Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΒ Μ
Μωωι9ι8›
ΜΜΛΜγ
(καιω
(ΜΜΜ)
ςι9ΜΜ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ”ΙΌ Ι894
ΜΜἐ=αΜ3ἔῇ · ” χ Μ ο·Κυῳαή2ρ3 ΑΜ Ι ·Μ6 ΜωἔΞιτωωεωωωω
Μι” ΜΜΜ ω . ·· " Π π" ΕΜΗ' |Β¦ω¦" Μ . Μ?2ΜΜ
ωώ ωΑωΜΜΜ· ' ΓΠ' Μω_ Μ” ΤΜω:ΜΜ.ΜΜΜ'
ΣψΜωΜΜω”““Μ ι. · . ΣΜδΜ ΜΜΜΣΜωΜΜωΜωω
ο “ ο ` ΑνωηΜ7ωΜ7ω 'ΕΜΙω
02·04·20'0·
Η Η Μωαβ Η '0848
Ἡ ἀνμωχνντία
ΣΗΜΕΡΑ
Τό αἶμα, ποδια· θέμα | 3 |
ἄ“Μ““ΜΜΜΜο δεν ειναι τεχνη
ααΜ-α““ΨΜ“%
ΜἔΜἔἩ ΓΜυΜ ἡ τοῦ των ω ,η ν)Σ“ἱ“Σ “Μο κι· η( Ε
Μαρ. ΚώΜΜ ¦ΗΗ Ν'!!ιἩ:
ωωω ΜΜὡΜ α·Μ:ωὴῳ ΜὡωΜΜ ΜΜήΜάὡ  . '.
Μωβ! Μ Μ ω Με. ώωωΜ ωὡΜώω
ἑΜΜωώὅ Μ ω“ἑνόἶΜΜΜ "ΜΜΜ'“ ἔ"=ἔΜω
Μωωωψ Η· ΠΜ “ως Μ Μ_Μω Η ¦@,ἡΜω ὡΜψΜΞ
ΜωΜὺΜ. Μ ψΜΜἩ@ Μ ψ ΜωωωΜ
ὡΜβωΜΜΜὡ Μ “ὁ “η ώ ° ΜΜΜω' ωῳ.ΜωΜ
ω ..ω-ΜΜΜ Με Σ! Μ ω" ΜΜΜ φ ωαΜΜψΜ
Ω ωὡΜωΜ Μ Μ ἐκ· Με'. ή ἡῖὁΜΜω= *ΜΜΜ
η! Μ*ωωΜ ΜῳτῳωΜ ωω Μ ΜὁωΜὡΜ
ω Μα ω*ΜψΜ ψΜ*Μ* ω ΜΜΜΜ
ἩΜωΜω ω ωΜΜΜ ΏϋΜωΜ“ ω ὡΜΜ
ΜΜὡΜ κι* ΜΜΜ ω ύ Μ _ ή ηΜΜωωΜ
ὡπΜωώ Μ ΜΠΜ·.Μα Μ πω δι" Μῆω
ωωωωαΜΜ ηΜΜΜΜὑ: Μ ώ Μ
ωωωωὡΜ η, ΜΜὁΜψ Μ 'Ο μια πωΜωω
ΜΜΜ ΗνΜΜωὡ ωὡΜηΜΜ ΜΔ' δωΜΜ ΜΜήΜ _
ΜΜ Μω“ ώΜΜώήΜ "ἡ Ο* Μ ώ' Κ· ω Μ ΡΜηΜκ.¦η-ω
ΜΜήόψΜῆΜΜά· ήν Μ ΠΜ» ΜέΔῳωὡΜ ΜξΏωψΜω αρκά;" π· ο (Δ
ΜῆΜκ Μὁ“Μρ ω ήΜὲΜ ωΜωΦω ΜΜΜ “ "Μ
  Φ "':ὶ_ .Π σΙ`Η›
ωὑΜΜωωωΜω ΜΜϋ ΜωΜωω ΜΜΜ - -!£Ι·Πη;
ΜΜΜ-ἩΜΜ ο! ω Μ ω ΜΜΒωὑΜΜΜ Μήω
(ΜΜΜϋῳὡωω“ὺ ΜΜΜΜΜ ω ΜμΒΜΜήΜ
ΜΜΜ ωαΜψωΜω ΜΜΜω ΜΜΦΜΜΜ ώ ω Μ
Μή .Μω%ὁ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ
ΜΜΜΜωᾶΜὴ
Μ*Μω .
ΜἀΜ Φ! Ι 9 Ι Ολ ωΜωΜ
ωμΜωΜΜ“ στοα Μο ιατρικα α μα Μ- ρΞΜψ
“η ““°“Μ“ύ Μ °° .Μ ··°
Ἡμ,Μ Μω--_ Ι Ι Η :3.8 
α$ωΜ“αΜΜ για την 09αση Μ- Μ"ΜῶΜ
ΜΜΜ Δω" θα ΜῳωήΜ
Μα Μο πωσ-νω
Δημιοῳγία μίνι ΜληωῳΜ από [Βλαστικά Μ ω _
Μω ΜὁΜκ ύ· Μωωω ωΜΜὡΜωΜ ΜΜὡώ ῶὐ·ΜΜύ
ΗΜ Μ ΜωΜὡ "ΜΜΜ Μὡω ώ ' ἀΜΜ Μή·Μώ
%ΜὐΜΜὡὴ β· Μ Μώ ΜὡΜΜω ΜωἀΜων ὑΛ'Μω ηή·ΜΜὑ
σκ “ωωωω ΜΜΜ ΜωΜω ΜΜώγΜ~Μ ΜὡΜΜ ὴἀΜΜω
·ΜὺΜιβΜ% Με Μ Μ Μ ω Μο» ω με ὁ Μ Μή ·ὑΜά Μωωψ
Μ ΜΜΜὡ% ΜωΜ. ΜὡΜωΜ ω μ ω ήΜ Μ ή. πω
ΜΜὡ ωωω.Μ ΜΜωωΜῳ · ωΜΔψ Μα! νΜΜὡ ωΜωωἡ ἀΜΜύ
·ωΜ ωΜὡΜΜὑ ωωΜω ἔωΜωΜω Μ8ΜΜὴω Μ6ἘΜΜ ΜΜΜ
ΜΒΜ” ΜωΜωΜ Μό ω ω ἡψ)6ωψ ΜΜ7ώΜ
ἩΗΜΜΩΜΜ Μ ΜωωωΜ ωὲΜω ΜΜη άσμα
ω ΉΜΜμψωΜη ως ω Με Μα”. ή. “ΜὡώΜ π ω Μ,- ΜώΜ
ΜμΜ#κπ·ΜΜ ΜωΜωΜ ΜΜΓι'ωΜΜ Μ . “Ρ πή·ὡΜ
Μ ΜΜώΜ μωΜΜὡ ΜωωΜω ·“Μ*Μὑ ΜθΜΜ· ὡΜωΜ
ωωωαῳΜΜ ΜωΜωΜ ωψΜἩ ΜωωΜ ΜΜΜ” Μωπ“ Μ·
Με· ΜΜΜ ΜῳαΜ ΜΜΜ .ω ωωΜΜΜα Μω“Μ“ Μ Μ Με Ἡ
ΜΜΜ Μ“ῦ Μωω6·ωῳω ωΜωΜ ωωώΜΜ ήΜΡψὑ ΜΜΜ"
Μ ΜϋΠΜΜΜὐ ΜἈΜ¦ωω β Μ Μ ΜΜὡΜΜΜ "?ΜΜΡὡ “ῳ"ή*ω'
Μ"“'“· @ΜΝΜ ΜΜ.α%ὑΜ ΜΜΜὡ· κ°°=ΐῳἶ: "ωΜ
Ζ α β Μ&ὁΜω ·ΜΜὐὑ
ὁΜὴΜΜ Μες-ω
Ι ' θ | 3ήΜἔὐ ω' :ἑἩ ΜτΙ
Σημερα «Κυριε Πρω υπουργε...» Μ::ω“¦ ὁ. ωαω.“
0.£ΜὑπΜ ΜΜΜ”
Μ Μ · ΦΠ Μ 8% .έ ·“ω=
Ο ~ ω ' ο
ΦΠ Ημερα τ0υ ἴδ7ωΜή ΜΜὐ·ρ·
ω' ωΜ“ωω Μπορω ωω“ωωωψ 'ὴὡΦΜὐ Μ“ΜωψΜ ΜΜΜΜ
.ρω ω ω ῆἡ Ωω ωωωψ- ΠΜὡΜ” ωΜΜύὡ ·~ωΥάή'·Μ
ωΜωΜ“ '#"ψ'“_ωῳ""'ω“ ΜΜΜΜ Μ#ὐΜΜ“ ·ΜὡᾶΜΜ# ΜΗΝ ·ΜΓ·
ΤΙΜ. Η· =·ΜὡΜ° “ωἡΜἡω Μ"ὑΜΜ ΜΜ_ΜΜ0ω Μἡ·ἡΜ ΜΜΜ
"ΜώήΜΜὴ“ "-*'ὐ~”"” αωωψΜω ἡ|Μἡ“Μ .Η ή ω ή Μ”
ΜΒΜ _.ωΜΜ η ΜὡΜΒωΜ ραω ωηωΜἩῳ ΜάδΜΜ- ΜΜ
ψ | | | ¦ ω. ή _ "'“'ῷ'Μ"'Μ ω ΜΠ·ΜΨΜ · ' οὐ ΜύωλΜΜ
Σ· ΜΜΜ Μ Μ ΜΡ =Μ ωΜχΜΜ_ ὰΜΜ ΜΜΟ-ΒψΜ ὡω“¦Μ ο ω. ω ο·
€ΜὴἩΜ Μ ψ ω ΜΜΜ ὰβΜ“ω ηἀΜΜΜ ἡ"Μϋ·ώ ή ωΜὺῆόΜ
αΜ“Μω ΜωΜωΜ ΜΜΜἀ·ψ ω ά ω· ψωΜ ῷΜωὴἡ
Μ.. ωωΜΜω·- ΜΜαω“ ηωωωΜήἡω ='Μ'#Μ'Μ_ή . ω ή ω Μωύ
Μακ πιο “Μὴω-·ω ωΜωψΜ ΜΜΜηΜ ΜΜωψΜ Βψω_“ή ὁ Ψ,:ΙΜ .
ΜηἩΜ“ωΜ ΜαΜαω“ῳ ωωΜωὡωωψ ΜΜω“Μ Μ ρ ὁ: “Μ
“ΜΜΜ ωαΜωΜ ΜΜωΜὴ· Μω-ΜωΜ ή., Ά 8ΜΜ“ ὡΜΜ“ ω··
·ΜΜ ωωηωΜὴ ΜωΝω*ἡ ἡ“ω*ὡΜ η Μ ή
Μ ωκωΜαα Μ··α“ω“ ηΜ“Μω “°ρ“=Μ“ . . .
δΌ* Μέ;» ΜΜΜΜ··αφ ω-ω“ωΜ -.·ωωΜΜ *ω“ὡΜΤ“ΜωΜ Διαβασα: τα αρθρα
Μ Μ β·ὴψωἡ“ η.ω'“ὴΜρ ὡΓΜὴ|ηΆψω ή” “3% . Ι
η.. Μακ Μ χ. Μωὴωὴω ωωωηωψΜ ωωΜωΜωω “_Μ“"ψ““Μ_ «ΤοΛιτοχωοο»
ΜΜΜ η, "ΜΜὴΜ Μ”ΜΜ °ὴΜωΜΜὡ ΜΜΜΌΜῳ · σελ-4
ΜΜΜβ ἔβΜ Μαΐ ηΜ Μ=·Μ- η Μ | Μὴ* )
η ω ΠΜ ΜΜΜ· ΜΜΜ Μ .Μ ° ' '
ωϋ“ὴηωωΜ ω..ωωωω“ω ΜωωωΜω “Μ ω “Ἡ Αθηνα Μα Μ»
|| -ΜΜΜψῳ β·ψΗ“Μ ·ΜΜΨω ¦Ε¦ΝΜ ΜΜΜ Μ' Χωω (αλ. Ω)
ο νη” .α·ω