Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΤΟΝ... ΕΦΑΓΑΝ
(ΚΑί) Ο' ΔΗΛΩΣΗΣ
ηητιι το Μια Με | νικ" ι ε | Αη. αΜω | Μαι-ΜΒΜ Μια· ΜΜΜ
· πλω αΤαυντορ με αφορμη
τα οσα είηε στην Κομοτηνη
και αιτία την καιρακυλα
' 0 Βλανταν ίβιτε στη θεση του
 -κτκι>ιιιαναηιικ ιιιιιι>αιιανκιιν ._ . ιιιιιουιιιι«ιΜυ».
τα · 'έ τικ ΕΡΓΑ κκι Πιτ ΜΕΡΕΣ
Το Τρ|ΓΩΝΟ ΗΑ| ΕΜΠΑΠΗΗ ΤΟΥ - · τον αηιικ,
ΜΕ ΠΡ|ΣΜΕΗΕΣ ΗΡ|Σ|ΜΕΣ ΕΠΣ
ΣΕΠ ΣΧΕΑ|Π ΑΑΠΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ. 4 “ ι _ τ 'ή και κι·κιανκ
ΠΠΠΣ Ε|ΧΕ ΗΑΗΕ| ΤΠ Η" Η · ·' ΑΠ0ΤΗΝΕΜΧΗ
 Η ιικιακοκνιιιιικκα
Η ι Δ
ΤΩΝ... χω Με κτκιττικιΔιι-τιτιιιΔιι ' _ “Μ “'“““ΕΣ“““
ΤΗΣ ΠΑΗῖ0ΑΥΗΑΜ|ΑΣ ΤΟΥ
· Γιατί α Παγιετ ξεκινατηναμα8α
αιτοτημεααίαγραμμη _ - - Δ Ε . Π  _
'Ξεκαθαρίζεισινιερα ε Β.ΜΠΡΜΥΑΜΜ “ .- Η
για ΜΜΜ η σρ α...να σου “στα . ¦ .
Η ..Πω _ . . ¦ “ ΣΕΛ|ΔΕΣ
Π · . _. ·Ύ Δ σα σας»
τ ί . · ι
Μ Γί Α Ρ ΜΑ( Ρ Ε' )
· Αστον Βίλα. Στόουκ
και Φουλαμ ηαρακαλαυθαυν
τον γκολκίηερ του Ατρόμητου
Π ο Αστέρα8 ανακοίνωσε
συνεργασία με τη Γιαυβἑνταυ5
ἐῇΞἔῷΕΜ Κω κιικ1ιητικιι ιαιιαατιιιτιι κακα ατκκ ι·ηιιιαιικτ ΑΠΟ τα «του» ιτιιΕκτκιιτ: «αγκτηαιΕ κττακκιιιιτκ»
ιιιτκτκ¦ Με αττιια ιικακ¦ ιικτιτιικιιιαααι>ιτταιι ιιτΑκ
=]8ἔΜ$;ἩἩἩ: «ακτιι>κ αττικιιτ κνκτατ» «κικιιιτνΔανιιτιιιτνκκκιιιτιι» ατνκΔτιικατκι>ικατ
Π Εκτ65 ξανα ο Λοτζεακι.
ΜίβολοεοΣτΜΜι ΕΜΠΡΗΣΤ|ΗΕΣ. ΑΠΕ|ΑΗΤ|ΗΕΣ ΠΑ' ΠΠ|Η|ΗΑ ΗΠΑΑΣ|ΜΕΣ ΑΗΑΗ0|ΗΠΣΕ|Σ ΑΠΟ «ΟΥΡΑ 4» ΠΑ' «0Π|Β|ΗΑΣ Η»
0Σ|ΑΒΑ ΑΗΕΒΑΣΕ ΙΜΣ ΡΥθΜ0ΥΣ ΚΑί ΕΣΙΕ|ΑΕ το ΜΗΝΥΜΑ _ 0 ΣΙΡΑΜΑῖΣ0Η| ΣΕΗ|ΗΗΣΕ ΑΠ0 ΧΘΕΣ ΜΑ ΒΑΙΕ' το ΗΣΕΡΜΠ|
ΠΜΣ ΠΑΠΙΕΣ ΠΙ' 0 ΠΑΥΜΠ|ΑΑ0Σ ίΗΗ ΑΥΡ|ΑΗΗ ΕΧΕ' ΗίΕΡΜΠ| ΑΑ ΣΕΠ ΜΥΑΛΟ ΕΠ" ΠΑ'|ΤΠΗ ΤΟΥ ΠΑΗΑθΗΗΑΪΗΠΥ
Μπι-'Σε τω' “ δ «ι·ιΜε ι·ιΑ Νικι-ι»
Π «Μην ασχοληθείτε με του5 διαιτητε5.
ΜΜΜ" .Πεο¦ωωρο οΠ06ωωοε“ΜΜε Μην ηεαετε στην ηαγίὁα»ταυ5 είηε
_ _.τ. .4: Δ. 7 η ΠρΟΠονηοΠ ' Παω Μοζο“οκω ' Ετιίσκεψητων αηαὁῷν στα κ0ρωηι
 «8» καιΣιοβα5.αημερα θα ὁοκιμαοειοΟμαρ ω "ερΗομ"0 Σοββωο .
 'Να μη γινειτο ηηραμικρο στο καραιοκακη δ -Μ"“ωΜ”Μ0"Μωω
 ὶ ζητα αηοτουεοηαὁου5ηὁιοίκηαη 
·2ενιτ-Μ“εΜ“-2 ι = ΘΡΥΛΟΣ 9' ΕΠΑΝ / «Μ6·8ιΜτΜ“Σέ·Μ"» .'
'Τσέλσι-ΠΜΣ '·2 ___ψ__7_