Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Απο ΤΗΝ ΤΡ·ΤΗ κΑ· κΑοΕ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΝΑ ΡΠΕ88» 1 ΣΕΛ|ΔΑ
·ΝΡΑοκ Με ΤΗΝ γ·ΤοΤΡΑΦΗ Τον  ΕΔΣ“|Λ@“@ΜΛΜ
ἶΑΗὲΝΑ
Χ ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 436 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/09/2015 | Τ|ΜΗ: 1.30€  Η ΔΘ^ΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
ΕΛ|κΕΣ
ΣΕ έ] ΜΑΤΣ Ο 
Ότον είνοι έτοιμος
ἐΞΞἴ.32ἔ:"κ '
ο Μ·Τκο
ΑΛΛΑΖΕ|
Τοτε"
Ο". Χ
ΤΟΥ.|'|Α0
@Α ν 
ί· `_,
'ΜΗΠΩΣ ογΜΑἑΤΕ Το,__
κ ίΤ:ΕΛ.:5-8,40
ΜΥ Η Ι
 / ._
χ / μ
οκΑΜ·κΑ2· α/
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ η χ
η ΣΤο πΕΡ·ΣΤΕΡ· 9  
ο ΜΑΤ(  4
:ι ΤκοΛ ,ἐξ ε
ΣΕ 13 
ΤΕΛ·κΕΣ! ¦
¦Πρέπει
νο Βεῆτιώοει
2 την τεῆική
- . . ωρροοπόθειο
” Τον έΒοῆον νο σφυρίξει Ατρόμητος - παοκ
έἶ ` Ι
Ε|ΝΑ| ΒΑΡΥ Το: Δ.
ΜΑΤΣ ΣΤΗΝ ΤΡ“ΤοΛΗ; τ;;; ν κΑΤΗΤοΡΗΤΗΡἙο
ο ΑΤΤΕΜΔΗΞ¦ 
ι ο -'
. Ι έ
η  ο |'|Α|'|ΑΘΑΝΑΣΑΚ|·|Σ  ΣΕ^-9·“
3 Ο Θεός, Βοηθός...
ΚΑΓ|ΑΣΜ0_Σ ΣΗΜΕΕ4ὶ
ἑ1ἔ©ΞΓ@ΠἔΒ ω _ ετ
Μ! ΡΕΑ"
4εοπεε ΟΜΕ
Με ΜΤΒ ὶἶἶω€
Το ΜΜΜ
Το” Με ΣΑΣ
'ΠΛΗΡ0Φ0Ρ|ΕΣ ΣΕΛ.40 ΚΔ' ΣΤΟ... ΤΑΜ|0
ΤΗΣ ΑΡΕΣ|(Ε|ΑΣ·ΜΣ·
ΜΕΡΕΣ ΕΞΩ
έ ἶ_ χ ε η
Ι χ. 4
.Ι . χ,
. Σ _ ω. .
Χ . _ .χ ω
Ο ΜΠΑΡ'|'0Λ|Ν|
ΜΜΜ Ηω@οεοοεΑ
ΕρΗΜΕΜΔΔ.ω. 'Ϊ
ΔοΒο.“ῳκΔοἑ
διπλή απόῆη06η
Σ-ΤοΝ κοΝΤοΝΠΤ έ  
ΜΜ=Μ  °
ΜνεΜκΠ 25 Τ. 2310 231.287
χε1μερ1νέ5 ο· κρρώ...
+ π 8 ε
ὁ·  ΝΔ 
ϊ ' Ξ :έ ; 
. ΡΜ.. · τι Ι ”
Βον“δρόμο`  
/6·οσκέ6οση5!!! ο έ
Τετάρτη 23
Σεπτεμβρίου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα