Πρωτοσέλιδο Kontra News: Βρόμικος πόλεμος από τον Κυριάκο στον Παυλόπουλο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ 8 ΜΑΪΟΥ 2048 · Ετος 50 ό' ΜΜΟ 891· 4.ΟΟ€ · νννννν.Κοττττ8ηοΜςτ · τνντττΘτ: @Κοηττα_ηοννε _ ῦ'ῦἶἔΜωΜ
ΤΡΙΓΜοτΣΤΗΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΕΞΑΜοτοτ«ΚΑΡΑΜΑΝ: ` Ατκοτ»
ττοτττττοτ τοττττοτ
στο του τουτο
τ ο τττ στο
Μέρος του σΧεδίοσ «από-Κορομοτλοττοίττστις» της ΝΑΑ επίθεση Μητσοτάκη
στον Προττοττττ Ποσλοττοσλο. Το «ποσο» του στοΧεσοτ τον Κωστα Κορομοτλττ
ΣΕΛ. Ξ
" ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ Η τΟΥΡτατα-τ "ΜΜΟ 0=ΣΕ|Σ _ Μμκό "ΜΜΜ"σμό με
- ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ μπω' π 'ο χώρο ω" 
κ""'°9 ΜΝ: Μ" Α"°|° ΜΟΝΗ' στοιΜζστοΜξττΗοίσΜς
'ΠΙΣ ΚΡΙΣ"
Σελ. 5 ψ
ΜΩΣ0ΣΜΣΤΕΣ
του Μτττττττ ι μ .
ΚΑΙ ιΗΦΩΦΗΣ Λούκα κατσέοη Ο Δημητρηςοέππας
Στο νέα ΚυβερνττττΚό σωμα θα συμμετέΧουν ο Δαμο
| | | | Ἡ]- |
(παω του ΠΑΣΟΚ 01 Ευ ρ ω ο ο 01 (ΔΡ τ τους Ρεττττας Που θα αναλαβετ|Κρτστττο Κυβε τττ<ο
ποοτο¦ η Λουτ<α Κατσελττ κατ δυο ατζοττα οτελεΧττ Που
στες) Οἶ ΟΠΟΙΟ1 δεν ΚρυβΟΠν ων ττροέρΧοντατ από το Χώρο της ΚεντροαρτΟτΞρας
ΜΜΜ τους κατ το συνεργαστα ____ Μ 5
ΤΜ με ΤΟνΑλἐἔΠ ΤΞΨΡα- ΟΓλόΥ09 ΑΥΡΙΟ Η τςΡτΣτΜττ ΣΥΝΕΑΡτΑΣττ τα ΕυττοοττουΡ
ετνατ ο εμμονττ τας ωφττς εννοσ ' ματα κατ του ΠΑΣΟΚ να ζτττουν  Η 
`- ΜοΝΜπΜ¦; Η ω! Ι ς Ι β | | Η 16 ξ Ι τ εκλογές-τΠνἙἔἴἔσ1Μἶόἔ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΒΕΝ!" ΜΟΝΟ
7 τ · τ · ` μεγ >τουρκττατ ναυττκττ απο ατττατ αστατσττ ου ,Που ετσνττσε τον ττερα- ο - Ο  σμένττ'ΓεταρτττστοΑνατολ1ΚόΑτγατοδτευκολυνεττττνΤουρτααναττροβόλλ£τγταμία ΠΟΠ έΧΞἴἔἄἑΙ  
"ΙΟΝ". αΚόττα φορα τις δτὲΚδττατσετς τας, Παρουσία τώρα κατ τωννατοϊΚών δυναμεων¦ έστω 7 Ι 7 Γ γ ΕΜ'
. οττἶΑτοττοτττοτ :
οττττΑτοτττΝτοτΑττ
“ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 8
 ΕΚΛΟΓΕΣ _ 
«Ντ ροττταστττατ» ΧαραΚτττρίζουν τα
εεττ. ο' : ς τα αν αυτές β ρίσκοντατ μόνο στον Περτοτατ Χίου κατ Λέσβου εεττ. ο Ο Κυρ1αΚος ΜΠτσοωΚΠ9
 ΜΜΜ“Μ“ΜΜΜΜὑσελ.;.ΝόττττΜοοτἀς,σετΖΠότοςτρτγἀζτς το; Η. | .8 τ Τ οι' ΑΛΕΞΑΝΔ', ο:
 το   ΜΝ" ΜΑΗ
 τα· ` “