Πρωτοσέλιδο Goal News:







Recognized text:
ΝΕΡΑ Μ
Μ£οΜΞ ν
ΜνιΜ8εΝτρΑεοΑι.σρ  ° 
ΑΚΤ|ΝΟΓΡΑΦ|Α ΤΗΣ ΑΑΝΠΟΡΑΛ¦
Η ΣΥΓΚΡ|ΣΗ Με ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ,
Τ' ΔΕ'ΧΝΟΥΝ Ο' ΑΡ|ΟΗΟ| ΤΩΝ 24 ΑΓΩΝΩΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΞΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΑ' ΠΑΡΑΣΗἑΥΗ
ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΜΑΤΣ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΠ"
ΕΔΩ ΟΑ ΜΒΝΕ' Ο ΓΟΥ|Α|ΑΝΣ¦ ""ογρογΣ"Σ¦
ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ «ΟΕΑΩ» ΤΟΥ
«ΟΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΗΕ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΤΡ|ΦΥΛΛ|ΟΥ» ΜΜΜ ΤΟ ΤΟΗΑΡ| ΝΑΣ»
ο ΗΔιοι>ιΔΕ¦ «χιλιεε ΜΝ: Μαιο .  ΣΤΑΦΥΛ|ΔΗΣ
@ ΜΜΜ "ο 2..Μ   ΕΠιθετικὴ δήλωση του Σοββο θεοὁωοιὁη ,κ ; ΚΔ'  
Ι Ι ·- . ΜΜΜ. Που οιτοοτιιρίζειγιο λογοριοομο · ΕΜΗΝεΣ Ϊ] ·
' η το Ή, ' Τον θέλει τι ΑΕΚ. αλλά Προθεσμία του Ολυμττιοκοο οτι τι «τιρογμοτικτι εΕογιονοτι» · _ > 
' · _ τ- _· _ · οπόνττισπε δεν τον έχει δώσει δεν ειιηρεοζει τοω5 «ερυθρολευκου5» «ο Ξ · Τον διεθνιι αριστερο
Ά <| _¦ε“> Ο _ 7 οκομο κοι ον το ιτοὁοοφοιρο μοε οιιοστει' › π  μΠοκ φλεοτορει γ
; ΑηἑὶοΝ '   ιτογκοσμιο οιιοκλειομο ο Πονοθτινοι'κοε 7
- . Ο· 7 Η · ο Σ '
Ο  Ο Ο Μ ·· β   ν ο :οΑ:οΜΑι επο-κοΜοΝιι: τ η. εωβεἑ8ἩΜ
ι -. Δ Μι. ς . 77 7- ζ Δω Παρουσία τη5 ΠΡΑ στο ΔΣ τικ ΕΠΟ την Τριτη .ζ Ϊ την Πρόθεση ενίσχυσΠ5
·ι·ιΑ ΜΜΜ ΓΡΑΦΟΥΝ οι Ποκοι·Μοι 
 _ ·- -/” @ λλλΗλ0ΚλΤλΓΓΕλλ0ΝΤΜΣΤΗΖλκΥΝ80 Ο μεσο·οτικοοεντσηιο“ε
ο· Γ Μ _