Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
η· έ 'Δ ὁ
Μ. μ .7
' Στέρεψον οι όποια όικαιολογἱε8. τεραστιε5 οι ευθυνε5 ολων
ίΑλαφουζου. Στραματσόνι. παικτών) για τπν καταστροφπ
τπ5 σεζόν και τπν απώλεια του «πρασινου» απο
. - - Π «Παίεαμε το καλυτεροόυνατό που μπορουσαμε» ειπε ο παω
τεχνικόε... μικραίνοντα5 ακομα περισσότερο τπν ομαδα του
Ἡ" Ι Ο Ι ΠΕΜΠΤΗ Η ”ΜΜΜ Μ | Μ Μ ΔΩ | ΜΟΗΗΕΡ|ΝΗ ΜΚ" η
    Ϊ     
Η ·ι]ῖΒῖΕῖί51;ι3ῖἑΣ?;ῖ©ΞἑΕίΠ ι /
το Ειιιιιιιιιιιιιιιι ιιιοιι τον τιιι'ι'ιτΕο στειλε του ιιΕι>ιτιΕι·ιιιιττ τα ιικιιΕιιιιιιι 6
κκι τοκ ιιιινιιιιι·ιιιο πιιιιιοιιιιΛικο Επι ιιΛι πιο τοκ ιτιιΕνικιο οΕιιιιιι απο τον 23858
» ο ΜΜΜ ”'ήκικ|ιιΣε κλπ κοπο:  @3: ο θ . . , .
Ό « ριαμβοε και το μαρτυριο» «Μπαλα νε προπαγαν6α»
ΤΟΝ!ΣΤΡΑΜΤΣ0Ν|
» αν” πιΔ_ενκΔιι>ιΔ ·° , .
ΔεκΜκΔΝΔΝ σι«πι>Δ:ιΝοι» Ή χ· “ῖξ:ΞΞΞᾶἴ:ἔ“Ἡἔ“»
ΩΧ· '
ικα-ΜΜΜ ΦΦ κι (Ο αποικία Μακ-ται· Μπα
Ο ΔικοΣ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΑΡΕ| «ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΟΥΠΕΣ ΣΕ κΕρΑΤΣιΝι ΤΕΡΑΣΤ|Α ΝικΗ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ κΑιΑΣπΡοΡΓο_ 7
ΤΕΛικΟΣ
Π Μακ-Μό χρονια γιο τον Δικἑφσλο ' Στου5 δυο εσωτερικουε χαφ · Νίκα στο ΜΚΑ δίκασε ο Σίλβα Νίκπσαν στου8 τελικαιΒ των Ενώσεων Π 0Αρπε ακόρπισετπνΑρυσνι (83-68)
· ῖπν πρόκριση στον Δό6ο υστερα ρίχνει το βόροε ο Πονιὲτ από του5 ποίκτε5 · Σήμερα ανοίγει Αετό Κορυδαλλού και Μαντσ. κι σε είχε και χαθεί π ιιρόκρισπ
από ί6 κρόνιαθ€λει ο «ιστορικό8» · Με Σιυόεε και Μπαρυπόσο το καρπό του γιατην ί ίόόο αντίστοιχο. υετο ίδιο σκορ(ί·0) · Λιμόζ· πΑοκ 79-6ί