Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- :·  · τ: κἩ=μΐ;+:-···ψ·
` Ι › 3.ἐ..Πω
 επΑΜΜοωκ·
__·· "Ο ΜΠΟΜΠ) - ΟΠΛΟ!
!  Χ χ · 
ν: Δ.
ΑΜΙ Η
..ω 1
.> _¦ῖ- .
- ν. Δ
' 93 3έ[β
·.Υ·<.·:· #“ :77"ϊ:.; . 
. γ· 2 "ι . Ϊ ύ
ΜΕ. Ί,ἴΘ-:ὶ' 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΔΥΟ Με
Μοζ1μ·οκρΠσἩΜ εκδοση.
ό 'Ισ' ' γ ' ”
ΜπΜήΜ
·· η.
Μκ·ΜΜβωΜΜωω
ιντερνετ·κοὐ πογου
Μ Μι· ΜΜΜ· Μ Ρ8ΜΜΜ - ΜΗ Με· ΜΜΜ
Σκόνδοῆο με Η; ετοιρἐΐἔἑ
ΜΜγηωΜΜΜωαΒΜωΜΜωΕΜΜω· ·
ΣΔω-ι
'Ετοιμοε
για... γροβὁτο
ο Δῆέξη5
ΜΚΑ'Τ02ο ΠΑΚΕΤΟ Μ
ΜΗΝ ΕΑΜ' ΜΠΜἙ
ΑΠΟΤΜΕΜΏΥΣ 10ΝΣΕΜ
¦ ζ . Σ.
<ἴ.“ Β|:.· Ό.: 4 Ξ·_·`
ς .>·Χ )·γ`|Φ.
'η · 7
`ι ΓΔ Ν·
Εἰ .ξκ ς”“
ΕΜ: '
 ·  ·ὁ _ με _:` .'
Μ ΜΩΜἑ
κελυ “ἔν 
Ν :ἔ3¦    Ξ,·_·
η ·Γ···Μ 1.
···' ω· 'Η
°° ήν κ “Ρἶ` . "Πε
11ῦ¦μΜ ς. ο ἶ . › Η λ;ἴκ'Μ·.'ι Ϊ · ” ·` · .
Ανω Μπα με ω ξένο ΜΜΜ πῆΜρΜμΜ
οι δικαστέ5
Διέκοψαν-Μ πρώτη φορά- οΜκΜρο το χρέω άνεργοι· ΜωΜππ
ΕΝΩ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ|ΑΖΕ|
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
και κἰνιε
απ Συοὐ
Βοῆε5 οσο βουῆευιε5 γιο ιο
ΜΜΟ Ιων Προωρων εκῆογων
Νο μύθων
αραβικό
ο· δόσκοῆο·
ΠΑ ΝΑ ΣΥΜΥΝΤΝ Με ΤΑ
ΦοΣογταπογΜ : ω 54
υποῆοΜοῦ
τω!συνταξεὡν
ΠουΠούν ακόμη κο' τα Δ
πετρεῆοιο που θα... βγοῇουμε
·7 )£λ. Ξ. 22. ὅ'
' ·)ελ.67

Τελευταία νέα από την εφημερίδα