Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτἡς: ο. Νικαῆαΐ6“ς
Διευθυντής ΣυνταεεωςΐΣΤΡΜὅΣ;ΜΑκΡΗΣ Η 80 €)7
ΠΕΜΠΤΗ 28 ιΑΝονΑΡιον2οιο “ο 45872 Κ ' '
τε ηροσοατη
απο ο κυριος ' ·
αεοοωρος Νικο- ι ·
ηαΐοης. ο εκοο- Α
ι της και οιευουντιίς του “αα
Τ°Σ·· βραβευτηκε χθες αηο ι 
το Ίδρυμα Μα· -`
ι ναοιου Μηοτση
για την ηοηυ- κ
χρονη ηροσΦορα του στην 
αοηητικιί σημα- ε
οιογραΦια
ιντεγιε. Φορτουνης και Πάρντο. οι τρεις εκφραστές
του ειιιαετικοιι οιστρου των “ερυαροηευκωνν κατά τη
χθεσινή αστερατη βραδιά στο 0αηηρο
Όηως τόνισε χαρακτηριστικα και ο ηροεορος του
ι οιοικητικου ουμβουηιου του ιορυματος.
Πάνος Καραγιαννης. “ο κυριος οεοοωρος
Νικοηαΐοης έχει γραψει τη οικιί του
ιστορια στον αοηητικο Τυιιο της
χηοιικε
Η ΜΠΑΛΑ!
η ως και αν Φαίνεται περίεργο.  | γ
γ ο ααηκτική του εμφανιοη ο απανταω ¦ γ
σου σοβαρη-ηαρουοία του“καηίνο“για να ε
ι(μηοεν;ατηναμυνα και να παει χωρίς ο ' 
ηπτι_κ `
Τετραοα-Φωτια
με “Φονιαοες· τους
Φορτουνη. ιντεγιε. παρντο
και οημιουργο τον εξαιρετικό Ντουρμαζ
ΚΔ' Σ'|'Λ "ΕΠΣΕ
ΜΕΣΑ ο ΝτονΡΜΑτ ο
Μαγικό βραδυ για τον
Σουηοο με τρεις
ααιατ
 'οἴἔ;υΑτκοιτΜΒΑ: παρω του των να κανενα να οι "
 Ἑουγκαρώ ους `ιιαικι;εαγια τη ουμηεριοοραταυς..για αναποδα" ο
 και' για τον τρ6ηομε τονοηοἱο αντιμετῷηιοαγ-το_“ιιαικνιοι ο Συγχατ 1
ηροηγουμενα ματς
η ο τ, _ τον ένταση; ' Μ
ανια-τι πορνό 'ΜἩ9Χῆ-°ε ι “
η ο η τις 'ο καπ αμείωτο “των ο
' ναυτια" ορού ¦ευκαριαταμὲνοιαηο τη 
 να· 6=α“`σν““α·ΦΜνΜ η
'ι αΜνΡ ηταν οηη η ομαοα και οχι μόνο
ο ΝτουρμαΞ ο Βέβαια. ο πιω στα·
θηκε σε ηοηυ νωπό επιπεδο. όπως 
και αηηοι ηοοοσραιριστες ο Το τα- ο
τισ· που εκανα στις Βρυεεηηες για
το ματς της Άντερηεχτ αηοτεηει
μερος της σουηειας μου·
"κο ειναι· τα τι ακορ'!γιαΞτιιν μωρα
χαρτια ρη¦κριτική τα 'ΜΜΕ-ι Ι
ο ιιυμ ί ιακρς η αν ιιοααιαηοτεαεαμαἐ ¦
_ “μεταΜευτηκε τα Μακης' και μας
,ο ως: ματιαεαιοὲαεις του ·:τιιικτντοω4
γαμω” στοΜττετΜνω μια πρώτη ν η
αεντααα;ιιου Φοντί τα Μετρο» ·
Για τον αγώνα γραφουν: ΑηοττοΛκτ
ΚΥΡ|ΑΚΗΣ (οεηίοα τοι ο Πορτο:
ΧΑΛΑΣ και Διοινντιιτ ΔΞΜΗΣ (οεΠί6α
πιο Ρεαορτοζ αποτο καραϊοκακη
ο ΑΛΕΞΗΣ ΒΡΕΜΗΣ (αεΜ6α 45)
' πτητ6;αηορτογαΜτ
_ . Μαςωω¦° ς
 ` ι ω”“°°ΝΒι“καΜα
τιποτα” και Α7
ς _ Ι _| βοιωτια μια κιτ` τ;
κι! τητα του|'χεριου,του ζ α αριατιςαηοοέωαα”
 : ικαιγια τσοντα!" ο απώτατο” |7
ΓΝΑΕΣΜ“` ΜΜΜ
ζ7κ“γοξ ρ _ _ Αρεοειίαηοψειο.45;ΜγαεροΜκ›οτα,γ1
ῖ :απο Μαιος· ηττπτρτττγιτ να .αντιμτταιιισειτα των 3 Ι
ο ΣτεΦανι στη γ ` τΑοαητοτοαοὶ < έ 7 7 77 77 7 77 7 7 7 7 7 7 ' κ
μνημη των τισητ:«τετοιες _¦ η ηιιιιι·αΜτινοι και οι ανο στην :1
ουματων της ,εμφανίσεις ιατρ- _ ; ευρωαιγκα. αφου οι “ερυορο- Ι _
τουρ" 7» θα νουν τον κακο ῖ ι ηευκοι· έχουν χασει αηο υπακαταοεοει ο . ϊ·›και“τις οικογε- μαεργκ. 2αηγκίρις και οι καΜοκ ηριν απο νειεςοτο γη- οτιῇιανοι αηο ΤΣΣΚΑ και Μπαρ'° 'Μανία με ` 11869 ΟΝΨ ` τυο ο θΑ ΠΝΑ' ΜΣΓΜ0 ΜΗΛΟ
τον οαυμηιακο στημικος · αν το κανει ο οηυμηιακος και
ατο καραῖοκα- ι
κι· την παραηανω κυριακή 7
Φεβρουαριου
ι ΟοΜνυιακος
καιΙμταανις`
 ΜΜΜ γκοακι- |
 ;ηεροκαηινον π η ο
θα Φερει σε Μου ουοκοηη ι
Θέση την ηρωταοαητρια ευρώηης ο ο ΑΜΗΝ' μπαίνει σήμερα Ξανα στο γηπεδο και
η ομαοα θα μρει Μαη μια
του" στο σκοραρισμα
Αναμνηστική απο του
κυρίου Μόρφω
Νικοηαΐοη με την
ηρωτοτοκη κορη του
Μαρία. στο αεροορομιο
του Βοτανικού. σε
εηιστροφη του αηό
ευρωπαϊκό ταΞιοι
771108 852143 05
ο .έ Σ 
Μ 'ΣΦΔ|ΡΩΠ0ΥΛ0Σ:νθα αρεηειχνα η
μια ' σουμεοαα. να ειμαοτε · η
= συγκεντρωμενοι και να Ξεκιναω Ξ
αουμεατο “οντα απο την αμυνα· ι Ι
Στα ααῇα ααα καεαιυα ματς κυπέααου: ,
Ϊ ηηηΑοαυιιϊκοτ-ΜΕο¦ ι ηἈιιιιαινιοτ°-ηΑοκ:Μ·
ιι Μκτοτο=ο σαι ναραῇ ς ι:αεσοααονικεἰς αρωγή-ι
 οπου είκανοοκαρισε,“ ι ί ; αυτον στο το· με τον>·7ιεακα,`
 κεοααια του, τεααντερ | που εικε και οοκαρι στο το·
η ε; (8801· :το πατατα ς ο οι. Νεοσμυρνιώτες ωρα.
#`;οηκεμε αηευοεἰας; Με Δ τρισαν με τον Μασουραστο
κι" ο;κουτρουμηήςγια τι <`χ34'· κριτική του αγώνα απο 1 ~
χτυηασε εκτοοωαης“τ ι _;ετονοηιΔααΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ0Υ· ~
έ 4 7|(ὲ'τα ο ΣΣΛ|Μ 4 ` ι 7 " ' ` τι ι ΠΑΧΗ (αεΜδα 4)/ “
των' ς Μην αν' αν· να σε 'πριν η
“Μπι ο Εμεις ειμαατε οποτρεαιιτνω. :
7 μετα την ήττα απο· ταν μπαρ-ΜΜΜ. Ι
να επιστρεψουμτ στις εηιτυχιες, κοντ α) ι '
π ': 7ο σεμιαηοαα σωστη Ματ· ~ .3
Γραφει ο ΠΗΓΩΝ" ΑΜΜΑΝ"°Π°°Σ (σεΜϋα Μ)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα