Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΤΕΜ ΕΡ ΜΜΜ/Τ /7ΗΜ[ΠΗ/ΤΗΜΗ [ΗΣ ΑΤΜ/Τ!! ΗΜΜΠΡΗ[[/! ΜΥ Τ[ΗΜ/7|ΜΜ/Μ 
ἐκΜΜἐ ΜΜΜ το ΜΜΜΜ ΜΜΜ τα ΜΜΜ Η @70|#ΗΜΛ
κ ΜΜΜπιιπΜτιιιπιιιιΜκιικΜνπΜΜαπιΜι
ΜΝΗΜΗΣ Ρι'ΒΜ|ΣΤΗΣ ΣΕΝΤ · Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΤΥΧΕΡΑ ΤΤΑΤΤΗΤΑ ἐΤΤΤΤΡΕΤῖΕΤΑ| ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤ] ΤΗΝ ΤΗ ΣΤΗΝ - ΤΡΑΝ "Η ΣΤΗΡ|ΞΗΣ: Τ Τ Τ Ε
ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ ΣΤΟ '
πω τη 9 ΗΕΤΑ|'ΡΑ9ΣΣ@!ΞΡΑΗΑΤΣύΗ|.
 οπλκιοιικιικοτ κιι κι τοκ Μακ
ΔιιοιΕιχοιικΕτνκκοττΕ ιιΕγι>"“ιιιικττ"τΕιτ
 ΧΑΣΑΝ Ε
ΚΑΤ ΤΩΡΑ
_ > ·
ΑΝΑκΑΜψιι 
, ι ι » εΛΛεηιιειΣ Στοπ Λέτο Τ ότι:Ηἔὁ: . ο
'Μετύτο 2-2 στη Λεωφόρο ΣΕ  π ' 
στον Δικἑφαλο επιζητούν
τηνεπιστροΦηστι$νίκεε · Π .ρ ' '4 “ “Ἡ η ή »5Νο ΖΞ0Α, Τἶ“ι» ΗΛΕΩΦ0Ρ0Σ ΠΟΥ ΗΤΑΝ
·· .η __..τ¦'<
ω τα ι ι ἔκ ι >~τ-,Ν“.Αι.ι·58ι 
· Στα ύψη η μετοκη του Ταίμιροτ
Νο Μη" ο' ο · ΚΑΣΟ ι ειπε ΠΛΗΓΗ Μ
·· ν .χ .. .- α :σπιτι-ιη:: ο «τι ΜετΜντεπ
ΜΜΜ @ .Η 'ι τι: οπτοι·ηΑΦιε: ο πηοκΑι-ιΣι-ιοπΑο»
ΑΕΛ ΣΕ...
ΣγΓχγΣΗ θ
0 Κούγια5 εδιωΕε τον Ντόατανιτ8
και παραιτήθηκε από πρὁε6ρ05 . ο Η
για να κύταει στον παγκο ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ ΑΗΤΤΗΤ0Σ ΣΤΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 0 ΜΝΗΜΗΣ.
~ . . ο ΣΗΑΡΦΑΑΠΣΕ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ θΕΣΗ ΑΑ' Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΗΣ|ΑΖΕ|
Μ _ κιι ικιπιιΕανκ τικ τιιιι π7κπτιι η _
Μ εἴ, ι;
Τ|ΜΩΡ|Α ΣΠΑΘΑ Σ  έ · ο . τη. . . ”θα,
κΑικοΜιΝΗ ι Η) Ϊ Η :η ' 
Πήραν καμπλού5 βαθμαύ5 7 Ϊ 
Ο Εσιἑν διέγραψε απο το |π5ι8ατοιπ πωπω Ελλαδα ο Χαντερ.
ακεὁον όλα τι5 στιγμε8 που ειχε απαθανατισει ο οποία; ξεκαθαριοε ότι θελει μονο
Δ Φ Φ με του5 «πρασινούε» ι να κερδιζει
και οδεύουν προε το... ψυγειο 7 7 7
' Μόλιε Ι.000 εισιτηρια απούλητα
ΜΜΜ ' Την ίδια ι Τ ύὁα με τι8 Βρύεέλλεε ετοιμαζει ο Σίλβα
ΔιΩΞΕιΣ _.Μ
ΣΕ κΑΣΑΜ| οΗΜ6αηού τιπορείναταν απογειὡαει»
ΚΔ' ΜΕΛ|ΣΣΑΝ'ΔΗ