Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μαιο ειναι ιι πιο·
πιο πως κι ας θα"
' οπως να ναι... έ
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ- 2 Για
Το ιιιιιιιιωοιιιιιο αιωνα
 ιιιιι Μιας... μονοι
Δευτέρα: 28 Σεπτεμβριου 2015 / Φυλλο Ί ΤΤ (359) / Θ 1.30
Δεν ιιιιαρχει κατι αλλο να ιιειε για το αιιοψινο Παιχνίδι ϊΠ8 ΑΕΚ σαι Βέροια (ΗΒΟ), αφού, Πολύ αιιλα, ειναι
πιιοιιιιιοιοιιιιοιιιιιι φις πως ιιις άΕιιωοιις»
για ιο ιιιιωιο 8ιιιος ωρας «ιιιιιιιιιιιο», ιιοιι ο"
|  επαναφορα ιιιιι ιιιιοιιιιι ιιιιι ο" ιιιιι ιιοιιιιιοοι
λ λ οι" ιιιιιΒιι οιοωιιιιιιι πιο βοΒιιοῆονιιις
80ΡΕΒ ΕΕΑθϋΕ ΡΟΟΤΒΛΕΕ ΕΕΛθϋΕ
ιιιιιιιιοιιιι 
ΜΡοΜιιιοιιειΣ-ιεΡι Ο .   χ  Ό
.. - - · ΛΑ τιι›ΖΑκγΝΘο “ ·· .
ΠΑΝΑΘΗΝΑ|θΣ-ΜΛΛΨΑΝ|ΔΣ - Μ Σ-τΗ·ΡιΖογιιοιι*βὲἩιΣοΜ@ · μ  > - ϊ ο ο' ! 
ΣεΜο<ΜΝΔιΜΔεΨοΜΜρεΜε - ν  > · ·- “  
ΛΕΒΑΔΕ|ΛΚΘΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Μ ΑΜΜΣΣΜ@ΣῇἴΜω  ὸιωνο β
-ΑιῖΠΠεΡΑΣ ο-οι  ~ .__
ΠΛΝ|ΩΝ|ΘΣ-ΜΛΝθΡΑΚ|ΚΟΣ Ϊ Μ 'κΑἶΔῆἶΜΑΝΜΗΣΗ