Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
77 !'-' Ο ψ 7ἀ | ν:.Α`  ν
κΑοιιικεΡιΝιι ΑθΛΗΤ|ΚΗ εΦιιΜεΡιΔΑ
.ἐ_ Ψ
Ε||Ε|ΤΑ Α"0 32 ΑΜ"|Α το ΤΟΕΒ τον "ΜΑΠΑ ΤΩ" ΣΑΜΕΕ ΠΟ ΕΑΑ'|'||0 "ΜΗΝΗΜΑ`
Α"ΤΕΑΕ|ΤΑ| Α"0 ΕΑΑ'|"ΕΕ "ΑΚΤΕΣ
αι οι ίνα τη
›_›_ |!
'Με Η ι
ΕΡ0Χ0 Ϊ
ο Μ Ϊ Ο
Ο· ο Ο
· Ξεκινά το σκάουτινγκ
γιο τον 2 ι χρονο επιθετικά
Π οι Πολωνοί γράφουν ότι
ιι Ρουκ θέλει 2 εκατ. γιο νο
τον δώσει ' Οι Σέρβοι στέλνουν
τον ι 8κρονο Τζούροβιτ5
του @
«ΕΝΝΕΑ ΜΕΡΕΣ
ΤΟΥΣ ΕΜΕ|ΝΑΝ»
' Ο Κοντονάε πέτοεε
το μηολάκι στον ΕΠΟ
' «Ανομένω νο δρομολογήσει
τον ουτοκάθοροιι γιο νο
ιιορομεινει οτι5 ομοσπονδίε5»
' Συνάντηση Γκιρτζίκιι με ΠΣΑΠ
ΘΑ ΞΕΡΕ|
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
0 ολυμπιοκάε υποδέχετοι άυριο
τον ΤΣΣΚΑ, άλλά το κρίσιμο
Μανιάκι γι' ουτάν γίνοντοι οιιάψε
_. Μ Π'|
' Οι Φορτουνιι5 ( Ι 6). Γιάννου ( Ι 3). Αθονοσιά6ιι5 ( ι Ι )¦ Βέλλιο5 ( ι Ι)κοι ΜΠοκοοετοε (Ι Ι)οὁιιγουν την... κούρσα Η Α'ΤΕΡΑΕΧ" ΟΑ πΕΑΑΕΕ'
' Ακολουθεί ο ΜΠεργκ ( ι Ο) Που είνοι ο μονοάικὁε ξἑν05 μου μιιορεί νο σιιάσει την ηεντάδο¦ άλλά έχει μόνο μιά ευκοιριο ο Φ το" ΜΑΜ"
Μ ' 7* Με
ΠΡΟΣΟΧΗ  `
ΔΑΓΚΩΝΕ| 
' Η Βάλφομιιουργκ 2-0 το Ρεάλ
' πω ΣΣ - Σίτι 2·2
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
κο λιινε5 Γιο `
  / ο.,  ρΨρ'ΕξΕτάζοντοΜ `  _  .
Ου ΩΟ ε _ ΟνῖΠμΕΥΟ ΜΜΜ ονεεάρτιιτοοιιὸ-τι5υιιοθ'εσει5 ΜΜΜ κοιΜιιοκοοετο “ .
:η ὁῖ“ὁΜάάοἴοΜὁἶυτῶἩΞΕφτοσονμε 26 νικε5.  _ Φ Φ
ΟΠΑ0Κ3-Ιτον0λυμΠιάκό ι_ ' ' ειῖι'6οοιι-ρεκορἔ_ ρωτάθλημοβΟογωνιοτικὡν · `
στουΡέντΠ κοιΠΜφισιά 3-2 · ' · ' ' - Μετοῦε`]9 βοθμουε εᾶἑροάάντηνκολυτῶη τ     ΑΜΑ 
τον Φοίνικο στουε πρὡτ005 Τ' ΜΠΟΝ "5 ' , : . 'Βοιωτοι σε διοργάνωση 3ΟυγωνωνΞ
ΜΜλΜὐΜΜω , κι _γ . γ _ ε _, Ι_ Φ κΑι...ΔΩΡο ι·ιΔ το ιικεοΝεκτιιΜΔ