Πρωτοσέλιδο Real News: Ώρες ευθύνης και αγωνίας!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9|!ϋ!Ι|!!'!!ΠΜ
0ΔΜΨΩΝΕΜ0Σ
Μ' .ν_.›[.ἶ“` ΠΙ 5,.-ἔ=:
ινα;" . τοα | .ο τ· κΥβΙΔκΗ τΕΜ@ 5:ΞϋςνἩ¦ 4 κή
8 5 πιο  οι 
ΑΡ.ογΛΛοΥ 390  ~   Η ε"6'"Μω
τ · . =  _· κΜΜκέςερυΜες
εκΔοαι Με ΜΜΜ η _:¦.;-ἐἑ_·. ιιοιιὲΜψωΜΜα
Π ΐ:¦
Ο οτοο Ρετ εκΔοτιι στο ωΜΜ τραγουδι
Η ΑΛΗΘ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ Με π 
ΧΡΗΜΑ ΒΙΚ0ΜΡΑΩΡΑ ΓΙΑ Το ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 ΩρεΞ ευθὐ|νιι5
 και αγωνια!
ΤΟΥ ΠΡ080ΠΗ
“Ευχομ ι ν 0 αιτημα
αγνοια5 και οχι στρααιγικῇ
σκοΠ|μὁ"ποε» ο Μ κι." ΑΠΜ°|Μ0Σ ΝΜΥ6ενονΜεΙ "ΜΒ "|Τ'Μῖ||
' Ι Ι γιο το Μυτικἑ5 ονοτροπ8 γιο θωρώ στον ψηφοφορία τι ΜΜΜ για το ΜΜΜ
ἔωεἩζ2ΞδῦγἙἱὲ"ἑΠΈἔοἘ::ῇἔθ°$ Που αρνακι ΜΜΜ) και σοι ΒουΜ και φερνει Μο δυο Ευτοσουρ π ΜΜΜ. ΜΜΜ
την ΠἘὐοφιιιΠ τοΠοθέτιιοΠ του για το νομισμαμ ΦΜω σε  Μἑᾶο γισ “ωΜ” Μο· ωυΜ ω τον ΜΜΜ (ΙΜ
μισθωτου$. ωντοεω›οω. Με Με κα περικοπέ8 ΜΜΜ. Το 3 ατομο που ειναι στο
επαγγΜε5 και αγροτε5 οιουε μωουε του Δωωω τρωω γιο οι ρυθμιση του χρέου5
 Μ!.'¦ΜΜ
·0ιΜΜ8ΜΠΜσοωνο  . .τ τ. -_ ..μ- _
αναμετροθουνυεωουνεἰ6ηωτου5κοιυε ·| ·' . . .... ... .. . . .
το θὲῆοσι τοκ τιοῆιτὡν που του8 εεὲῆεεον» ὰ ·
^ΔΠΝ|Σ ΓΕΩΡΓΙΑ! Πι: 0' Γ'ΠΡΓ0Σ
«Η κυβέρνΠσΠ ως Ν.Δ η αθὲΒουμε να ρυθμιοουμε
Ί θα εινω έωιμΠ να ΜείσοΙ  τ το Χρέος για τουᾶα.κισυον
' ' __ Ι νέα συμφωνία» '_ ρ : 20-80 Χρόνια»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΠΣ . < '  Μ "
εΠικιΝΔγΝΔ ΠΜΧΝ'Δ'Α
ΔΠΕ) ΤΗΝ ΑΓΗΥΡΛ
πιο Ϊ
ει>ΜοιΑιι
ΜΠΕ"ΕΜΝ0Β Η·
Η οτι" τι οικογένεια
Η . ¦ η ΜΒΜ  Ψωμια6η στο ε6ωῆιο
1ιιΑιΑιιοτγΒτιι·
τοι Νικο
Απο το ΑιιΑιο¦
· ΗΛΩΝ
Το 80ΥΛΕΥΜΛ δικαιώνει 80.000
αοφαῆιομἑνου5 Που έχασαν 660 εκατ. €