Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ἡβ να'
Εκδοτηε: ΚωνσταντίνοεΜητση5 14 Φεβρουαρίου 2016 ι Αα Φυῆῆου 949 · Τ|μἡ Τ ευρώ |ὁ·οκτησἱα: ΕΝτγηοΕκΔοττκΗ ΑΕΒετ
ΜΟΝΟ Η Ν.Δ. ΚΑ| Ο ΚΥΡ|ΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ
|·| ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΟΣΥΡ|ΖΑΣΕ...ΑΔ|ΕΞΟΔΟ
» Εντεἱνοντατ ο· ητἑσετ5 αηο το ΔΝΤ » Το ΧΑ. καταρρὲετ » Η αγορα υηοφέρετ » Η υφεση μεγαῆὡνετ
Ν|Ζ|ΝΝ
παω, ττ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ _ _ Η   ηΑκονΜΑκΗΣ
Το Συνέδριο τη5 Σ“γΒῇον'Ζωνῇρ
μεγαῆη8 αντεπίθεση5 ο' γω “Παω “Με
, _ ° η Αηίστευτα τα μαρΧΠ%?οΒ5Π2ἐΔ > τοσα στα οΠοἱα τον
πωσ μΠῇρροῖο ·· ¦ υηεΒαῆῆον
για το κα ο τη5
Πατρἰὁαε ΜΝ
Μ|ΛΑ ΣΤ" «ΜΚ»
ΜΒ “Η κυβέρνηση
ΑΣΦΑ^|ΣἩΚ9 θα ηὲσετ απο
Το Η μΠθῇωμ9τ0 την αγανακτηση»
στην “κουοεῆου» ~ ΜΑΞ·ΜοΣ
του Κατρουγκα Που χΑΡΑκοηονΛοΣ,
» Με Προσηαθουν να εξευμενἱ- @ΜΜΜ
σουν του5 εξεγερθὲντε5 ηοῆἱτε5 Μωαβ ΝΔ·
. Μ. η
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ο 4 ., . . ·
ΑΞἔΐἔΑ&ξἔ%ἔκ" “ "ΣΔ · ' Ψ "^°Ε'""“Μ
» Ο ην6υνοε καταροευοη5 . η του5ἐ” Δ . “ο Πον|κο5
Κω η ογωνἰο γ¦ο το Φωτο (χωρο ν Τοσο νέα· ανθρωηοτ, οτ ΜΜΜ του ΜΜΜ Αυευ8τ8 8ο" που καΜκα . του Τσἱ"ρο»
Σω" συνετο'ΒηστοΑ·ναἱο την περασμένη Π€μηατ,€6ωσαν μετηθυσ'α τουσ   7 Ι
οτ· η ΜΜΜ ε'να· πανω απο προσωπικα και ΜΜΜ συμφεροντα.'ΟΜΜ Ο , ΓΙΑΝΝΗΣ
θγρ^ Β νητηε Αναστασ·ο5 Τουῆ'τση5,οσυγκυΒερνητη8 Κωνσταντίνοσ Παναναε¦οχετρ·- έ ^οΒΕρΔοΣ,
, στοα Εῆευθἑοτο5 Ευαγγεηου με τον αοοκητο θανατο τουσ εδωσαν σε Μουτ· του8 * 6" σοκ) ο 5
Η «Βτ|(» σκορσρε| Ἐ=εηἔεε το μην=υα του καθηκοντο53 τησ ευσυνε·6ησΙαε. του ηστρτωττσμου, τη5 μ γρ ω
κατ σα5 στὲηνε· ταμεἱο :ΜΑΝΔΡΑ 8282233'ἑ"?ἑ:ὲἘΞ88ἔ%Ἡἔ:ἔἔΐἔὶἔ8ὲΡΜΒἙ
που Μνημη του5... ' Μ.τ5
. ΜΜΜ!!! |'