Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Αφιέρωμα ώ ο" ο" Μαιο
που εεκινα τα ξημερώματα
του Σαββάτου στον κανω
Μ ' κι@κ
οέΛΔιρΕΜΕΝοΣ 
ΤΩΝοιιΑΔΩ τ  ι
- Ύ “_ "ῖε|ΐ°| ὅ
Δ  ν“- · " '
ιειιιικι°““°“ Λ - έ Ρ Ε Π Ξ 
κ _ 7 
Δ|ΩΞΗ ΚΔ' ΠΑ
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ κοκκιοΕ ΕΙιικ ΕιιοκΕκιι 1ιιιιιικΑ κο 2 ιο κκιιοκκιι>ι¦ ' ιικκκο ιικιιι·οΕοκκΕΕ _ κιικι·κιιιιικ ιι ιιΡοΕκιιωκ τι ΕγκΒΔικΕι
ι ΜΕΡΑ τοκ ιικκκοιικκι>κοκ Απο κακο κκι Λογια, >' ιικικιιικ κΕ ιιι>οΕιιιιικοιιιικ ιΕκκικοκ ΔιΕκογκικ κΕιοκ«Ε1κοκκιΕκΕκιι»
ο κκκοογΖοΕ ιιογ ΕιιιΕ κιιιικκι>ικιι κκι Μο ιιοκ κκι ο ιιΛκοΕ _ μικκκ κιικ και κακο" κιιΕι>ικ
Στοκ «ΜΑΜ» οτι «ΕκοκκΕ ΕΠΕ κκιιΕικι κΔι ΕΕιΕκ, ι ο «κκκκιΖΕι·» Ειι>κκκιΕοκι κκι ιικιι Εικκι
ιιΕι>κΕΕι κΕιι>οιΕι>κ» κκ Δεκ.κΕκιικκΕοκκ ιιιικ Εκει Εκ κιιΕιΔικ 1ΕκΕΡιικΕκοΕ
0ιιω5 ειχε γραψει απο τα Δευτέρα
το «0οα|»· Αεκ και ΑτρομιιΙοε
κινδυνεύουν και με αφαίρεσα
3 βαθμών
Ι  ὶ ΔΗΜ” ΝΤΕΡΝΠ!ε :  ο* . "Λ ΠΜ... ΜΝΗΜΗ ΠΟ ΜΚΑ
ι Μ ¦ ν  ` η. μ? “  ο? χι" 
 _. _.  Δ Δ τι ζ Με” Θ κ 
Ρ β Μ β ο Ο ΚΑΣΑΝ|
· Ϊ · ° |'|Ρ0|(Ρ|Σ|·| ` Η
` ΜΜΜ _ ο ' ΜΜΜ Μακ. με τον Ελβετο
γ 1 ·' στα ΘεσατοοΖντιελαοετοιμαζει,
 . 7- _ :Ψ οΣιγλβα'Σονένἶἶοξο ΤΖοοΕζεβιτ5: ε
'ΟΔλγ οινοεθελεινα συνεχισει 5  «Παντα ιιΒοται^ριοζεαΔΕΚ»
ω , ΕκΔικιιῖοκἄκκιΕικιιΕΕικΕκΕι ΦΡΦἱοΕκοιιοΕκιικἔΜκΕἶκιιΜοκιικοκ 08 3 Ει0ικιιΕοοιικκιιικκοΕ
, ' “
6 › >·.ὡ-!·
καιμετιιν ΔΕκταν Παραδοση σου ι
` ' ' τον θἐλΕ|νΟ ΟκΟΟΟΟ€ιΟΠἐνΟνΠ ἑΟΔικὲφαλοε«ιιατα“σἙ» στο γκολ του Πρωτου αγώνα καιιιεοασε
ΟΠ5ω ΠΟωΠν Ο ξ€Π€ΟΟσεΙ στοο5 «4» αιιενσντι στον Πολυ καλο Πανιωνιο σου κειροκσοτιιθΕικε
τι5 30.ΟΟΟιι σ00ιιωλοσο α Εκἴοἔκαι ο κλαουεταν κανω Ξ:
- Κ./
Φ Ιων εισιτηρίων “ ·
ι ι ` <<Πεοιμενειτον ειιομενο» ` ·
η ι ..._ | .ο = _ ¦ 7 ζ θΞΛΕ| Το ΜΗΛΟ Παω
 ο  “'ο ο / «Δεν την Μαθε οτιω5 ο ΠΑΟ»  .ΠΣ Χ Ν χ