Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
:λ Ο . · ο' ο. σε
Διευθυντής Συντάξεως: ΕΤΡΑΤ6ῖ ΜΑΚΡΗ-Σ
¦ › ή .. - , _ 80 Θ
ΤΕΤΑΡΤΗ ”Μ ΝΙΝΟΥ 20Ί5 Ω Α.Φ. "5949
οιινιιιιιιΔκοτ
τη Δεκ κΔι
Άήηη μία ονειρώσης. ΔΝῖΡικΞ|Δ και ΠΕ'ΡΔιΩΤ|κΗ Νικ" για την ομαδα του μεγαηου
ήιμανιου. ηου ενώ έδειχνε ·χαμένη στο
οιαστημα“. βρήκε θα ρος. κουραγιο. ρυθμο και κυρίως σοβαρ .τητα για να κεροίσει
ο ΑΠΟ Το 2004 έχει να νικήσει η ΔΕΚ τον
θαυμηιακο. μετρώντας 24 σερί ήττεςι
ο υηεριιαίκτης `
του αγώνα Ντανιεη
χακετ. που είχε τη
ηερεντια να σηηώσει
μετά το τέηος του
αγώνα: “Η ΜΜΜ Το |
ΓΥΡί£Ξ το ΠΑίΧΜ- 
Δι. οχι ετη» ο Δ
ο ρα» Με: ΜΜΜ!" τι 3
> παντί" ή!. μ. “
 |"ςιἐΜοε ΠΑΝΤΕΛΗ: |
ΔΙΑΜΑΝΤ°Π°ΥΛ `ή· φωτα:: σε;
ο χΔκετ ιιΔ τιι:ε
των Διηκοιιτιι
σ ρωωρω..¦“.ωΜΜε η ς  η  η 
 ο Μ" ῷΚ°::ἔκτοτεπΗκΒΠ0Ν 
_ Ξαντερσουτσιτς. με τον πρόωρο ἔστιν.
' μηιακοιί. Εανγέήη Μαρινάκη-ρ τ . .
ν ' ν ,Τί
ΡΜΜΜἑΜ 
ινριαεαΜ το ὲ47:'και“σΌήὅνισε το εισιτήριο για τον
τεηικσ του ιιρωταθηήματος. καθορίζοντας την αεκ με 8·ο
νίκες ο ο τρομερός ιταη6ς έγινε ο ανθρωηος της μεγαήης
ανατροπής. ηαίρνο ας τα ηνία του σουμηιακου και οίνοντας
το σύνθημα σε αμυν και εηίθεση ο οι “ερυθροηευκοιυ. ηου για
σεκαεΞίμισι ηεητ έβηεηαν την “Ένωση» να κυριαρχεί κατα
κρατος. Ευηνησαν>αηο το κρεσέντο του ιταηου. αηοΦασιοαν να
ηαίΞουν αμυνα και έκαναν ένα εηιμέρους 58-25. ηου τους ηήγε κατευ
θείαν στους τεηικους. οηου θα υηερασηιστουν τον τίτηο του ηρωταοήητή
ο Η Η“ΔΟΥΛΕ|Α ο ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ με ο
· 7 _ Νινέτα. έσωσε και κεροισετις
ς εριασοτερες μάχες. στ καήυτερο τ
ως Μπιτ· του στη χρονιαοκκηειοίκο `ην αμυνα .οι-ρσήθειες του ηΔηΑ- `
ή πετ αναηεναντιστουςναντίηαηαυς _
Ν πως και υηογραοή στηνίκη ααα
ε . 'ςΔοΤ2Ε:κι και ΜΑΝΟΥΛΙ!. ηου
Ξέαγαηαν την μησυγαοα7 μια και καηή
ο· οι νερυθροήευκοινστο σε ”τε ο Α μ Δ ¦ _
› " ημίχρονο εκανανμοήις παο μ ή . - ι η .
' ' ' “ ” ' ` =ιιτοατε: σο οιινΜηιΔκοτ εΔειΞε τιΔτι
ΝΝΑ' ΑΠΟ Ἡ! ΚΜἩΕΡΕ¦ (ΜΜΕ: :ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ο Έχουν οώοεκα ηαίκτες και σιγα
σιγα ανέβηκαν στη οιαρκεια του αγώνα. ενώ
εμείς Ξεκινήσαμε Μην δυνατα. αηηα σιγα
σιγα ηέφταμε ο :Το ΤΕΛΟΣ ΜΔ: ΔΗΜΩΝ"
Με σηηες τρεις νίκες οιθηυμηιακος στέαεται ηρωταθήητής.
απο ηρος το ηαρον ήεριμένει τον αντίηαήο του
ααα το ζευγαρι Άρης παναθηναϊκός
τρωει '
: στων `
Με. . ι
να τινι: “
Η"ΡΑΒἈΝ||Σ
ΤΗΝ ΑΛΛ" ΠΕΜΠΤΗ
_ . χ Η 9/3) ΑΡΧ|¦0ΥΝ
 Ξ αήττητη βγαήαμε ΜΒΜ | “ οι "¦ΜΚ°| ο ο ηρῶτος
"Μ" ΥΛΗ! _ ενεργεια. γυρίσα ε|αταθ η , αγώνας στο Σεφ. καθώς
. και σπασω μπασκετ αν < .ο ο οΛνινιηιηκοτ. ανεξαρτήτως
. · - γἑἑΒΜμ8 να Παίζουμε, - · αντιηαήου. έχει το ηήεσνέ` ' κτημα έσρας
. _ . ΔηοΔοκιήΔτιετ ετα ΜΜ` . σο ,ΜΜΜ της Δέκα ἐ'ΒνΜν με στομα
Τα όπως” Για ·ρ _`ντ_ 7_8τς4 σιντραγκαν 'Σακο< τα. οιΔῖομιεχινας¦ είναι αναφορα" κοντο
. _νήι. :εγώ υηήρΞε.κα Μειωσα μεταξυ των
οργανωμένων ο 'ο ηρωτος σκόρερ της Δεκ.
πει κοΜΝ* _ Μονή. `έιΞγαήε το καηέηο στον
ΜΜΜ; ι·Ξίναι εξαιρετική αμαοα ο απομακ
ως· καναμε στι μηορουσαμε. »δώσαμε τον
`καηιίτεριι αουτ ' μας “στη ζ; γ ασαμε ο Δεν είναι
“ ' Ϊ ευκοηο:ν εΞηγ σουμ τιέγινε..;»
ι ; -..νγχρο:“οιεη煉 Νεανική” Μίνωα” Η
Η σιωιιή του
Πῳ£Ϊκ0¦ο Ετου
ιαετιιν ν 'ή “
υουηουργου  ι ` . Ϊ Π
Αθηητισμου ι ζ 1
καιοιχρυσές ε ” σε εεε” < ρεεε  `. ' ή; έ. εεεεεε έ: 
 εψεορείες . Μετα την αθώωοη του Δημήτρη Μεήισσανίοη υηα την αηιτροηή Δεοντο- .ι Η: "ρ£Μ'¦ρΛ :ΗΜΕΡΑ :ΤΑ "ΛΕΪ @Φ 
ζ. στην ηερι- ηογίας της απο για την εξήρριαη του ηαρατηρητή Δημήτρη κυρκου ι .Ν _ ε _ _4έ ¦ " χ ϊ 1 γ |  ;  . τη
:ζ "τω" "ω . .η ,, .¦ , ν , ν . η.  . , . ι) 'παοκ-Λεκ·ΔιαιτητήςΨ ν
 ΜΜΜ... ο μΜΜΜω“ιαι#°“ν““Μι οι - η «ικ6““κ“.ι“Μ“ ο θα ν
Η ειναι 'σ Στανι=οτ,ΜΔιντΔΙ
ς.αεν έχειμείν“ιτίηοτα ' ί 7
η Ρ . ,τ _
¦ η ΝΤΡθΠήμοιαζειήίγη για ζ. η ¦  ο  η η Λο: κατοικια και βαή- ι ζ-ριζε .ο Λαηναισςτητοε Ἡ
, νέα ο, τ Χ. Η . , .;¦ήροιοσεαντητηκωρακαικαηαθα..  ο .3 ν· ο . .1
Αναπνοή" Μεηιοσανίοης και έ ἔ=ἔ;=Ἑ=$ἔι%==ἔ `:[μ'είῖνὲ!ί).'ί,"('ἱίΞκΜ νὰ ΠΡν¦ῦΜζ8' ζἑ  κι Β”Έ“ὶ==Ἡ:=ἶἶἄ. Ἡ.
· . Δεκ...·Για το ειιεισὑοισ τον ' . που Μακη" "όρια μ: σε.,ΒΠῖβ"@ϋυνκωΞκεΗωἔΠο" ο ' ' ` ' απάνω", “¦Μ¦ρ_ ¦
~ · ο Δ κι ηίγες μέρεςμετα ταηεριστατμ " ' ' ή ί
. ίκαβαηαςι·"το ματς- 
.. αρχίΖειτοτις 8.Ξομ;μ;καιτ Η
η θα μεταοσθεί αηευθείας ς.` Ν' “ο Η σέντρα στις€θ.15
κι απο το ινσνΔεηοκτΜ ι κι. μμ. ιηονηεΡοκτε αι .ι
ι ζ Δ σε οηοιονοήηστε θέαεί
ι 3 να εκβιαζει και να αηει¦
` χ αεί ηαραγοντες του
η Μωωιρω
Ϊ |κΕινιΔΗ `ιΜακεοονίαςι η Ξ
. με τον ηαρατηρητή Διαιτα! σίας Δημήτρη Μίρκα στο
~ ματς ηρωταθηήματος με τον
θαυμηιακο στο ΜΚΑ
¦ κή στο ΜΚΑ έκαψαν τα αυτα| ακίνητό του των και σι'ηοικαί
-αυτουργοί αυτής της ενέργειας
Ο Μίρα ο ΠΗΓΗ" ΛΗΜΕΡΙ" (σε. 6)
[τἶῖ 7:; μ ῦῦ ” ί ._Ξε . 7
Αναήιιτικα η ανακοίνωση τον οηιιμιιιακοιί ατιι.££ΔίΜί4 ο Γραφει ο Διοινντή;ΔεΜΝΣ_ ί
Μ η ισχνρσν ανορα της ·Ἑνωοης- /
ή ιι ΜΜΜ: “Μαν
ι 1!! “Η Η
οίκος και 2. Μακ ο. ησνιώνισς ο
 77 ή ῦ ” 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα