Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ι κ '3
||Β «ΜΙ» β||"Βθ .
'σελ.5 ν
Τον έχουν κπΙπνΜψ8· με ΜΜΜ ΜΜΜ
ι . 7 · χ _ 7
` γ 7 ή; _ μ
-` , - .κ - ω
¦ ' · ϊ( μ · η | . ,
Μ Η) χ; ' '  β <|~·»Ἡ  -_ἴ.% ί! ν _ 4 .ν-^ ¦ Μ> ξ
| η _ ί γ ” ϊ '
“ε - Ξ
ω Χ  ` _ Ἡ
'#8, .
.- ΙΙ  7_ ` ' ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Ξ ΜΑΜΑ-ΜΕΝΑ ΜΜΜ | `ὶ  κοπούν Η!" “ · “ΜΜΜ
' ΜΜΜ Μω"ὐς  · · ΜΝ Μ ν" ϊ..  ΜΜΜ
. Μή ΜΝΗΜΗ = · ν Ι :1 '  “ 1111'ω1ωω»
'σελ.22  Κ"ΒΒ"" "ΠΙ" - › 4
'σελ. Ί5