Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αξιολόγηση σημειωτόν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηάίτεηΊΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Μ ΡΟἩΕΠ
8εαιιι·ἱ|γ Βέκκα Ρον" ΗΕΗ" ΑΕ.
Τε|.: +30 210 6728890
ε-ΠιοιΙ: ιηίο@ροωσ-ηε|ιεεε
Μ.ρΜσ-ηειιδσ
Παρασκευη 19 Φεβρουαρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 26000
Δεν αΠοκλείονται ΠερικοΠές
στις συνταξιοδοτικες αΠοδοχες
Ζητείται άμεσα λυση
Προς αΠοτρυγη του Βι·εχιτ
σήμερα στη Ν
ΠΑΝΟΣ ΗΑΡΒΟΥΝΗΣ
Ο εΠικεφαλής της αντιΠροσωΠείας
της Ε.Ε. στην Αθήνα στη «Ν»
Πρόοδος
στο ΠΜΜΚα
αΠόσταση
σοιν αξιολόγηση >27
Ανησυχία ΟΟΣΑ - ΕΚΤ
για την Παγκόσμια οικονομία
«Φρένο» στις ελάχιστες έλΠίδές για ανάκαμψη της
Παγκόσμιας οικονομίας φέτος έβαλε χθες ο ΟΟΣΑ,
αναθεωρώντας Προς τα κάτω τις οικονομικές του
Προβλεψεις και καλώντας τους Παγκόσμιους ηγέτες
να αναλάβουν δράση για την τόνωση της ανάΠτυξης. Οι αυξημένοι κίνδυνοι Που αΠειλουν την
ανάΠτυξη και τον Πληθωρισμό της Ευρωζώνης
ανησυχούν και την ΕΚΤ, όΠως έδειξαν τα Πρακτικά
αΠό την τελευταία συνεδρίαση του |ανουαρίου_ Στο
Πλαίσιο αυτό ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ υΠογραμμίΖουν την ανάγκη για ΠροληΠτική δράση,
ώστε να αντιμετωΠιστουν οι αΠειλές >ΖΟ
Μοτιο: «ΒλέΠει» τῇρο 1,5 δισ.
με την εξαγορά της ΒερόΠουλος
Με στόχο τριετίας τάρο 1,5 δισ. ευρώ και ετήσια
κέρδη 45-50 εκατ ευρώ, η εΠόμοιη μέρα για τη
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ξεκινάει τη Δευτέρα οΠότε αναμένεται νο Πέσουν οι τελικές υΠογραφές για την
εξαγορά της ελληνικής δραστηριότητας της ΒερόΠουλος, με την οικογένεια Παντελιάδη Πάντως να
εξακολουθεί να έχει «τα μάτια» της ανοιχτά σε
ενδεχόμενη νέο εΠενδυτική ευκαιρία στην αγορά
του οργανωμένου λιανεμΠορίου τροφίμων. >14
ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ|ΣΜΟ ΛΟΓΩ
ΚΥΒΕΡΝΗΤ||(ΗΣ ΑΡΡΥθΜ|ΑΣ >28
ΤΟ ΕΠΑΝ£Η|5Ε ΚΑΤΕ|(ΤΗΣΕ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΣΤ|ΑΣΗΣ >1ο
ΑΓΡΟΤΕΣ: ΜΠΑΟ|(Α |Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ >9
ΦΟΡΟΑ|ΑΦΥ|'Η: Ο ΜΗΔΕΝ|ΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠ|ΒΟΑΗΣ ΠΡΟΣΤ|ΜΩΝ
ΑΥΞΗΣΕ Τ|Σ ΠΑΡΑΒΑΣΕ|Σ >7
ΤΟΥΡ|(|Α: ΑΝΤ|ΠΟ|ΝΑ ΕΝΑΝΤ|ΟΝ
ΝΟΥΡΑΩΝ ΣΥΡ|ΑΣ ΝΑ' |ΡΑ|(
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΟΜΟ-ΧΤΥΠΗΜΑ
Υ|5Α: Ο ΠΕΡ|ΟΡ|ΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ Ν|ΝΗΣΗ ΚΕΦΑΑΑ|ΩΝ ΕΦΕΡΕ
ΑΠΕΡ|ΟΡ|ΣΤΟ ΠΑΑΣΤ||(Ο ΧΡΗΜΑ >1ο
Ιζοθυστε ρησεις οΠό το κόκκινο δάνειο - Εις βάρος της Ελλάδος οι ισορροΠίες στο κουαρτέτο
Αξιολόγηση σημειωτόν
Νέα ανο βολη στην άφιξη των θεσμών - Στόχος τώ ρα το τέλος του μηνός
Αβέβάιη θεωρείται Π άφιξη των θεσμών σας αρχές
της εΠόμενΠς εβδομάδας Προκειμένου να ξεκινησουν εκ νέου οι διάΠράγματεύσεις για μιν ολοκληρωση της Πρώτης αξιολόγησης. Παρά τις δηλώσεις
των τελευταίων ημερών και τις εΠαφές του Ελληνα
ΠρωθυΠου ργού -κάτά τη συνάντηση ΤσίΠρά - Γιούνκερ συμφωνήθηκε ότι η Πρώτη αξιολόγηση θά
ΠρέΠει νο ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόνδιαΠιστώνονται εκκρεμότητες σε αρκετά μέτωΠα
Που εμΠοδίζουν την εΠάνοδο του κουαρτέτου. Εάν
δεν καταστεί τελικώς εφικτό η άφιξη των τεσσάρων
ε1ατροσώΠων το Σαββατοκύριακο, ώστε οι συζητάσεις να ξεκινΠσουν τη Δευτέρα, θα καταβληθούν
ΠροσΠάθειες για εΠάνοδο Πριν αΠό το τέλος Φεβρουαρίου ώστε το ουσιαστικό κομμάτι των συζητησεων να αρχίσει στις αρχές Μαρτίου. Πάντως, μετά και τις εΠαφές του ΠρωθυΠου ργού στις Βρυ ξέλλες, στόχος είναι όλο -συμΠεριλάμβάνομένης και
της ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου, Που Πλέον θά
Περιλαμβάνει όλες τις άΠάιτούμενες Παρεμβάσεις σε
φα ρολογικό, ασφαλισηκό κ.λΠ.- να έχουν τελειώσει
το τελευταίο 1ΟΠμερο του Μαρτίου, Πριν αΠό το Πάσχα των Ιζαθολικών_ Αρμόδιες κι] βε ρνΠτικές Πηγές
υΠοσηἰριζαν χθες όη Παρά το γεγονός όη το θέμα
Που μονοΠωλεί την εΠ·υζάιρόιητά είναι το άσφάλισοκό,
άλλες είναι οι εκκρεμότητες Που Προκαλούν τις καθυστερΠσεις. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στο ζητημα
των κόκκινων δανείων, κάθώς οι ισορροΠίες Που
έχουν διάμορφωθεί στους «κόλΠους» του κουαρτέτου είναι εις βάρος της χώρας. >4-5
Αόση ανάγκης
το εΠιχειρείν
Μικρή Πτώση του δείκιη εΠιχειρηματικής ενεργοΠοίηοης
σοι χώρα μας (6,9%) καταγράφουν τα Πρώτα
αΠοτελεσματα αΠό τιιν ανάλυση των στοιχείων για το
201 5, σε σχεση με το 2014, συμφωνα με την εΠίσια
ερευνα του |ΟΒΕ με τίτλο: «ΕΠιχειρημαοκότητα 2014-1 5:
Η Δυναμική του ΕΠιχειρηματικου Συστήματος στην
Ελλάδα της Κρίσης». Στην ερευνα αναφερεται ότι το
Ποσοστό Πληθυσμοά ηλικίας 18-64 ετών Που βρίσκεται
σε αρχικό στάδια εΠιχειρημσΠκής ενεργοΠοίησης ανήλθε
το 2014 σε 7,8% ενανο 5,2% το 2013, εΠίΠεδο
υψηλότερα αΠό τον μακροχρόνιο μεσο όρο του δείκτη
(2003-201 4). Το γαικό συμΠερασμα των αναλυτών είναι
σο η συνεχιζόμενη όφεση οδηγεί, συγκρι·οκά με άλλες
χώρες, Περισσότερους Πολίτες στον εΠιχειρημσοκό στίβο
αΠό ανάγκη, Παρά για λόγους αξιοΠοίησης Πραγμα·οκων
εΠιχειρηματικών ευκαιριών. >1 2
[ΥΠΟ|Ν]
Ποκέτο-«φωτιά»
για το νέο
φορολογικό
Φορολογικό Πάκέτο«φωτιά» σχεδιάζει Π κυβέρνηση,
ώστε να καλύψει ης «τρύΠες» του ΠρουΠολογισμού
και φυσικά τα «κενά» του Προγράμματος, τα οΠοία αυξάνονται λόγω της ύφεσης. Στο Πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο Περιορισμός της έκΠτωσΠς των 24100 ευρώ για
μισθωτούς - συνταξιούχους, το «χτίσιμο» του αφορολόγητου ορίου μέσω Πλαστικού χρΠματος, η θέσΠιση
νέας κλίμακας για την ειδικη εισφορά αλληλεγγύης και
Π διατήρηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων με υψηλότερους συντελεστές. >6
“οικίας
-ἐ!1ρώτιστο μ Η
'το αδιαίρετ τ ι
ι της Σένγκεν >¦
_ Προσφυγικό
#7 _.
β Ο ακραίων ί%ΠληθΜ -ΔιάχρονΒςΜΟ
/!ῆ Ξ ·
[ασφαλιστικό]
«ΣιγΠ
οσο ρμάτου »
οΠό τους
θεσμούς
Δύο εντελώς διαφορετικές όψεις
συνθέτουν την εικόνα του «ασφαλισηκού ΠροβλΠματος» της χώρας. Στο εσωτερικό κυριαρχεί η
αντίθεση των Παραγωγικών τάξεων στο σχέδιο ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης και στο εξωτερικό, στο εΠίΠεδο των διαΠραγματεύσεων, κυριαρχεί «Με ασυρ
μάτου» αΠό τους θεσμούς >4-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα