Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 θ"  :. Μ' Με· 'τα ·
πω· «Αρχονταε» ο νατεια|ιαε
κ _ω η, ψ . ι'“. ““ -° -·_ἔ τ “Ά
έ · .
ὅ “Μ
1· : Λ: Η
ο; ' ι!.
_ . ` ο . · ' - -" “ ' ι Ρ οι · κ ρ · - " Δ '=
.η #..~ ἐκ ἡ···. ·¦|`._ψ`=| ΔΩ· -·__`-.¦ .- 1 Ω ,ι _/_
ι - “ι Δ' ' · .4 5.
- χ  “ ετικη;.η ιη ·αηο οσηλ>τοσ“23κρονοσ στοηερ
- Ι! .ι τι ' _~ < › - β Η 1 Τ:- _ μ η" τι , η» α :·.Ρ· .κ :- ε ,Η _ Ι τ η ξ
τι ¦. ο Δ _ κ · _ 3 - ή χ · . '- > · “ · ' > ·
Π ,' η Π ν _ . 4 “ .ὁ ή Η ¦ τ ωἶ: “ . “Β Ον ζ ή· . η ' ι Ν ` _ Β Μ'ὶ κι'
. - ε .· τ ,. 4η - _ _ε_'ἴ_ · · ¦~ . Η <- ,¦ κ Η Δ
ο -- ¦.  “.  .-  εε · · ι 
·.Ι· _ _· ι ·" Ξ κή 3; κι τ'__;·'=` ·: -,·_ Η Η Ι -_ γ 4' _5 . σ α '
. ι ε ι λ · ; Ι” οτ η. τ η - 7» Ή. _ Η β 6 ›¦ _ · Ο - ρ 44,
τ· - ' ψ; · - Ι- ^ ¦Ι¦
_¦ ¦ ε .= _- μ · ! ετ- _ .. ° '
1 · < ' ε ω, `· ο θΡ · · .- 1 λ· ·
@σέπια
ΜΜΜ9ΞῇεΜει
όμωε ότι Θεώ
τον στόχο7μαε ο
. Η | 4 - ἡ .Ξ
Ι η 4 ο. · ΝΔ _ | _ , . . -_ μ ι:μ ε #
η . - 5 ` , . βΜ- κ .. · - · : η 4 Πτι ϊ! ' ` '
· Δ η κΑσΗΜεει λοΛτΕΦΗΜεΡιΔΑ πιτ η ΕΜ _ ΜΡΑτκενιι512ρΕρΕονΑΡινἔ2ε Δ 7 ιοΜοτ ε ὶ# 
Γ Μ 3 Π νεται::
Τ -· -| ν 
τ $$'
Ο ἰηΑοκ- ηΑΝιΩΝιοΣ Η
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
|'|ΑΡΑΣΚ|·|Ν|Ο
 Α|'|ΟΨΕ|Σ
)) Τομ ατι φέρειἑη κλήρωση έ _ _ έ
_ η .οσεοσνίἱηἑ: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτόε... ϊ 
Μ"°ίκάν: ο "Ασκ θα 'Με' ¦εΝκό ,. η ΑνΡιο ΘΑ ΦΑΝΗ ΑΝ γηΕΣΤΗ κΑι ο ΑσΑΝΑΣιΑΔΗΣ
^"°δ°κ|μα°ίε5 κατά Τζαν8άρ" ' ΑΝΟΡΠΑΝΩΣ|Α ΤΗΣ ΕΠΟ, |'||ΟΑΝΟΤΑΤΑ Τ|·| ΔΕΥΤΕΡΑ |·| ΚΛΗΡΩΣΗ
για δύο θέσειε
στην εηίθεση του Ηρακλή
Ηδη οαε|(
θΕΜΑ στιε νίκεε
του Ημίθεου
_. Δ στην Τούμπα
ή Τι ισχύει στην ηερίητωσηΜηαμηα, ποια η οφειλή στον παίκτη