Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ό ΜννΜ5εΝτρΑ60Αωρ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4185 ΚΥΡΙΑΚΗ Μ ΦΕΒΡΟΥΛΡ|ΟΥ 20% ΤΙΜΗ Ί €·“σ Ϊ'
κ““ “ Με θ"ΛΔ0ΥΣΤΗΣΝΛΣΤΗΝ0ΥΝ “ΣΙροπ
Ν Η ΕΝΩΣΗ Ισ Ι0γ.0ΔγΜΜΜογ
-40 _. 7 απ;
κ :ἴἔὲ:. Ι 'Υ
κ“ . Φ
6τάσῖασ·ἶΪ · 
ι   πο
Με( 2245    Λ /  η 'Ι  4  η '   “1 ” ` '
3.ΜΜι3·   Ι ~- ~  ·¦ -» ~ .η γ/ ΣΞ^|ΔΕΣ
Λ  “ ο ω !
Μ Η. Β. τ
ισα 22 οι ἶ
Ο. Μο!
ἑ- Μ 
ΔΕΝ ΤΟΥ ΜΜΕ... ΤΟ «θΟΛ|_» ΣΤΟ ΠΑΓκοΣΜἰὸ ΡΕΚΟΡ
ΑΕΕ ΠΛΗ ΟΛΜΕ ΠΛ|ΔΩΝ Ο ΚΑΡΑΛΗΣ
____ η·