Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Με' εεττ 2ΕΡΜΕΝ-ΤΣΕΛΣ|. υΕΕΑ εΜΜρτοηε Ματσε οτε 5Ροκτ τ κο
ΜΠΕΝΦ|ΚΑ-ΖΕΝΠ¦ ΠΕΡΑ αετορἱοπε Εεοουε οτε 5ΡοΠΤ2Η0
ΡΟΜΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡιτΗε υΕΕΑ €Μτημἱοηε Μοτο οτε εροπττ κο
ΓΑΝΔΗ·Β0ΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ. ΠΕΡΑ ΕΜΜρἰσττ5 Εωσυε 0ΤΕ 8ΡοΠΤ2ΠΠ
ΛΝΤΕΡΛΕΧΤ·ΟΛΥΜΠ'ΛΚ0Σ. υΕΕΑ ευ τορο Μοτο οτε εεοκτ2Ηο .- ._ '
ΝτοΡτΜονΝτ-ΠοΡτο. υεΕΑ Εστορε Ματσε οτε εροκτ3κο ·< -  · “θ"8
Εεε». ΒΑ8ΚΕΤ εοΡΡΑ Μετα Τελτκόε οτε 8Ρ0ΠΤ?ΗΠ ,, Μ
Με εοΡΑ οεΕοεντελικ65 οτε 8Ρ0ΠΤ5ΗΠ
Λ! ΦΥΛΛΟΥ 878 | ΔΕΥΤΕΜ ΙΕ ΦΕΒΡ0ΥΛΡ|Ο 20 - ==· ' “ ΠΠΚ" ΕΦΗΜΕΡ'ΔΛ | Τ|ΝΗ`|€
οκΕΕΕΕκ κΕΔν0Εκσκ0ΔκΕκΕΕτ0κΜΠΕ νικ"
ΕΙΕ ΕιΛκκΕκλ κκ· Στο τΕλ0Ε ΕΕτΕ|λΕ ΜΗΝΥΜΑ
ΜΜΜΜ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΜ" ΕνκΕκΕ|Λ
εεΜΠε ΕΕπΡΩΕλσλκκλ
 κκ' ΜΕ' 0ο
Νιούε 22 δ'
Με 22 45
ΔΠσνΜε 22 35
ΠΜ' 22 Μ
Π ΒΑΡΗ" ||0Υ ΜΜΕ'
«ΠΑΡΩΝ» ΠΑ ΝΗΜΑ
εκεΦτετΔτ  τ; “
Τ|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ τ »Ι  χ 
' Με κσθυστεροσο ημερών οι «Προσ|νο|»
νο οφοοετ ηύσωτο ντεομτυ κοτεθωον·“ Μπι Μωβ Ζωσ|μοὁε5 γ ΕΥΑ". ΠΜΣ: «Το ποδοσφσιμο των... κόμπλεξ»
'Ο Ολυμη·σκοε οφείλει 'ξ
κο' νο ΜΜΜ ΪΠν^Ἡερλω · Σωστή ο οττοβολο του Ζεκο. Μο λσθ05 γ
'Εκτοε Ομσο κοι Πορντο ολε50'Ολλ85 ΟΠΟφΟοε|$ῖΟϋ ΔΞλΦΟΚΠ 3 Κ. ΜΝΠΜ0ΥΔΜΗΣ: «ῖι1ἰδτσο-δελφσκπμσυ»
Που χύνει τα" τη ΜΒΜ σου δεν έδωσε κο θοοο οὲνολτ| στον ΠΑΟ
' ΠΑΕ; <<Δτσσκε6οζουμε μεμε ' Σκσρερ κοι ο Βλοχοδομοε ' Στρομοτσοντ:
ὅ ΜΡ" · ΑΝΑΛΥΣΗ: «Πετττ συντσγίι των “το εδμσε»
δηλώσετε του ογρομμοτου.“» «Είδσ την ομσδσ μου θελω εγω των ο κοσμοε» η.  _. ' -.
.κ _  .τ 00 Φ
ο«τκΜοΕ» ΕΔΩΣΕ τν ΜΗΚΗ ΒολκΕτσκ στοκ τον ΕΧΕ' κκ κΕνΔ|ΕΕτ ΕκΕΔοκ ΕΝΑΝ κκκλ 1 
-ΑΚοΠΛ κΑ|ΣΤοΝ ΣΑΒΒ|ΔΗ 
· Λο'ι'κο δικοστοοιο γιο τοετ5 ωο εε.
λ “ω .. , .
ωμε του5 οσοδου5 του ΠΑΟΚ νο φτονουν`
. , . .
μνο ονοοο σττοτο οΠοδυτοριο .
' «Αν νομίζετε οτι δεν ογσττοω
ν τονομοδο. νο φυγω»
του5 Με ο μεγολομετοχο5 · .
. . _ ο
ΜΒΝΕ' ΝΝ' "Λ-ΧΛ|ΡΞ|'|·|ΣΕ|
ΕΠ Μ Ι _Μγ γ _ χ _ τ, κ Παρά το Μωβ Μπέκετ σεΤσΜσ κο· ·Μεδον'σ Πολλα».
Μ°Μ&'Μ'Μω%ΜΜΜ λ  ·· δενΠΜΜεΜΜων·σΜΤΜσωΜα@
Με @το σου @το Μ Η ω
ΥΠΟΓΡΑΦΗΜΟΥΝ|ΟΣ ΚΟΡΥΦΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠ|ΚΟΑΕΕ5ΤΑΡ Δ|ΚΕΦΑΛΗΚΟΥΠΑ
· Πέτυχε κο· το δύο γκολ στο 2-0 Π Νίκπσε 2-Ι τον ΜΜΜ · που Μεγσλεε ΜΒ σε δ·σνων·σμοὐε ο ΠΑΟΚ νίκησε 32-3Ι το Νεο 'ωνίσ
του Πονοιτωλικοὐ ωίτσυ Λεβοδε·οκσὐ ντο το Τρἱκσλσ (00) με τον Αγροτικό Αστερσ κσοφωμῶων κο· τρίποντο" κο· κατέκτησε το Κύπελλο
Π Κσλλονἡ · Πον·ὡντοε 'ή · ΜΗ Ντεμττούτο με νίκη γισ τον Ν·οπλ·σ Β. ΣΚΟΥ ΜΠΕ αΝυκτσ οπομωοποΜσπε» στο χόντμσολ γυνσ κών
Ώ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Στο τΑΜΕ·ο
ΣΕΛ|ΔΕΣ