΜ έ4_Ἡ @0 »10.07 00Ε5000Ε00
ΜΜΜ00ΛΕϊ.ΕΜΕΑ.ΜοΣυ.ΤΕΜκ0ΜΝωκ0Ν_ 29/5 @0 >0ΤΕ5Ρ00Τ6Η0
Ειν0Μ00Ε00ΛεΙ,Ρ0Μ.00ΕχΑ.τΕΜκοΕΑΝΕΡΩΝ 29/5 ι8.35 0ΤΕ$Ρ0Μ6Ν0
ΕΗΕ00ΜΡι005ΕΕ000Εχ00000Λ.00000000 29/5 19.00 0τΕεΕοΕΠ@
“0000 ΜΜΜ.
Γ' ΕΜΠ, Μπρυζ
κο' γυνωκείο
Η ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ
ΑΡΧ|ΣΕ
 ο. 0ΜΝΗΜΕΣ00κΛΕΕΕΕ000Ε0νΕ0ΜΗΔΕΝ, Ἑ^ἔἔ
ωΐ::ἐ:::::“ ο. 0ΜΜΝϊ|ΜΣ 00 ΕκΛΕ0Ε ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 Πο ΕΕΛΕνΕΜ0 Μο. ΑΛΛΑ 0 ΣπΑΝ0ΥΜΣ
ἔΞἑἙἔΞἔἔΞλΞἑΞΞΜε ' ΕΕΡΛυΕΕ0Μνο·κ00ΜΕκΜ ΜΕΤΑ
· Μ Ε0 ΒΒΕΜΜΝ£ΕΤΟΥΣΕΦἙ|ΧΜΕΣΪ0 000...
.. .  7 π 0 4 . 
  ' ` · Ξ '
ΜΜεΕΜ=·0ν·“ » 10000Μχ|ἔ000ΜΕ0 ;» ΜΝΗΜΕΣ! » 0000000000 » ΕΝΣΤΛΣΗΓ|ΜΛΒΗΜΜΛ .
Πάνω οπο 6.000 κοσμου Εκ ·- - ο 
ϊ003 σοελοουε ΑντεΕοκούνμπο
7 Ε0ΜΡΧΗΕ00 Ψ ς «ΔΕΝΜΕΝ0ΜΕ] -ἶ«ΔικΜ0νΜΠΜ ΕΕ0Ε0νΠ0γ«κΕΕιΒΜ»
 Ώ ΠΜΕΛΕνΕΜΛ ΕΕΗΝΕΕΛΕνΕΜΔ ΦΑΣΗ» ΜΜΜ» κΔΕ00ΕΕ0γ00|«0ΜΜω»
π $ κΜ00ΕΜ0νΝΝΜΠοΕγ000γΝ
0004. .Δ ΔΕΥΤΕΡ0ΛΕΠΤΛ ο- ' ν0000χΗ-ΜΕΜΗ0 λ"0 ΜΜΟ" ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ 
- ' 1Ἡ7|7'ἐΐ ` η 7 8  ·  ' 'Το κορίτσΕ0του ΟλυμΠι0κυ νίκησον
ΜΕ - Η ΜΠΕΝΦ|ΚΛ Δ|ΝΕ|10ΕκΜ.ΠΜ0Ν "ΜΜΜ-ΕΜΠ, > - . `. ι3.] ι [Π Βο“λ¦ογμὲνΜω Μο" “ολ¦
Πον88 οτ 52 . .- Ε ι . . . .
έ τ “ Ε"'ΒΕΒΜΠΝΕ' ο 0ΛΥΝΠ|Λκ0Σ "λ ΤΟΝ Ζ^""Ρ^Ν0 0 γ - - το ”ΜΜΜ” ' Στο Ρ'0 με ”ονελΜν'ο
' Κρίσιμο γ·0τον ΔΕκέφυλ0 “ .¦ Ρ... _ :ο ρεκορ η 4)( Ι 00 00005 0μ08ικ05 0νὁοὡν
το Με με τον Πανιώνιο = τ - . ·
' Νο ευνομπουν στο... πσ·χνίδΕ ' Μ ΑΝΝ π Μ Η" Μ "Μ
θέλουν ο' “εδουχο· > "
7 γ" 0 Μ""'ΐΠΛΜἘ'ΜΜ Η!" Η" Η' Π
' Ι [ Ύ * - ΕΧΟΥΜΕ Λκ0νΣΕι
ΧΤ|ΖΕ| . . . 
ΤΗ ΔιΔΔοχ !  ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ.
ό Ν ΕΟ Ομως ε¦.1ΠιΟΐεωΟμΜΠΗ ΗΕΗΒ.
Π Δεν έχει κομίο Πρ θεση .
οποΧὡουσυε οπο το κοινο. 0
· Μό «δουλευει» Με μελλονηκέ5 Ι · 7 4
.:·$ΕουυπιΜε-πρυουτΜἑεΔ ' Ε ζ `  Η 77 · Η Ε , γ
. 'ω, ·'ΥΜ°“'“"Ψ"°ῆ"" 4 ἑἔΜΜΜΜ“ω&
με· 06000000»  Μ:
ΚΑΘΕ  
"ΞΡΑ :εΛΕΔε: Ϊ . . ·' ΤΜΪ'ΥΜΜ
ΜΝΗΜΗ ΝΕ ΕΚΠΛΗΞΗ):
 000'ῖ0>ΝςΕΕΕΔΜ»