Πρωτοσέλιδο Real News: Απαιτούν σύνταξη κάτω από 300€
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εεττΠσΜα@
ΤΥΧ Ε Ρ Ο'
.-`Ν<ιῇΤε>Σ
η' τι! Ρ ·
Η ΛΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΤΣ|ΠΡΔΣ - ΜΕΡκΕΛ - ΕΡΝΤ0ΓΔΝ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Σ'|'|·| Χ|0
νννννν.τΘα|.αι
-7¦.“ἶΝ
Νί`9ἑ: ι' ·<| ῇ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 369
ΕΚΔΟΣΗ Με ΑΠΛΗ
9||'Μ'ίί!!!ί|!!!!!ί!ίϋί
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΗΠῖἶΕΣ Πρόκειται να συναντηθούν
στο αιφιτιι(ό νησί το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Ιανουαρίου με θέμα το ηροοφυγικό
"ΜΙΜΗΣ
ΠΛΑΗ|ΠΤΛΗΗΣ
Πρόεδμοε Με Ν.Δ.
«Δεν αττοκΒοίω
συγκυβέρνηση
με ΠοΗὐ
Περτσσότορα
αΠό δύο
κόμματα, εαν
11 Χώρα βρεθεί
σε κίνδυνο»
ΣΕΛ. 20·2ί
1 < τη. Μι
ΜΜΜ, τιτηηιιΔι>εογ _
«Εαν Ζούσε ο Ανόρέα5,
θα είχε στείῆει τον Σημίτη
στο Ειδικό Δικαστηριο»
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ
4,25 € 2 €
ωΐιηει·οτ
η ΤΡ0ΥΓΗΑΛΟΣ
β ΣΤΗΝ «Ν»
ε ΣΗ. Μή'
0' ΣΥΜΕΩΝ!! ΝΟΠΕ τον
Χ· (0ΜΡΑΠ |)|5( (ΝΒ
ΤΗΕ ΨΗ|ΤΕ (0'_|_Ε(Τ|ΟΝ
2 (0 με τα ωραιότερα
χριστουγεννιατικα τραγούδια
ΡΔΝΪΗΕΟΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΑ το ΦΔΝΤΛΖΜΑίΟΡιΚΟ
ΝιΝε_,
Αιιοκῆεισιικα για τόνε 
σνσγνιτστε5 Με Νεα'ηεως
:σημα ιτ ·¦ ι'ι> τι
ἴ'!.1)ἶἴἶΞ Μα ΠίιΉ
ΔὁΡοΕηιτἔἶι-ι
30,· ηοτοεαετ||οι“ιοσ
~ .. ιτοιοδ ;
η η _ 5 “κ ι Εκπτωτικά καυηόνισ
Η ΠΕΑ[ ΝΕΝ8 δὲ ΗΗΕ; ί; δία] Μ"ΜΜ_3¦
το ΚΟΥΜ'Ι'ΒΤ0 «ΤΡΒΔΑθΗΚΒ»!
Απαιτσύν σύνταξη
κατω από 300 €
ΚΔ' ΠΛΗΡΗ κΑτΑΡι-ι-ιΣιι ΤΟΥ ΕΦΑΓ|ΑΞ
«Δεν συγκυβ8ρνοὐμε
με τους δαν81στἑς τη Χώρα»
Ο ιιΑ|(0Λ0Υ00Σ» ΤΟΥ
ΣΟ|ΜΠΛΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ο ανθρωηοε σου
η έστειῆε στο Βεροῆίνο την αηόρριιτη
Α·- αναφορα Περί ακυΒερνησία5
ε ΣΕΠ. ί2
 “ το ,ΜΑ ,ΜΠΟΝ
-Ο _¦: · ¦
η κ...` ¦ η ·ι,ν·` ω
° ` ἔφη, #7  Ο' .·
<ι χ ι_ ι· ι ι ι
-ΠΛ':ῖ
ιηειοιΜ
ΛΗΜΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣε ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕίΠΧΗ ΣΕ ΠΗΡΑ ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ'
ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΑ ΠΠ ΤΗΝ Η ΕΤΩΝ Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΗΗΕ' ΜΝΗΜΗΣ
ΗΜΜΥ Η' ΔΠΠΛΕ|ΑΣ ΠΕΡίθ'ίΣ|ΑΣ - "ΡΑ Ν Η" ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΙΝΕ
οι ΜΠΟΤΕΣ
ΜΟΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
· Ρήτρα μηδενικού εΜεΙμματοε
| και μειώσει5 από 6% εωε 30%
για σε κύριε συνταξειε
Ι · Εθνικη σύνταξη με εισοδηματικα
κριτηρια και με 20 απ ασφαΠισηε
· Ποσοστό ανοηΜρωοηε που
οδηγούν σε σύνταξη ίση με τον μισό
μισθό του ασφαηισμενσυ
το ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ”Μ
«Η Αθηνα είναι εποε θεματοε στιε
εξετασειε σου δίνει στο ασφαΠιστικό.
ΑκσστοΜγητεε οι εῆῆηνικεε Με·
Θ ΜΜΜ"
ΔΗΛΩΣΗ-ΒΟΜΒΑ
"αηαγγεῇόηουῆου
για τα δανεια
των κομμότων
6 Μ.ίΒ