Πρωτοσέλιδο Real News: Ο νέος χάρτης με τις αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9|||ΙΗ'!|!!!!'||!!!!!!!Μ|
ε Ο' ΣΥΜΜω ΜΟΗ ΤΟΥ
ν . ι εοιιιι>Λετ σας ει.υο Ύ Ρ Σ ι 5 Ι ΣΤΕΝΑ
ΜτΑ2σχ·οαιΑτον ι Υ 
Α"°ΜΕ'Π“ ΣΤΕΝΑ ΠΕΡ|θΠΡ'Α
ΣΑΜ ΟΥΟΡΟ|Ν|'ΚΤΟΝ
ΜΜΡωΠΝΝὡ
ΕΛ|ΖΑΜΠΕΟ ΜΠΑΝΚΣ γ
” ΝΕΑΠΪ ΒΟΟΚ (ΑΡΕ ΕΝ'|' ΧΑΡ|Σ
 Ο 2 (Ο με τι5 ωραιοτερε5
 ροκ μιιαῆαντε5
Ντιννν.ιΘα|.9τ Ο ω
Η ΛΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΒΟ.ΟΟΟ€
ΤΥΧΕΡΟ|
Ενα αγωνιω6ε5 θριῆερ
γεματο δραση
κιρΙιικιι
ΝΗΣΩΝ
ΟΔΝΠ4ΡΟΝ
αυτοματο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 373
Μ ί Υ Ζ ¦ Η; Δ .ι^ι
Δ 'Μ,
Π γγ-)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ
4,25 € 2 ε Μα κουπόνια
Η ΠΕΑ'. ΝΕΝ8 ΣΑΣ ΠΑΕ' ΟΕΛΤΡΟ ΜΜΜ."
ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ
ΑΠΟ 'ΠΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜ
 3 Ο νεοε χαρτια: με
γ  τι5,αντικειμενικεε
Σ:Ξτ2ΈἙΞῖ“ με αξιε5 στα ακινητα
ΕΚΔΟΣΗΜΕ 'ΑΠΛΗ
Π   ΤΙ ΟΑ ΓΙΝΕΙ με τον ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ποιον; ΣκεφτοΝτΑι να αξιοΠοιιισουν στα ΣΕ ΕΠΤΑ ΑΠΟ ΠΣ ΕΝΝΕΑ ΖΩΝΕΣ φόρο ακινήτων του 2016 οι επόμενα. δόσει8 του
ιτγετικα κΠιμακια Μειμαρακιι5 και Ματαοτακα5 ΣΕ 0^Η ΤΗ χΩΡ^· ΑΜΕΤ^Β^ΗΤΕΣ  ΜΙΒ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 01 ΤΙΜΕΣ για αναδρομική ισχύ των τιι5 εφορία5 του5 20 φορου8
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΦθΗΝοΤΕΡεΣ ΚΑΙ ΠΣ μειωμένων αντικειμενικών που συνδέονται με τα
ο , ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ απο τον Μαιο του 2015 ακίνητα και τα μεταβιβασει5
 «Η Χωρα δεν
μΠορ8ἰ να = = ΜΝ
118ραο81 τον
Ξ κάβο της κρίσης
με αυτα την
κυβέρν11σ11»
ει τα. πιο
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ για μια ισχυρή αοσιαῆὁιιμοκραἶ
τική Παραταξα Προαναγγὲῆῆει ιι ιιρὸε6ρα5 του
ΠΑΣΟΚ και Με Διιμοκρατικιι5 Συμτιαραταξιι5
Ο ΠΡΟ'(ΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
θα έχει ι<ριοιμε5
συναντιιοει5 με τον
Μαρια Ντρέιγκι για τιιν
Ποσοτική χαῆαρωοιι
τιι5 ΕΚΤ και με τιιν
Αγκεῆα Μέρκεῆ για
οιιι>εΔι>οτ 
κατοχικό δανειο
`ι3τιιιιιει Μιιι>οττΑ γ 
ΑΡοΡο τον σι>ετΑιιογ Ο' η ΝικοΣ Βογττιιτ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ρΑ'ΩΣ ιιι>αογιτογι>τογ κτεισιμτ  ο ή
κΑιιιεΡοΝ ττιιΝ «Η» _ ' = ο . Ξ:ἐΞΟὲἘἶ
 ` ω . -π-· . Ο 44'
ι·ιΑ το Ποτ ΣΑιΞιτιιι>  ϊ η
το ασφα81οτικό
μπορεί να
διευρυνθεί»
ο' χ '
ΗΜΜΜνΜ ,. Οῆοε ο κοσμο|5ί.. Π ΑΕΠ οΠρὸε6ρο5
 ΖωΣι"|ἶΞΞΟΞΞὅτΣΞοΕἩου
 ΣΕΛ. 1243