Πρωτοσέλιδο Real News: "Δεν θα υποκύψουμε σε παράλογες απαιτήσεις"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  η · ε .. ΑΠΑΤΗ
 Υ ΑΠΟΚΑΕ|ΣΤ|ΚΑ 7 δ ἶ ζ“ὲ. Ϊ
Ο θραΒευμὲνοε με
γ η ~~ Φίξ ϊ - η ρ κΑ|ΜΡΕΑΝπιικ«α» -· ·· η 
Φ· Ε . ι2 ΩΡεΣ απο
5 ι γι ι νοιεε5ιΝ ιιΑκΜοΝγ εποεωοΜΜνε“ Ρ ῇ .
' ἑ “ -- 2 σο με σε μεγαῆειὡ6ει5 σε μ'" συ" "ΝΠ"
στιγμε3 στο μουσικιΒ η· ζ ιιεριιιὲτεια δρόσΠε
νννννν.ιεα|.αι
ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ξ ¦ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ξ- ῖ ΠΑ το οΑΝΤΑΣΜΜΟΡικΟ
ο) τ ΝιΝε _ _ μ
ΑηοκῆειαΠκα για του5 “
αναγνωστε3 Με Ρεὁὶηεα5
Η ΜΜΜ ΕΦΗΜΕΡ'Δ^ 'ίαίὲ%ι°“°
 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΒΝΤΒΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ «Β»
ΜεΙΜιΜκιιτ
Θ Η. ΙΟ"
“ί σ εὅ¦ειναιστι8 ""0κ"ψο"με
ιι ο εσει5 ου ”
ρνα αγνοιιμσω σε "α ρ°ῇογεΞ
κανέναν στα ΝΔ.» 
Πρώτα ιιοῆιτική δυναμη στα χώρα»
· ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ στέῆνει μήνυμα ιιροε του8 δανειστέ5:
«θα αφήσουμε κατά γραμμα τα συμφωνία.
χωρί8 όμω8 να δεχθούμε αδικία»
· ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ «0ΝΕΙΡΑ θΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤ0Σ»
τα σενάρια για οικουμενική κυβέρνηση, δαθὡνει ότι ιι
κοινοθουθευτική ιιθειοψιιφία είναι αιιοθὐτω5 συμπαγή8
και εκτιμά ότι οι Βουῆευτὲ8 σου θα υιιερψαφίσουν το
ΣΕ θΜοΝΙκ" Κω ασφαθιστικο θα ειναι περισσοτεροι απο 153
Ατακή ρίχνει το Βαροε του
με ω哦ωε¦ΜΒ “Μ  | Ξ Θ ΣΒ. Μι
Γ · “ο στον
Ξ Μυστήριο με .εκατ € “ΔΗΩ ΠΛΗΡΩΣ Τ|Σ 
 _ “ο Χρ“μ“τ0κ·Βω“0 ΑΡΜοΔιοτιιπτ Μαν γ- - 
_ του  “ ο' Υ  σε οσσυ5 τον κατηγορούν
'ο τέ ω" α 'ΜΜΜ ί ο? . για υιιερΒαση του ροῆου του
ηραξεων ΧγετιιΡα στεῆΞχιι τιι5 ` η
Περιόδου 2004-2012 Δ τα. 1243
Με Διιμοκρατία8 Προκότιη5
Παυῆύιιουῆ05 αΠαντα
Μ ννΑΤΤ+νσ [Γ
_ _ φπωρη·.
Ποιο είναι 
τι ετιόμενή σου ενέργεια;
Υ 7 Ο
Ειιικοινωνσσε μαζι' μας
και αΠ0κτΠοε τον ελεγχο στο ρευμα σου ©]83 83 ”""Μο“_νοκ9Γ 0008