Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 "ε ·
-“Ξ°ω'χΜ
ΤΟ ΜΑΧΑ'Ρ|
ΣΤΑ ΔΟΜΝΑ
- ΚΛΕ'ΔΩΣΕ
ΤΗΝ 5ΑΔΑ
ΒΟΝΟΡΤΑΣ
ΣΤ|Σ ΑΚΑΔΗΜ|ΕΣ
Δ|ΑψΕΥΣΗ
ΠΑ ΣΑΒΒ|ΔΗ
ποπ 6)
Η ΜΥΣΤικι-ι...
ΕΠ|ΣΤΟΛΗ
·αΜοοοεοιωοε
ο· ΜΝ
“ ο Μ»
'Ν Α|ΒΕΡΝ0ΥΑ ιο ΕΝΑΝΕ ΣΤΝΝ ΜΑΝ ιο 2005, ιο ΕΝΑΝΕ
ΝΑ' ΣΤΟ «ΑΝΦ|ΑΝΤ» ΝΕΤΥΧΑ|Ν0ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡ0ΝΝ ΤΗΣ ΔΕΝΑΕΤ|ΑΣ
ΝΑ' ΠΡΟΝΡ|θΝΝΕ ΣΤΟΥΣ «4» ΤΟΥ Γ|0ΥΡ›0ΝΑ ΑΝΤ' ΙΝΕ ΝΤ0ΡΤΝ0ΥΝΤ
Ο' ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΡ0ΝΓΝθΝΝΑΝ ΝΕ 2-0 ΠΟ 9'.
ΝΤΑΝ ΝΝΡ0ΠΑ ΝΕ 3·Ι ΝΕΠ' ιο 65'.
ΑΑΑΑ ΠΟ ΤΕΑΜ Ν|Ν0ΥΝ Ο' «Ν0ΝΝ|Ν0|»
" Πιέζεῖ>οι π ΕΟΚ
νΌοπ_οβολει
τπῖΕνἄπ
οπο το πλέι οφ
επειδή
δεν επέλεξε Ξ
οτο·Βποπιρἱοπ€¦
ΜΜΜ >" Ξ
Β Ξ ΔΕΝ ο
ΣΕΒ|ΑΑΝ (ΠΑ 3" ΗΡ' ΧΡ0Ν|Α).
ΕΑΧΤΑΡ ΝΑ' Β|Γ|ΑΡΕΑΑ
Ο' ΑΑΑΕΕ ΤΕΒΕ ΤΩΝ ΝΝ|ΤΕΑ|ΝΠΝ
00ΑΥΝΝ|ΑΝ0Ε ΕΑΝ'ΖΕ| κοπο
ΕΕ ΝΑΤΑΝΤΝΕΝ ΑΜ ΤΝ ΕΑΧΤΑΡ
ΠΑ ΝΑ ΑΝ00Υ|'Ε| ΤΑ ΠΡ0ΝΡ|ΝΑΤ|ΝΑ
' Αγγελόπουλο5:
«Δεν πονουμε πίσω.
έχουμε ιστορική
Ω ευθύνπ»
ι ' Βοοιλοκόπουλοε:
`Ἡ «Νο ονολοβουν ολοι
' τι5 ευθύνε8 του5»
ο “191