Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΑΣ|ΜΕΣ
ΕΛΠ|ΔΕΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΗΜΕΡΑ κΑιΑοΕτΕι τΗΝ ΕΦΕΣΗ
Η ΠΑΕ ΗΕΑκΑΗΣ · ΔΗΜΗΤΡΗ»!
ΣΤΟ ΜΕτΗοΡοι.ι5 95.5: «νΗΑΡχΕι
έ μ· ·
' ΜΥΡΟΟωΡ|ΔΗΣ( ΕΤΡΟΡΟΣ'5
95 53 «ΧΩΡ|Σ ΤΗΝ "ΜΕΣΗ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΑ ΗΤΑΝ 609-785»
' Δ|ΕΥΡΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΑ - Σελ 1α11
β ιό ·
Με! “ΔΡΑΣΕ
="ΡΟΕΑ"ῖΩΡΑΝ
. τ Α .ΔΕ [ὰ
_¦.:Α.` ζ
:ΕιΜο ιιΑΕτι·
.. .4.4 Ξ
' ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΠΑ ΤΗ ΠΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΟΟ ΧΡΟΝΩΝ
' ΚΑΛΜΑΖ|ΔΗΣ ΕΧΩ ΕΜΠ|ΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΑ|ΚΤΕΣ ΜΟΥ. ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑΣ
Ε|ΝΑ|... ΣΑΝ ΤΕΛ|ΚΟΣ
' ΓΕΝ|ΚΗ Ε|ΣΟΔΟΣ5 ΕΥΡΩ
' ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΡ|ΞΗΣ ΑΠΟ ΣΑΕ!ΕΞ|ΔΗ
ΚΑΕ ι·ιΑοκ
ΣΤΗΝ ΕΛ|Τ
Ο ΧΑΤΣΕΡ
Π ΜΠΗΚΕ ΣΤΗ Λ|ΣΤΑ ΤΩΝ 1Ο ΠΡΩΤΩΝ
ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΤ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
ΠΑΣΕΡ ΤΗΣ |ΣΤΟΡ'ΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
' ΣΤΟ «Μ|ΚΡΟΣΚΟΠ|Ο» ΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΣΜ ΟΥΘ
ΤΩΝ Η.Π.Α. Ο ΤΡΕ ΝΤΕΜΠΣ
' ΑΝΟ|ΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΟΜ|ΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΗΑΜΡ|ΟΝ5 ΣΕΑ(ΞΟΕ
ΜΣΞλ37
Ο . “ . », __ . Τ
ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤ|...
ΕΓ|ΝΕ Μ|Α ΑΡΧΗ
Δέχτηκε η Ε.Π.Ο. να Παραι·ιεμφθούν
στην ωιτροι-ιή δεοντολογία5 οι ΣΠόθα5,
Πάχοε, Δημητρόι-ιουλοΞ και τέσσερα
στελέχη Με και ο Κοντονή5 έκανε Πίσω,
αφού η ΠΕΑ οι·ιοοχέθηκε κάθαρση
»ι Σελ 15
ΕΑΣιΑΕιοἐΣιοΝ¦ _ ρ _ ,
ΚΑΙ ΜΜΜ:
' Ε-5ΡΟΠΤ5 ' ΠΟΛ|Τ|ΚΗ
' ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α ' ΑΥΤΟΚ|ΝΗΤΟ
Με σκόρερ τον Ντε Μι·ιρόινε (75 Ί
οι «<ι·ιολίτε5» για πρώτη φορα
στουε ημιτελικού8
5  _ἶ ν ΝΑ ΜΔ ` ι5
 ·ειιι5τιΑΗο
κ Ο Ρονάλντο σκόραρε τρει= φορἐ8
Φ ωχ* (163 173 77) και έστειλε
τη «βασίλισσα» στουε «4»
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ|ΑΒΑΣΜΕΝΟ| ΣΕ "ΜΜΕ"
Ο' ΑΝΘΡΩΠΟ' ΤΟΥ Α.Σ. ΟΑ ΠΑΡΟΥΣ|ΑΣΤΟΥΝ Ϊ . .ρ '
ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡ|ΜΕΝΟ ΠΜΝΟ ΑΥΡ|Ο ΣΤΗΝ Ε.Ε.Α Ο' Ο'
' ΣΕ 3Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑ| Η ΑΠΟΦΑΣΗ Μι:
ΤΟΥ Δ|ΚΑΣΤΗΡ|ΟΥ Γ|Α ΤΟΝ ΕΚΟΥΣ|Ο 
|'|ΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜΟ ΤΟΥ ΡΥΣ|ΟΥ Η '17, 3
ΤΕΤΑΡΤΗ 13ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2016  ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1024 Τ|ΜΗ: 1,30 €
' Τ| Ε|ΠΕΟνΣΑΒΒ|ΔΗΣ›ΧΟΕΣ|ΣΤΗΒΟΥ> 
' ΕΠΕ|ΣΟΔ|ΑΚΗ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ ΚΑ| ΤΟΥ ΚΚΕ
' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΠΠΑ'
Γ|Α ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ,
ΕΠΕΝΔΥΣΕ|Σ ΚΑ|...
ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΕΣ ΑΔΕ|ΕΣ
Με πολύ ΠΑΟΚ
στα χέρια...
' ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΚ: «ΕΝ ΒΡΑΣΜΩ
ΨΥΧΗΣ Ε|ΧΑ ΠΕ' ΟΤ| ΟΑ ΦΥΓΩ»
' ΥΠΕΡ ΤΩΝ 11 Ο ΠΑΟΚ ΣΤΗ Λ|ΓΚΑ Γ|Α ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΑ
.. Σελ 4-9,48