Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο νεος ΜΒΜ που... ΜΜΜ
η· πιοσιωΜΜια ο ΜΗ ιΜὡ. .ω υ .
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ'ΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΥΡ|ΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
«Να φὑγουν εδώ και τώρα
για να ΜΜΜ Ο ΤΜΟς»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ: ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ
ΜωΛΟΓΗΣΗ, ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
. ·ΒΜΜΜ·ΜπΜ ωΜΜΜΜΜΜ.Μ
_ ΜΜΜΜΜ ωΜΜωΜωΜΜ
ΡΜ"“ ωΜωωωΜ ΜωΜΜωωωΜΜ · ΔΗΜ"
·“Μ·ΜΜΜῖΜ ΜαωΜΜΜω
ω Ο". α" ΜωΜπΜΜωαοώΜ ΜαΜΜ ω.ωωωω _
Μα σωΜωΜ2ΜΜωΜω ΜωωΜΜΜΜ Παπ η ωμή
ω "ω ΜωυωΜΜπωωωω ΜΜΜωΜΜΜω'“ "εγ°Μγω
Παω Η" οσο μενουν
' ΜΙ" Ιδαίιηκι “ημοΠω· £ΙΙΜΪηκΗκΠι τα·
Προεδρ0υ ως ΝΑ -ωυ
ΜΜΟ" φιλοξενεί οίιμ φα
σΜΒπωῦ· ω --Κ“- σαι
ΠΛΩ" Μαν Μ· κι ΜΜΜ
ΠιραμονΜ της κυβικα
σας “ων εξι›ωἰ“ Πω·
ω»“ μηῶὡιηκ· απο η·
καπως ως ωκηκικμω·οΜ
ως. σπηλαια ΗραμΠαΗ
ας συκτΠ£κ< μπω αλωαΠ·»: ωσΜωω Μαν οι·
ων·μη. Ενω Πηι:'ΡΜΊ.
ωμίζ(·ιηκ. ενδιη(μ›ν
Η! δω·μ£ Μπα ΠΜ “μια
Η ημἩθωι ζωο Μη ωΘιιμῳιΜ τηιίΜ›ι'Μι περωτῳω αι χωρα
Και “οποία έχει φύσει
να αυωυΜκαω Με"
πινωόθῳα Μου νέα·
ΜΜΜ ως διαπριΜΜτυ
“Μ τύπω να ων ΗΜ:
¦ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥ Η) ΠΕΡ|ΚΟ"|Η ΔΑΠΑΝΩΝ
'  Κόλαση φόρων
για να σωθὅὐν οι κρατιΚΟδἱαιτοι
Ψἰθυ οι·“ Μ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠειΡΑ·ΩΣ
ο] ΜοΜΜω
. ΜΜΜΜωΜ
 “ Ο Ξ¦ἔΜὡΉ& ΧΧ
`““μεωωΜΙΜ Η Με".
κι" ο ΜΒΜ να· νεο «πωπω» ΜοΜοΜ
Η] Πωιωηωἑγωὡοξωπ0 Πορτοφοῆ·. ςΗΜμω  
οσωπ›ουαςναωξηοΜου φοοωσΙο 15%. “ΜΑΗ Β"