Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μ5εΝτΜσοΑτ.απ ©@ πρόγραμμα αγώνων 22/02 - 28/02
ΜΠΟΝ-ΜΜΜ. Μαρ Α 'ΠΜ οτε ΜΟΗ" Η!)
ΑΡΣΕΝΑΛ·ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ. ΠΕΡΑ €Μπτρἰοα5 ΜΜΜ οτε 8Ρ0ΗΤ| Η!)
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ. ΠΕΡΑ £ΗαΜρἱοπ5 ΜΜΜ οτε 5Ρ08Τ2Ηυ
ΝΤΙΝΑΜΟ Ν|ΕΒΟΥ·ΜΑΝΤΣ.ΣΤΤΤ. ΠΕΡΑ ΕΜΜρἰοα8 ΜΜΜ οτε $ΡΟΗΤ| Η!)
ΑΪΝΤΧ0ΦΕΝ-ΑΤΛΕΤ|κ0 ΜΑΔΡ.. ΠΕΡΑ €αοααρἱοα5 ΜΜΜ οτε 5Ρ08Τ2Η0
Με 5 ΟΛΥΜΠ|ΑΗ0Σ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ. ΠΕΕΑ Εατορα ΜΜΜ οτε 5Ρ0ΗΤ2Η0
 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ.·ΑΤΑΕΤ|Ν0 ΜΑΔΡ.¦ ΜΜΜ οτε $Ρ0ΗΤΖΗῦ
Η |Σ0'ΤΑΑ|Α ΣΤΗ ΑΕΗΦ0Ρ0 Ε|ΝΑ| ΣΑΝ Ν|ΗΗ Τ|Α ΤΗΝ ΠΑΝ' ΗΟΤ ΔΕΝ ΗΑΡΑΤΗΣΕ'Τ0 ΝΑΤΣ ΣΤΟ Η)
ΝΑ' ΣΑΝ ΗΤΤΑ Τ|Α ΤΗΝ 'ΤΑΝ ΗΟΤ ΒΡΑΧΥΗΥΗΜΤΣΕ ΝΕ Τ|Σ ΑΑΑΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΝΑΤΣ0Ν|
· 0ΠὲΜρτθἑΜ να γίνε·
ο Με παω ααα
θα.- Μῶα5αα·νΜ
· ΜΜΜΜ=να
ΜΜΜ και αν Με· Μ
τλπτοΜ·αΗ. “ΜΜΜ
ΜΒΜ· ΜΟΝΑ @ Μ
ΜΒΜ· Μ
4.Μ 23 35
ΑΛΥΓ|ΣΤΟΣ Μ
· ο καρ·ακ$αε ατΜτΜε
τον καλύτερο ΜΜΜ
και ο ΠαναττωλΜε πήρε
τονβοθμ6(|·')
'Ξανθα- Πανθρατνκοε το
Πατρα" ΜΜΜ
μέτρ| ταα|κα
ΜΜΜ! Φ Φ Φ ο
ΣΟΚ "ΤΑ ΤΗΝ ΑΕΛ
Ενταε έδρα5 Ηττα με 2- Ι
ααοτον Παναιγιαλε|ο. στην - _ν
κορυφὴτα5 ΜΜΜ" ΜΜΜ <<
Κέρκυρα καν Ααόλλων
Παντα ' ·· ·` ` Γ  Ί Ή ` `_ ι . α
 (Ξ .   ·'4Ηταντο 50αερηΤἄ5χα%νίκηγιατοα5«αραα·νουε»αταΛἐωφορο'Γιαὰἑλλε|Μταθεροτατα5
^ΓΓ'^Ρ"'^ - Χ Α να· “ 8 ΝΠ· ΠνευμαΠκα5 |σὁβροαίαἐ» μίλησε ο ΣτραΠαον| ' Τούντορ: <ἑκαλαιχημέἰα μεΐου5ῖτῖίκτε5»
'το - ετον Μο , ο· ζ  ._ . ' Ύ Μ  Η!” 
Σο" Η ,   4: τντ0ντῖλναΔναΜτττΗτννΜΜΜ"αννΜτΜνταλΕτννννΜ
Αγιονερίοα έμειναν οι «κίτρινοι» `
Π Κηφισια- ΟΦΗ0·3 χ·
ΤΡΑΤΜ'ΑΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ _ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Τ0Υ|Α|ΑΝΣ ΝΑ' ΧΕ·|'ΝΣ ΣΤΗΝ θΡ|ΑΝΒθ ΤΟΥ ΠΑΟ ΣΤΗΝ 'ΝΑΜΑ, 90·6Τ ΤΟΝ 'ΤΑΜ
Φίλο θλ08 έχασε τα ζωὴ του
ΗΜ ω Με· Με ΤΡ Πλω· Η. Π0Μ= Η. ΜΝΗΜΗΣ
ΜΒΜ Το "Μο “Κωδ Μο' «Το Μουρ των α|ταλΜααλατα Μν8ανΗταν
κλε·ατ6ταΣαββατοκὐριακα! ΜΜνκ·ακω ¦ ΜΜΜ 
ο· ΜτωΣ α » ω, 'ῦ Δ~  =-: · αοαακατώωναω
Π' Φο ΜΜΜ» αλνΜΜκοττκαΜπΕταν Μαννα· ' μ μ Π ΜΕ·Ντοννν“5ΦκΜω
Ο'  _ 7 ΑΟ' Ου | οτατρ·αγκο .Ο ορΙουνΠα
νααΛτιοανΜΖαττταΜττνττννΑΝΙΜΑ ¦ 00μΠλΠΩω0εΙ0“.κοαε
κ`, ' '. /
'Στεφανίδη καικυρ·ακοαούλου · ΟΡ0μΠἐρτο φωνοεεαηορων»
αποτελούν ένα απότα κορΜΤα τ αταν·'ααείλαααν οι Περνατεριωτε8
δίδυμα στον κοσμο ατο ωίκοντὡ . · · ':Σίλβα;'5<Εχουμε Πίστη. μαοροαμε
'Ατομκὁ ρεκόρ με 5.84μ. ·  . Π Ο να ταζκαταφὲρουμε την Πεμητα»
ω τον ΜΝΗΜΗ Ι·τ.χ·χ-`- ΝΝ ` `ΜΜ; · , ν _ __ ~ .¦ Α
_χ  _ _
2* ·- · ι ;: Τ -¦Ε Δ
4 Πασά ` χ Τ° λ - 8
_ ς · -`Ν`· Ψ<ΧΚΚκ· χ ¦ α - ; _ ._ 'ν
Γ:#ῳ Μ ~ "Χ `ΚΧ_ "3`Χ`χΧχ=ἶ@"χν`·δ-"( γγ" _
Ν < < ν Ν κ"
ΡουΞ”ΣΔΡἑΕ·Α τ" ΜΒΜ::
ν ΕΗΤ0Σ ΕΔΡΑΣ ΗΤΤΑ Τ|Α ΤΗΝ ΑΝΤΕΡΑΕΧΤ. Τ·0 ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΗΕΒΕΡιὲ Τ|Α ΕΑΕΤΗΑΡ ΤΤ|ΕΖΕ| Ο 0ΑΥΝΗ|ΑΗ0Σ, ΠΟΥ Τ0Ν_.. ΤΤ|ΕΖΕ| Ο ΧΡΟΝΟΣ
Ϊ '2 κΑοε ΜΕΡΑ Στο πακετο
ί· :εΛ·Δε:
μ κ 2