Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΜΠ0ΡΑΛ κ ν8 Μο  ·›  ΜΙ”
Δ“ο“εΜ“ε 0% ι°ιοιιιιιιοΜ>ι ο ι5ο+ ειΔικΑ ΣτοιχΗΜΑ ΤΑ ι Χ Το Με
2Ί< ἱ ΠΛ'ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ι »Μόνον ΚΕΤΗΕΛ ω ί ΑΡΜΟΔιΟΣ ΡΥΘΜΩἶΗΣ ΜΒΑ Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛ¦ΓΝΙΛ ' ΑΦΟΡΑ ἶΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ °Νικι<ΜΞ ΑΓΩΝΑ'
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΪΕΛΞΕἑΣ ΚιΝΔΥΝΟ Ξθ¦ὶΜΟΥ ΗΜ ΜιΠ^ΕΙΛΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡ|Ν ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ιογ Π^ΙΧΝ¦Δ|ΟΥ
ΑΠΟΦΑΣ|ΖΟΥΝ
"|Α ΤΗ ΡΕΒΑΝΣ
Σιον Δικἑφσλσ θα εξετόσουν
όλα σε ιιορσμέτροσε Πριν
ξεκοθσρισοσν ιο στόση σου θσ
κρστιισουν ενόψει κυτιέλλου
οι! .ιῖ οι 
κι' ρ,
' |κσνοιιοιιισιι στου Ρεντη γιο
την ειισνὲνσρειι του Κιιιιὲλλου
' Οι ΜΜΜ ρωιοσσον
ον θσ ιισιΕει ο ΠΑοκ
ΝΕ ΤΡ'ΤΕΓΓΥΗῖΗ ΤΗ ΗΡΑ:
το ΚΥΠΕΑΔ0 ΒΑ θΔ0ΚΑΗΡΠθΕ|
ΑΑ' Η ΕΠ'ΤΡ0ΠΗ ΔΕΟΝΤ0Α0Γ'ΑΕ ΟΑ
ΕΠ|ΔΗΦθΕ| ΕΠ' ΜΗΝΩΝ κΑιιιιοΡ0γΜΕΝιιιι
 ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΔ|ΑΝ0ΝΗ ΤΩΝ ΤΝΑΕ0ΠΤ|ΚΠΝ ια
ΕΕ0ΔΠΝ Ε|Ε ΒΑΝ): ΤΩΝ «ΝΕΓΑΔΩΝ»Ἑ<
` _ -ΑΠ0ΦΑΕ|ΕΕ Η ΠΑΡΕ" [ΕΑΒΠΕ. Ό
ΝΕ Α ΕΚΑΤ. ΕΠ'Δ0ΤΕ| Η ΝΝΑ
το «ΣΧΕΔ|0 ΠΑΝ0ΜΥΑ0Υ»
ΠΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΜ α
(Η ΕΠΕ'Ε0Δ|ΑΑΕΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΗ ΖΑΚΥΝ80
ΤΗΝ ΠΡ0ΕΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 0' ιιΜιτΕιιιιι0ι ((
και· κσιρΠοργκ που ό 5 . ι _ ο Ε Η ι _ ζ - Γ Π Π
αΜκΜΜκΜΜν -  Η ΔΕ ΠΛΡΑΛ|Γ0... -¦
Η' Α Α ό,~-ζ:εΜ
γισ το...εΒιρ8ΜΜρ ,
ιόιιιιΜΜιιπ  Θ   ή Ι ._  
Μι“2ΜιιιΑ Δ · /ΏἙ   ο ή ο
ω Β ω 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η]
ΡΟΝΑ^ΝΤΟ ~ Μαρ ι ς πιασει “' ΜΜΜ  _Δ
> Ι' η κ ·
· Μεκοττρικτου Ποοτ0γόλ0“ `_ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ·|Α0Ξ ΠΑΕ' ΝΑ ΕΠΑΕΕ,|ἩΕ ιο ΚΑΑΗΝΕΕΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΑΜ"
ιι Ρεάλ 3·0 τη Βόλφσμπουργκ · ' ί ' . 3
'ιστορικό πρόκριση γισ το Σίτι. έ - - _ _¦ ν γ Ή· - ι' '· Ρ · >· .> ζω Ξ.. - Θ
ι-0τηνΠσριΣΖ ,; ι ,η · .ϊ ·¦ π Η 1 · ι ρ Ζ μ ο · “χι 'η  ·  Γ τ Μ. . ΞΜ."εωπ|ηΜ `
 η Σ =  ν η ι· · '· ό "Ν ι ' # _ . 8; Σ '0Αλσφοόζοεξεκσθόρισε
ι-..,ρ ιι
>- εκ " ,,
. οι ζ
, ζ .ι ι
Ύ - · ¦ Γ > Ψ
ότι δεν υιιόρχει θέμα κρίσιι5 του 
ι Η 7 Κ ·Γ -77 :- , ι .., .. ) . ¦ Δ ο _7 _¦ 1; ὁ» '
«ο πιο ιιιιοι>ει κι κιιιΑκιιιιΕι ιιιιι εγΡιιΛιιιιΑ» «Δεκ οι Ε:ιιΑΣογιιε κοκό Πω ιιιιογι>οπιι»~ _ ΣτρσμστσονιρτσπλἑιοΦ ·Δεν9σ ι
. ο ΕιιιΕοιιΕι·ΑιοΒιπ_ΦΦ ἐ_ιοιιιιεσποι>ιΖΕΒιπ  ξΡΥἶΡΥΨἴ'ΕΞΞΩἙἔἩἔἙἑ