Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
άκου πόλο! Π δέ 
ΚΑΘΕ ΪΡἰΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣκΕΥΗ ψ ζ
“Σογτ - ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ" Μοτο
Με τους Θέμη Καίσαρ" 8. Τσάρλυ ΜΜΜ
· ΜΜΜ Με το «σοΔτ»
ΜαἔΜΡΩτοποΜΔκΗ εΦΗΜεΡτΔΔ,
σ. ω©ΒΜ@
ωνννν.5εηττ8906|.9τ    
ΔΑ | τΜΗτ,30€ Αν. ΦΥΛΛΟΥ 4.098 Ψ “
 ΠΗΡΕΜτοττΛ; `  ' `“
κΛτττΗκΕντστττκτ ο
οπΔΜοΗΜστἰ τ
Με τον τκ·ττΔτΛττΜκο _»
'3 °“   _ “κοΝτΡΛττονττρντ
@ΜΙΑΝ
κ Ι ζ
πρόκριση μετά την ήττσ στο «ΓΣΠ»
ΜΜΜ , ΜΜΜ ~ ~ , _  
Μ >_ ή Με ησττσφσση
«ΧΟΡΗΓ|Α ΠΟΥ ΘΑ
ΜΑΣ Γ'ΓΑΝΤΩΣΕ|»
0 θὁδωρσε κσρσττίδττ5 μτλσ ` Ε . _ _ Μ- ὶ
τ::ἑνττ:;::“““Μ ο ΜνσΜΜντστ Στο ΜΗΝ τον ΜΜΜ  “ττ:.ε:::“τΞ:τἩΡ Δ ° “
πΑρΑικενΗ 23 οκτΩσΡ·ον Με | ΜΜΜ”  
Μ; 7 η
ΜΜΜ ρθω
στο β' ΜΝ ' ΤΜ Μή
ΜΜνσσΕωωΜ8στσ
ΜΜΜ· ' ΑνωνΙσ γισ Βίτσρ
κσ· κάτσε εν όψει Πσνσθπνσῖκω
«κύριε Τωντσσ. είστε
σωσσντπήε στον ΠΑΝ»
«Δεν κσνήγσστ τη Μη»
Μ-ΜΜ-τ
ΕκΛΕ·ψΗ ΑΣΤΕΡΑ
.  “Χ τ 
5 ω Η
· ο | , |  'Ξεκινησσνστωσφ
:ϊ > ρ .ι .τ τ ·μ“α~ Ι
με τον Σσλτνσ _
' Με υσόμνπμσ
 Μσρ·νσκΜ στπνΪἶΕΑ. '
ὅ. ζ;  ..Τ < [π.ΜΜ ΕνΑπ.ΜΧσε ΚΜ«ΝενῶοΜΜό
ἴ` «Μνημείσσχσρ·στἰσ5» ·Αξ·σπρεστΒ» ΜΜΜΜϊωΝελΜΜΜ·