Πρωτοσέλιδο Real News: 4 όροι Βίζερ για έξοδο στις αγορές το 2016
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9|||!ϋ'Μ!!!'"!!!!!!!!ϋ
τη κΑΡι0ΛιΝεΣ ι
ΞΟ.ΟΟΟ€
ωνννν ι·Θα¦.9τ
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΛ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ
τυπικα"
ΠΑ ΤΗΝ
οικοιιοιιιΑ
«Η αναγέννηση τηε
χωρα5 θα πρακυ_ψει μόνο
μέσα από μια νέα μεγαῇη
κοινωνικη συμφωνια»
Προβόπουηο
η Στουρνόρα
·   ὰ προτεινει
 ο χ τι οΛεΒέντηεγια
 ν  «οικουμενικό»
“ ο πρωθυπουργό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜΜνΜ
(Μ οι.
- νΜΔἘ.¦-ε.
πανι ·έ _
Ο' ΠΜ ΜΟΜΤΟΥ  Ι
(Ο"ΡΑΠ Ο|3( (ΝΒ ἔ'
7 ηη τη :ο παπα τον
ΑΠΟΚΛΕ|Π'ΚΑ
Μι ΔΩΡΕΑΝ Μη “ιι
ι=οπενεη ΟΠΕΑΜΕΠ5
-  2 ΕΟ γεματα με ρομαντικό,
ΣιηΒέστερ Σταῆόνε,
Τ1έισον Στέιθαμ,
Τσακ Νόρι5,
Ζαν-Κῆαντ Βαν Νταμ,
Ἡ Αρναῇντ ΣΒαρτ1ένέγκερ
ναστσῆγικα τραγουδια
Β.Ι2.2015
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 368
ο.ιΝΤμεΟΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
ΜΔ ι; οΔηιΔιηΔωι·Μ
ΜΜ.'γΔ'κΔ^
Δι^,ιΜΓΉ:κα .ιη τ
Με Μω`
ΕΚΔΟΣΗ
Πηγη.
ιι και πινω Με πιει όαση Ε%ἩἙΜ“
:μι ιι·-`
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
σωστη ΜΕ 1
4,25 Ε
4 όροι ΒιΖέρ για
έξοδο στιε αγορέε
το 20' 6
κΑι ΠΑ ΕΛΑΦΡγΝΣι-ι
Τον χΡΕογΣ
ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙ02 ΑΞΙΩΜΑΤ0ΥΧΟΣ ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ: «Να σωθούν
αποφασειε που αποτεῆαόν ηρόκῆηση για
τι5 εῆῆηνικέ8 αρχέ5 σε τέσσερα μέτωπα:
συντόξειε φοροῆαγικό αγρότε8
νέα μεσοπρόθεσμα πρόγραμμα»
ΤΙ ΛΕΕΙ ΠΑ τετΑι>το ΜΝΗΜ0ΝΙΟ:
«Δεν νομίζω ότι η εῆόΦρυνση του εῆῆηνικώ Χρέουε έχει να κανει με κανένα νέα
μνημόνιο. Κανείε στην ΕΕ.. από όσο γνωρίζω. δεν ενδιαφέρεται να καταῆηξαυμε
σε τέταρτο πρόγραμμα για την ΜΜΜ»
ΝΕΟΣ ΔΕΝΔ|ΛΣ
«Το Χειρότερο για τα Ν.Δ.
δεν θα ειναι ιι διάσπαση,
Μα ιι αΠαΕίωσιι τας
Παραταξιις στην κοινωνία»
(Ξ) ΣΕΛ. 24
`· Ξ* ο :ο
ι  τ · Με·Ε·>~> .
   _ όοιπορικο
).  Ϊ ὅ!- -“Μ,
“ · μια ῖαποωση5 
ο Με ·