Πρωτοσέλιδο Real News: Ύποπτα παιχνίδια με το νέο ταμείο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9ιιι“ιιιιιιιιιιι
ΒΡΕ|ΙΕ
τιι κΑι>ιοιιιΝα
ΕΒ.°°"£
νννννν.τεε|.9ι·
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ο σκοτειν65
ανθεῆῇιινικοε ρόῆοε
του κυριου Τόμσεν
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΟΥ Γ|ΟΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
 κ Προτείνει να
μπουν οταν
κυβερνηση τα
κόμματα της
Κεντροαριστερας
«ΜΑΚΑΡΙ να Βρεθεί
το ιιοῆιτιι<ό θόρρο5
για μια συμφωνία
ιιρογραμματικου
χαρακτήρα»
(Ξ ΣΕΛ. ΙΜΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗπρόπητρἀπεζαστηνΕλΜδα
  η” 
Από τοπ ΠΜΜΑχογΣ Το Μ.,
(ΟΜΡΑ(Ι Ο|$( (ΝΒ
'Ε °|$(0 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
"ΟΥ ΔΦΗΣΔΝ ΕΠΟΧΗ
ιιιιιΙιιιιιι
Ι7.Ι.2ΟΙΒ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 374
ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ι
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
4,25 Ε
ιι και ΝΕιιιι8 Με ιιιιΕι Μισο ==¦ἴἔἔἩΜ
οι ΔΑΝΒιΣ·ττιΣ ΑτιΑι·τονΝ ΤοΝ ΒΔΕιΓΧο
'Ι'Ι-ΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Υιιοτιτα|τιαιχνιόια
με το νεο ταμειο!
ΖΗΤΟΥΝ ξένο μόνατζερ
για τι5 ατιοκρατικοιιοιήσειε
και παειοψιιφία στο διοικητικό ουμΒούῆιο, ενώ εκβιαζουν για να ορισθεί ω8 έδρα
του νέου φορέα το ΛουξεμΒουργο και όχι τι Αθήνα
ΞΑΦΝΙκΑ αναθεωρουν
τη συμφωνία για τα έσοδα
από τι5 ιόιωτικοιιοιήοει5
και θέῆουν τον τριι·ιῆαοιαομό του5 έω5 το 2018
Ο ΝΕΑ να” 9,3 Διι. ε τοι το 2οι8
ΔΝΤ ΚΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ Βῆἑιιουν «μαυρη τρυιια» και
ῆόγω αοφαῆιστικου. Πιέζουν για μεοοΓιρόθεσμο-φωτιό
ΖΑΝ· ΝΕΑ
κραταω @μια ΔιιΜοκΡΑτιΑ
ΑΛΓΗ^ΡΝΤ κόμματα· Ου·
' .με 0801 οι
. ανθρωποι
ΜΑΗ ΜΜΜ πρεει Οι;; το Ο  
να φύγει από τη θα ΜΝ 
ζώνιι του ευρώ. αμφἰΜΜ
ΤεΗεία και ΠαὐΗα» Με» ΣΔω-Ω
Μαιο: Ϊ μ ”ή 
Που ώρα "ΕΟΡ"|ΔΔΗΣ ` δ 7 4
καταΒαβαἰνω Μ" “γ
ότι τα Χάνω» τα»  ·` ε
αυ|(οζόνιυ 
Μ Μα ὡ¦βΜ
με ΜΒΜ του στον «ιι» ω  ·